Teksti suurus:

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2018, 11

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord

Vastu võetud 12.08.2010 nr 28
RT I 2010, 58, 394
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2011RT I, 29.03.2011, 1501.04.2011
12.03.2013RT I, 15.03.2013, 2318.03.2013
23.12.2013RT I, 29.12.2013, 3601.01.2014
22.12.2014RT I, 29.12.2014, 6201.01.2015
09.04.2018RT I, 25.04.2018, 1028.04.2018

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 76 lõike 7 ja kriminaalmenetluse seadustiku § 4191 lõike 5 alusel.
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamise materjalide ettevalmistamise ja vabastamise tähtaegadest teavitamise kord.

§ 2.   Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalid

  Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalid (edaspidi materjalid) on:
  1) kinnipeetava isiklik toimik;
  2) kinnipeetava iseloomustus, milles antakse hinnang uue kuriteo toimepanemise võimalikkusele, kinnipeetava ohtlikkusele ja tema enne tähtaega vabastamise kohta;
  3) kriminaalhooldusametniku arvamus katseaja, käitumiskontrolli aja ja kinnipeetava suhtes kohaldatavate kohustuste valiku ja kohaldamise tähtaja kohta;
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]
  4) kinnipeetava nõusolek elektroonilise valve kohaldamiseks.

§ 3.   Kriminaalhooldusametniku arvamus

  Kriminaalhooldusametniku arvamuse eesmärk on:
  1) analüüsida kinnipeetava võimaliku vabanemise järgset sotsiaalset ja majanduslikku olukorda ning muid teda vabaduses mõjutavaid tegureid;
  2) [kehtetu - RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]
  3) anda arvamus käitumiskontrolli aja ning katseajaks kinnipeetavale kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

§ 4.   Kinnipeetava iseloomustus

  (1) Kinnipeetava iseloomustus koostatakse tema kriminogeensetele riskidele antud hinnangu (edaspidi riskihinnang) ja kriminaalhooldusametniku arvamuse alusel käesolevas määruses sätestatud korras.

  (2) Kinnipeetava iseloomustuse eesmärk tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluses on:
  1) anda hinnang kinnipeetava ohtlikkusele, uue kuriteo toimepanemise võimalikkusele ja seda soodustavatele asjaoludele ning tema tingimisi enne tähtaega vabastamise kohta;
  2) hinnata individuaalse täitmiskava täitmist;
  3) esitada arvamus kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta.

2. peatükk KINNIPEETAVA TEAVITAMINE TÄHTAEGADEST 

§ 5.   Kinnipeetava teavitamine tähtaegadest

  (1) Kui kinnipeetav võetakse vanglasse vastu, arvutatakse välja ja tehakse kinnipeetavale, välja arvatud vangistuse ositi kandmise korral, viie tööpäeva jooksul allkirja vastu teatavaks:
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  1) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
  2) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
  3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine elektroonilise valve kohaldamisega.

  (2) Kinnipeetavale, kes kannab süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel eelvangistust vangla eelvangistusosakonnas, tehakse lõikes 1 nimetatud tähtajad teatavaks viie tööpäeva jooksul süüdimõistva otsuse täitmisele pööramisest teadasaamisest.

  (3) Kui kohus mõistab kinnipeetavale liitkaristuse, juhindudes «Karistusseadustiku» §-st 65, siis käesoleva paragrahvi lõikest 1 tulenevate tähtpäevade muutumise korral arvutatakse ja tehakse kinnipeetavale uued kuupäevad teatavaks jõustunud kohtuotsuse täitmisele pööramisest teadasaamisest viie tööpäeva jooksul.

  (4) Kui kinnipeetav viibib ajutiselt väljaspool paigutusjärgset vanglat, hakkab teavitamistähtaeg kulgema kinnipeetava vanglasse naasmisest.

3. peatükk TINGIMISI ENNE TÄHTAEGA VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE 

§ 6.   Menetluse algus

  (1) Kaks kuud enne käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud õiguse tekkimist teavitatakse kontaktisikut vajadusest valmistada kohtule ette materjalid. Karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise küsimuse otsustamise ettevalmistamiseks algatatakse materjalide koostamine hiljemalt neli kuud enne vangistuse ärakandmise tähtaja lõppemist.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Kontaktisik alustab info kogumist ja koostab kolme tööpäeva jooksul teate saamisest kriminaalhooldusosakonnale esitatava taotluse arvamuse esitamiseks.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (3) Taotlus edastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle kontaktisikult saamist arvamuse esitamiseks kinnipeetava tulevase elukoha järgsele kriminaalhooldusosakonnale.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (4) Kui kinnipeetava elukoht ei ole teada või on teada, et kinnipeetav ei kavatse asuda elama senisesse elukohta, edastatakse taotlus arvamuse esitamiseks kriminaalhooldusosakonnale, arvestades võimaluse korral kinnipeetava soove elukoha valikul.

§ 7.   Kriminaalhooldusametniku arvamus

  (1) Taotluse saanud kriminaalhooldusosakonna juhataja määrab kriminaalhooldustalituse või -ametniku, kes koostab arvamuse.

  (2) Arvamuses märgitakse järgmised andmed:
  1) kinnipeetava sotsiaalse olukorra kirjeldus;
  2) kinnipeetava majandusliku olukorra kirjeldus;
  3) vabaduses käitumist mõjutavad asjaolud;
  4) ettepanek määrata kinnipeetavale riskide maandamiseks tegevusi ja kohustusi ning ettepanek nende tähtaja kohta;
  5) arvamus selle kohta, kui pikk peaks olema katseaeg ja käitumiskontrolli aeg;
  6) arvamuse kinnitamise kuupäev;
  7) arvamuse koostanud kriminaalhooldusametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (4) Arvamus koostatakse ja edastatakse taotluse esitanud vanglale 12 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 8.   Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

  (1) Riskihinnangu koostab ja kinnitab kontaktisik või muu riske hindav ametnik.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (2) Riskihinnangu koostamisel arvestatakse kinnipeetava varasemat elukäiku, käitumist karistuse kandmise jooksul, individuaalse täitmiskava täitmist vangistuse jooksul, vestlusi kinnipeetavaga, teiste vanglateenistujatega ja asjaomaste spetsialistidega, andmekogudest saadud informatsiooni, kriminaalhooldaja arvamust ja muud asjakohast informatsiooni.

  (3) Riskihinnangus on analüüsitud kinnipeetava:
  1) kuritegelikku käitumist;
  2) ohtlikkust;
  3) sõltuvusainete tarbimist ja probleemkäitumist;
  4) majanduslikku toimetulekut;
  5) eluaset;
  6) tööd ja haridust;
  7) tervist ja emotsionaalsest seisundit;
  8) mõtlemist ja käitumist;
  9) hoiakuid;
  10) suheteid.

§ 9.   Kinnipeetava iseloomustuse koostamine

  (1) Kontaktisik koostab kinnipeetava iseloomustuse.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (2) Iseloomustusse märgitakse:
  1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, rahvus ja kodakondsus;
  2) isikut tõendava dokumendi nimetus, dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev;
  3) kinnipeetava vabanemisjärgse elukoha andmed;
  4) kohtulahendi teinud kohtu nimi, kohtulahendi kuupäev, number ja jõustumise kuupäev;
  5) karistuse liik ja määr ning süüteo kvalifikatsioon;
  6) vangistuse algus- ja lõppkuupäev;
  7) vangistusest tingimisi enne tähtaega või elektroonilise valve kohaldamisega vabastamise võimaluse avanemise kuupäev;
  8) hinnang selle kohta, kuidas on kuritegude laad ja raskusaste aja jooksul muutunud;
  9) vanglas riskide maandamiseks toimunud tegevused ja nende tulemused;
  10) andmed kehtivate distsiplinaarkaristuste kohta;
  11) riskihinnangu kokkuvõte kinnipeetava isikuomadustest, elukäigust ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
  12) hinnang uue kuriteo toimepanemise võimalikkuse ja kinnipeetava ohtlikkuse kohta;
  13) kriminaalhooldusametniku arvamus katseaja ja käitumiskontrolli pikkuse ning katseajaks kohustuste valiku ja tähtaja kohta;
  14) iseloomustuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

  (3) Koostatud iseloomustuse allkirjastab kontaktisik.
[RT I, 29.03.2011, 15 - jõust. 01.04.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 15.03.2013, 23 - jõust. 18.03.2013]

  (5) Iseloomustus koostatakse ja allkirjastatakse neljateistkümne tööpäeva jooksul kriminaalhooldusametniku arvamuse saamisest arvates.
[RT I, 15.03.2013, 23 - jõust. 18.03.2013]

§ 10.   Menetluse pikendamine

  Üksuse juhil on põhjendatud juhul õigus menetlust pikendada kuni viis tööpäeva.
[RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

§ 11.   Materjalide esitamine kohtule

  (1) Materjalid edastatakse vangla asukoha järgsele kohtule.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamuse ärakiri saadetakse vangla asukoha järgsele prokuratuurile.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud materjalidele lisatakse Politsei- ja Piirivalveameti vastus päringule elamisloata või tähtaegse elamisloaga välismaalasest kinnipeetava kohta. Vastuse koopia saadetakse vangla asukohajärgsele prokuratuurile.

§ 12.   Muutustest teatamine

  Kui vangla või kriminaalhooldusosakond tuvastab pärast materjalide kohtule edastamist kinnipeetava käitumises või varem esitatud andmetes muutusi, mis võivad mõjutada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamist, teavitab vangla viivitamata sellest kirjalikult kohut.

§ 13.   Käitumiskontrolli kohaldamata jätmisest teavitamine

  Kui kohus vabastab tingimisi enne tähtaega kinnipeetava, kes on riigist väljasaadetav, ja seetõttu otsustab loobuda tema suhtes käitumiskontrolli kohaldamisest, teavitab vangla direktor või tema määratud isik vabastamisest viivitamata kirjalikult Politsei- ja Piirivalveametit.

4. peatükk ELEKTROONILISE VALVE KOHALDAMISEGA TINGIMISI VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE 

§ 14.   Elektroonilise valve kohaldamine

  (1) Menetledes kinnipeetava nõusolekut tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamiseks elektroonilise valve kohaldamisega (edaspidi nõusolek), kohaldatakse käesoleva määruse 2. peatükis sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega.

  (2) Kinnipeetav võib esitada nõusoleku vanglale mitte varem kui kolm kuud enne käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud õiguse tekkimist.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Nõusolek peab olema kirjalik ja sisaldama kinnipeetava nõusolekut elektroonilise valve kohaldamiseks ning tema tulevase elukoha andmeid.

  (4) Pärast nõusoleku esitamise tähtaja õigsuse kontrollimist algatab vangla käesoleva määruse § 6 lõike 1 kohaselt materjalide ettevalmistamise menetluse.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (5) Nõusoleku koopia lisatakse käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud taotlusele.

§ 15.   Kriminaalhooldusametniku arvamus kinnipeetava vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks elektroonilise valve kohaldamisega

  Kui kinnipeetav taotleb vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamist elektroonilise valve kohaldamisega, hindab kriminaalhooldusametnik ka elektroonilise valve kohaldamise võimalikkust ja otstarbekust ning teeb ettepaneku elektroonilise valve tähtaja pikkuse kohta.

§ 16.   Elektroonilise valve kohaldamise eeltingimused

  (1) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud arvamuse koostamise käigus kontrollima kinnipeetava vabanemisjärgset elukohta, et selgitada välja, kas elukoht sobib elektroonilise valve kohaldamiseks.

  (2) Kinnipeetava vabanemisjärgsesse elukohta elektroonilise valve seadmete paigaldamise eeltingimused on järgmised:
  1) kinnipeetaval peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek selleks;
  2) elukohas peab olema tagatud elektrienergiaga varustatus;
  3) elukoht peab asuma GSM-i levialas;
  4) elukohas elavad täisealised isikud peavad olema nõus elektroonilise valve seadmete paigaldamisega ja andma selle kohta allkirja.

  (3) Elektroonilise valve seadmeid ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, samuti juhul, kui puudub elukoha lukustamise võimalus.

§ 17.   Eelneva nõusoleku tagasi võtmine

  (1) Kinnipeetav võib nõusoleku elektroonilise valve kohaldamiseks tagasi võtta, esitades selleks kirjaliku avalduse.

  (2) Nõusolekust loobumisel lõpetatakse materjalide ettevalmistamine, kui menetlust on alustatud kinnipeetava esitatud nõusoleku alusel.

  (3) Kui vangla, millele kinnipeetav on esitanud nõusoleku tagasivõtmise avalduse, ei ole vangla, kuhu ta on karistuse kandmiseks paigutatud, siis teavitab avalduse saanud vangla sellest viivitamata menetlust läbiviivat vanglat.

  (4) Menetlust läbiviiv vangla teatab nõusoleku tagasivõtmisest kriminaalhooldusosakonnale, kui kinnipeetav võtab nõusoleku tagasi pärast seda, kui kriminaalhooldusosakonnale on esitatud taotlus arvamuse andmiseks. Kui materjalid on edastatud kohtule, siis teavitab vangla ka kohut.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamine üleminekuperioodil

  Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud menetlustele tuleb kohaldada menetluse alguses kehtinud norme.

§ 19.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Lisa 1 Taotlus arvamuse esitamiseks
[Kehtetu - RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 2 Kinnipeetava iseloomustus
[Kehtetu - RT I, 25.04.2018, 10 - jõust. 28.04.2018]

/otsingu_soovitused.json