Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitatavate andmete loetelu ning esitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2012, 3

Maksu- ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitatavate andmete loetelu ning esitamise kord

Vastu võetud 21.05.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Maksu- ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitatavate maamaksu arvutamiseks vajalike andmete loetelu ning nende esitamise kord.

§ 2.  Andmete muutumisest teavitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisaasta 1. veebruariks maamaksuregistri korrigeerimiseks vajalikud andmed muudatuste kohta, mis jõustuvad maksustamisaasta 1. jaanuarist.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab maksumäärade muutmisel Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt informatsiooni muudatuste kohta hiljemalt maksustamisaasta 1. veebruariks.

§ 3.  Maksustatavate maakasutuste kohta esitatavad andmed

  Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Maksu- ja Tolliametile maakasutuste maksustamiseks järgmised andmed:
  1) maatüki katastritunnus või maakatastrisse kandmata maatüki korral maakasutuse kood;
  2) maakasutuse koha-aadress;
  3) maaomaniku või maamaksuseaduse §-s 10 nimetatud maakasutaja nimi ja registri- või isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
  4) maaomaniku või maamaksuseaduse §-s 10 nimetatud maakasutaja elu- või asukoha aadress;
  5) maaomandi liik;
  6) omandiosa suurus;
  7) ühtsele maksumäärale vastav maksustatav pindala;
  8) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustatav pindala;
  9) pindala mõõtühik vastavalt mõõdistamise täpsusele: m2 (M) või ha (H);
  10) ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind;
  11) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustamishind;
  12) maamaksuseaduse §-s 4 nimetatud maksuvabastuste pindala ja summa;
  13) maamaksuseaduse § 11 lõigetes 1, 2, 5 ja 6 nimetatud maksuvabastuse summa.

§ 4.  Maakasutuse kood

  Käesoleva määruse § 3 punktis 1 nimetatud maakasutuse kood on kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatud unikaalne tähe- ja numbri- või numbrikombinatsioon maakasutuse leidmiseks Maksu- ja Tolliameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse andmebaasidest.

§ 5.  Maaomandi liigi tähistamine

  Maaomandi liik tähistatakse ühega järgmistest tähistest:
  1) E – füüsilise ja juriidilise isiku omandis olev eramaa;
  2) EH – hoonestusõigusega või kasutusvaldusega koormatud eramaa;
  3) R – maareformi käigus riigi omandisse jäetud maa, välja arvatud;
  4) RH – hoonestusõigusega või kasutusvaldusega koormatud riigimaa;
  5) MH– hoonestusõigusega või kasutusvaldusega koormatud munitsipaalmaa;
  6) S – jätkuvalt riigi omandis olev maa (senine maakasutus);
  7) J – jätkuvalt riigi omandis olev maa, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

§ 6.  Maksustatav pindala

  Käesoleva määruse § 3 punktides 8 ja 9 nimetatud maksustatav pindala on ühtsele või haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav osa maakasutuse pindalast korrutatud omandiosa suurusega.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määrus nr 112 „Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord“ (RTL 2005, 80, 1135) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json