Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2018, 9

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.04.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruses nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) „Raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste rahastamine” (lisa 5);”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) „Asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite kasutus ja jääk” (lisa 19).”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) „Asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus ja perekodus” (lisa 13);”;

4) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal ja 30. juuliks eelmise poolaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 8 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

(2) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 10. veebruariks ja 10. augustiks Sotsiaalministeeriumile.”;

5) paragrahvi 3 lõigetes 4, 8, 10, 13 ja 15 asendatakse sõnad „maakonna koondaruande” sõnadega „maakondade koondaruanded” ja sõna „selle” sõnaga „need”;

6) paragrahvi 3 lõiked 131 ja 132 sõnastatakse järgmiselt:

„(131) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 21. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 5 ja 13 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

(132) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 131 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 31. jaanuariks Sotsiaalministeeriumile.”;

7) määruse lisad 1–3, 5 ja 7–18 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–16;

8) määrust täiendatakse uue lisaga 19, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Eluruumi tagamise teenus

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus

Lisa 3 Koduteenus

Lisa 4 Raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste rahastamine

Lisa 5 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses

Lisa 6 Riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamine

Lisa 7 Sotsiaaltransporditeenus

Lisa 8 Tugiisikuteenus

Lisa 9 Võlanõustamisteenus

Lisa 10 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Lisa 11 Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus

Lisa 12 Erihoolekandeteenused

Lisa 13 Hoolekandeasutus

Lisa 14 Turvakoduteenus

Lisa 15 Varjupaigateenus

Lisa 16 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Lisa 17 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite kasutus ja jääk