Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord“ ja rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord“ muutmise määrus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2012, 1

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord“ ja rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord“ muutmise määrus

Vastu võetud 21.05.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 111 lõike 6 ja § 114 lõike 4 alusel.

§ 1.    Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruses nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord“ (RT I, 10.11.2010, 25) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise taotlemisel esitab maksumaksja kirjaliku taotluse ja maksuvõla tasumise ajakava Maksu- ja Tolliametile.“;
  2) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Maksuhaldur teatab maksumaksjale otsusest 20 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Tagatise nõudmise korral tehakse otsus viie tööpäeva jooksul tagatise esitamise päevast arvates. Pandi tagatiseks esitamise korral tehakse otsus viie tööpäeva jooksul kinnistusraamatusse või teise vastavasse registrisse kande tegemise päevast arvates.“.

§ 2.    Rahandusministri 2. mai 2002. a määruses nr 61 „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord“ (RTL 2002, 56, 834; 2008, 105, 1505) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Otsusele kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud ametnik.“;
  2) paragrahvi 4 lõike 11 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Otsusele kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud ametnik.“;
  3) paragrahvi 5 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Otsusele kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud ametnik.“;
  4) paragrahvi 51 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Otsusele kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud ametnik.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. juunil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json