Teksti suurus:

Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruse nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” ja 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2018, 10

Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruse nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” ja 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.04.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 181 lõike 6, § 321 lõike 4, § 76 lõike 7 ja kriminaalmenetluse seadustiku § 4191 lõike 5 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruse nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” muutmine

Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruses nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „katseaja” sõnadega „, käitumiskontrolli aja”;

2) paragrahvi 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „arvamus” sõnadega „käitumiskontrolli aja ning”;

3) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „käesoleva määruse lisa 1 kohaselt”;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arvamuses märgitakse järgmised andmed:
1) kinnipeetava sotsiaalse olukorra kirjeldus;
2) kinnipeetava majandusliku olukorra kirjeldus;
3) vabaduses käitumist mõjutavad asjaolud;
4) ettepanek määrata kinnipeetavale riskide maandamiseks tegevusi ja kohustusi ning ettepanek nende tähtaja kohta;
5) arvamus selle kohta, kui pikk peaks olema katseaeg ja käitumiskontrolli aeg;
6) arvamuse kinnitamise kuupäev;
7) arvamuse koostanud kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

5) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riskihinnangu koostab ja kinnitab kontaktisik või muu riske hindav ametnik.”;

7) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(lisa 2)”;

8) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Iseloomustusse märgitakse:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, rahvus ja kodakondsus;
2) isikut tõendava dokumendi nimetus, dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev;
3) kinnipeetava vabanemisjärgse elukoha andmed;
4) kohtulahendi teinud kohtu nimi, kohtulahendi kuupäev, number ja jõustumise kuupäev;
5) karistuse liik ja määr ning süüteo kvalifikatsioon;
6) vangistuse algus- ja lõppkuupäev;
7) vangistusest tingimisi enne tähtaega või elektroonilise valve kohaldamisega vabastamise võimaluse avanemise kuupäev;
8) hinnang selle kohta, kuidas on kuritegude laad ja raskusaste aja jooksul muutunud;
9) vanglas riskide maandamiseks toimunud tegevused ja nende tulemused;
10) andmed kehtivate distsiplinaarkaristuste kohta;
11) riskihinnangu kokkuvõte kinnipeetava isikuomadustest, elukäigust ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
12) hinnang uue kuriteo toimepanemise võimalikkuse ja kinnipeetava ohtlikkuse kohta;
13) kriminaalhooldusametniku arvamus katseaja ja käitumiskontrolli pikkuse ning katseajaks kohustuste valiku ja tähtaja kohta;
14) iseloomustuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

9) paragrahvist 10 jäetakse välja sõnad „või vangistusosakonna juhatajal vanglates, kus ei ole üksusi,”;

10) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 304 tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi 304 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) vanglateenistuse ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja allkiri ning vangla pitser;”;

3) paragrahvi 304 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kinnipidamisõiendi vorm on ühepoolne taustamustriga beežist paberist blankett mõõtmetega 147 × 210 mm, millele on kujunduselemendina trükitud sõna „KINNIPIDAMISÕIEND” ja vanglateenistuse vapi kujutis. Kinnipidamisõiendi vasaku serva ülaosas on turvaelemendina hõbedane väikese riigivapi kujutis.

(3) Kinnipidamisõiend kinnitatakse vangla direktori määratud isiku ja kinnipeetava allkirjaga ning vangla pitseriga.”;

4) määruse lisa 13 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 jõustub 1. mail 2018. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1³ Kinnipidamisõiendi vorm

Lisa 7 Väljasõidutunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json