Teksti suurus:

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2018, 14

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Vastu võetud 23.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 7 lõike 2, § 12 lõike 2, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 19 lõike 2, § 21 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 2, § 28 lõike 2 ning § 29 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõigete 2, 3 ja 7, artikli 50 lõigete 3 ja 9, artikli 52 lõike 1 ning artikli 37, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42, artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 ning artikli 53 lõike 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 17 alusel.

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse arv „0,3” arvuga „0,5” ja arv „0,7” arvuga „1,0”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Noore põllumajandustootja toetuse ühikumäär hektari kohta on 50 protsenti ühtse pindalatoetuse ühikumäärast.”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) 2018. aastal järgib taotleja, kelle põllumajandusliku majapidamise põllumaa pindala, millele ei olnud võimalik talivilja külvata või millele 2018. aastaks külvatud talivili hävines üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu ajavahemikul 2017. aasta augustist oktoobrini, moodustab vähemalt 30 protsenti tema põllumajandusliku majapidamise talivilja külvipindalast, §-s 11 sätestatud põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava järgmiselt:
1) taotleja, kelle kasutuses on 30–150 hektarit põllumaad, täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 44 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud nõudeid;
2) taotleja, kelle kasutuses on alla 30 hektari põllumaad, ei pea Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 44 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud nõudeid täitma.

(6) Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava järgimise nõude kohaldamisel lõike 5 kohaselt loetakse kogu Eesti piirkonnaks, mida mõjutasid 2017. aasta augustist oktoobrini toimunud üleujutused ja tugevad vihmad.

(7) Taotleja, kes järgib põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava 2018. aastal lõike 5 kohaselt, kuid ei taotle erakorralist toetust talivilja kasvatajatele, esitab lisaks § 152 lõikes 1 nimetatud andmetele andmed selle kohta, kui suurele pinnale ei olnud võimalik talivilja külvata või kui suurele pinnale külvatud talivili hävines.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json