Teksti suurus:

Raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2012, 8

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2012 otsus nr 89

Raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 02.05.2012

§ 1. Raamatupidamise seaduse muutmine

Raamatupidamise seaduses (RT I, 16.11.2010, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majandusaasta aruande koostamine hõlmab järgmisi tegevusi:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamine;
2) tegevusaruande koostamine;
3) majandusaasta aruande heakskiitmine.”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Majandusaasta aruande esitamine hõlmab järgmisi tegevusi:
1) audiitorkontroll;
2) äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine;
3) majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.”;

3) paragrahvi 141 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raamatupidamiskohustuslane lähtub majandusaasta aruande ja lõppbilansi ning nendega koos esitatavate dokumentide koostamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud taksonoomiast ning käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest.”;

4) paragrahvi 141 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõikest 3 ei pea lähtuma raamatupidamiskohustuslane, kes korraldab oma raamatupidamist käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel või kelle peamine ja püsiv tegevus on krediidiasutuste seaduse tähenduses finantsteenuste osutamine või kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.”;

5) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda õige ja õiglane ülevaade raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.”;

6) paragrahvi 18 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raamatupidamiskohustuslane, kes koostab oma raamatupidamise aastaaruande vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, peab kasutama käesoleva seaduse lisas 1 esitatud bilansiskeemi ja ühte lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemidest. Bilansi ja kasumiaruande skeemide kirjeid võib täiendavalt liigendada ning nendele võib lisada uusi kirjeid, kui see suurendab aruande informatiivsust.

(4) Tegevusaladel, kus see on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud raamatupidamiskohustuslane kasutada käesoleva seaduse lisades esitatutest erinevaid bilansi- ja kasumiaruande skeeme. Nimetatud skeemi valikul tuleb muu hulgas lähtuda käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud raamatupidamise aastaaruande eesmärgist ning vastaval tegevusalal tegutsemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.”;

7) paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Majandusaasta aruande heakskiitmine ja vorminõue

(1) Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne annab kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatuga õige ja õiglase ülevaate raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

(2) Majandusaasta aruande koostamise lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja kiitis majandusaasta aruande heaks.

(3) Vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige või füüsilisest isikust ettevõtja allkirjastab raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande viivitamata pärast selle heakskiitmist, näidates ära majandusaasta aruande koostamise lõpetamise kuupäeva.”;

8) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda õige ja õiglane ülevaade konsolideerimisgrupi finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.”;

9) paragrahvi 62 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Käesoleva seaduse § 141 lõiget 7 kohaldatakse 2012. aasta 1. jaanuarist.”

11) seaduse lisa 1 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub käesoleva seaduse § 141 lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest, esitab allpool oleva bilansiskeemi kirjete alaliigendused bilansi asemel lisades.

Käesoleva seaduse § 141 lõikes 6 nimetatud raamatupidamiskohustuslane lähtub alljärgnevast bilansiskeemist, kuid võib:
1) esitada bilansikirjete alaliigendusi bilansi asemel lisades;
2) avaldada ebaolulisi bilansikirjeid summeeritult, lähtudes olulisuse printsiibist;
3) täpsustada bilansikirjete nimetusi;
4) lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele.”;

12) seaduse lisa 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub käesoleva seaduse § 141 lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest, esitab allpool olevate kasumiaruande skeemide kirjete alaliigendused kasumiaruande asemel lisades.

Käesoleva seaduse § 141 lõikes 6 nimetatud raamatupidamiskohustuslane lähtub alljärgnevatest kasumiaruande skeemidest, kuid võib:
1) esitada kasumiaruande kirjete alaliigendusi kasumiaruande asemel lisades;
2) avaldada ebaolulisi kasumiaruande kirjeid summeeritult, lähtudes olulisuse printsiibist;
3) täpsustada kasumiaruande kirjete nimetusi;
4) lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele.”;

13) seaduse lisa 3 lõiget 8 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„– sihtasutusest raamatupidamiskohustuslase soodustatud isikute nimekiri aruandeaasta kohta või viide allikale, juhul kui vastav teave on avalikust allikast kättesaadav.”

§ 2. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus (RT I, 28.12.2011, 50) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 179 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Majandusaasta aruande peab heaks kiitma ja vormistama vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule.”;

2) paragrahvi 332 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohaselt” sõnadega „heaks kiidetud ja”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json