Teksti suurus:

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2016, 5

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 20.05.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse töövõimetoetuse seaduse § 22 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Määrusega asutatakse töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu (edaspidi andmekogu), mis on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Andmekogu peetakse töövõime hindamiseks ja töövõimetoetuse maksmiseks ning osalise või puuduva töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu maksmiseks erijuhtudel.

  (3) Andmekogu ametlik nimetus on töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu.

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Eesti Töötukassa.

§ 3.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalsed alusdokumendid.

§ 4.   Andmekogu andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, see tähendab andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, see tähendab andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, see tähendab andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata juurdepääsu eest.

  (2) Andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu turvaklass on K2T1S2.

  (4) Andmekogu turbeaste on keskmine.

2. peatükk Andmekogusse kantavad taotleja, tööandja, liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja ja tervishoiuteenuse osutaja andmed 

§ 5.   Taotleja andmed

  Töövõime hindamist ja töövõimetoetust taotleva isiku (edaspidi taotleja) kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) aadress, e-posti aadress ja telefon;
  4) kodakondsus;
  5) pikaajalise või tähtajalise elaniku elamisloa kehtivusaeg;
  6) elamisõiguse kehtivusaeg;
  7) rahvusvahelise kaitse saaja või taotleja seisund;
  8) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed esindusõiguse kohta.

§ 6.   Tööandja, liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja ja tervishoiuteenuse osutaja andmed

  Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktis 5 sätestatud alustel sotsiaalmaksu maksmist taotleva tööandja, töövõimetoetuse seaduse §-s 201 nimetatud liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja ja töövõimetoetuse seaduse § 7 lõikes 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registrikood või isikukood;
  2) nimi;
  3) aadress, e-posti aadress ja telefon.

3. peatükk Andmekogusse kantavad töövõime hindamise andmed 

§ 7.   Töövõime hindamise taotluse andmed

  (1) Andmekogusse kantakse lisaks käesoleva määruse §-s 5 nimetatud andmetele järgmised töövõime hindamise taotluse andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja nõusolek tervise infosüsteemi andmete töötlemise kohta;
  3) taotleja nimetatud perearsti, põhiliselt raviva eriarsti või töötervishoiuarsti ning töövõime kohta lisainfot andvate teiste spetsialistide kohta;
  4) andmed taotleja töövõimet välistava seisundi esinemise kohta;
  5) andmed taotleja haridustaseme, eriala ja töötamise kohta;
  6) andmed abivahendite ja kõrvalise abi kasutamise ning töövõime toetamise kohta.

  (2) Andmekogusse kantakse taotleja hinnang piirangute esinemise kohta järgmistes kehalise ja vaimse võimekuse valdkondades ja võtmetegevustes:
  1) liikumine – liikumine eri tasapindadel, ohutu ringiliikumine, seismine ja istumine, muud liikumise piirangud;
  2) käeline tegevus – käte sirutamine, asjade ülestõstmine ja liigutamine, käteosavus, muud käelise tegevuse piirangud;
  3) suhtlemine – nägemine, kuulmine ja kõnelemine, teiste inimestega suhtlemine, muud suhtlemise piirangud;
  4) teadvusel püsimine ja enesehooldus – teadvusel püsimine ärkveloleku ajal, soole ja põie kontrollimine, söömine ja joomine, muud teadvusel püsimise ja enesehoolduse piirangud;
  5) õppimine ja tegevuste elluviimine – tegevuste õppimine, tegevuste alustamine ja lõpetamine, muud õppimise ja tegevuste elluviimise piirangud;
  6) muutustega kohanemine ja ohu tajumine – väljaskäimine, ohu tajumine, toimetulek muutustega, muud muutustega kohanemise ja ohu tajumise piirangud;
  7) inimestevaheline lävimine ja suhted – sotsiaalsete olukordadega hakkamasaamine, olukorrale kohane käitumine, muud inimestevahelise lävimise ja suhete piirangud.

  (3) Andmekogusse kantakse taotleja hinnang järgmiste asjaolude esinemise kohta:
  1) alkoholi, narkootiliste, psühhotroopsete ja teiste sõltuvust tekitavate ainete ning ravimite mõju;
  2) muude tervisehäirete esinemine.

  (4) Andmekogusse kantakse andmed taotleja töövõimetoetuse seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud põhjusel tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtul käimisega tekkivate erivajadusest tingitud lisakulude kohta.

§ 8.   Eksperdiarvamuse andmed

  (1) Andmekogusse kantakse:
  1) eksperdiarvamuse liik;
  2) eksperdiarvamuse andmise kuupäev;
  3) eksperdiarvamuse andja ees- ja perekonnanimi;
  4) eksperdiarvamuse andja hinnang, kas meditsiiniliste andmete alusel taotleja terviseseisund vastab või ei vasta taotleja hinnatud piirangu raskusastmele;
  5) eksperdiarvamuse andja põhjendus, kui meditsiiniliste andmete alusel taotleja terviseseisund ei vasta taotleja hinnatud piirangu raskusastmele;
  6) andmed erijuhtumi esinemise kohta;
  7) andmed töövõimet välistava seisundi esinemise kohta;
  8) diagnoosid ja seisundid, millele eksperdiarvamus tugineb;
  9) piirangu raskusaste;
  10) piirangu avaldumine, põhjus ja mõju tegutsemisvõimele;
  11) objektiivne staatus ja uuringutulemused;
  12) piirangu põhjustanud tervisekahjustuse kulg;
  13) kokkuvõttev kirjeldus piirangu avaldumise, põhjuste ja raskusastmete koosmõjust taotleja tegutsemisvõimele;
  14) tegevused, mille täitmine on välistatud või piiratud osalise või puuduva töövõime korral;
  15) taotleja töövõime ulatus ja kestus koos põhjendusega;
  16) seisundi prognoos;
  17) soovitused sobivate ja ebasobivate töötingimuste kohta;
  18) hindamise käigus selgunud vajaduse korral soovitused abivahendi kasutamise ja töövõime toetamise kohta.

  (2) Töövõimetoetuse seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtu korral kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) vastuvõtu kuupäev ja põhjus;
  2) kaasatud meeskonnaliikmete andmed;
  3) seisundi objektiveerimiseks tehtud testid ja nende tulemus.

§ 9.   Töövõime hindamise otsuse andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised töövõime hindamise otsuse andmed:
  1) otsuse kuupäev ja number;
  2) määratud töövõime ulatus ja põhjus;
  3) osalise või puuduva töövõime kestus;
  4) töövõime kordushindamise taotluse esitamise tähtaeg.

  (2) Kui töövõime hindamise taotlus jäetakse läbi vaatamata, kantakse andmekogusse taotluse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number ning läbivaatamata jätmise põhjus.

  (3) Kui töövõime jäetakse hindamata, kantakse andmekogusse töövõime hindamata jätmise otsuse kuupäev ja number ning hindamata jätmise põhjus.

  (4) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud otsuse või teate muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

4. peatükk Andmekogusse kantavad töövõimetoetuse andmed 

§ 10.   Töövõimetoetuse taotluse andmed

  (1) Andmekogusse kantakse töövõimetoetuse taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Andmekogusse kantakse lisaks käesoleva määruse §-s 5 nimetatud andmetele töövõimetoetuse taotluse andmed töövõimetoetuse seaduse §-s 12 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 11.   Töövõimetoetuse suurust ja väljamaksmist mõjutavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised töövõimetoetuse suurust mõjutavad andmed:
  1) sotsiaalmaksuga maksustatava tulu suurus;
  2) välisriigist saadava töötasu suurus;
  3) töötuskindlustushüvitise suurus;
  4) vanemahüvitise suurus;
  5) ajutise töövõimetuse hüvitise suurus;
  6) tööandja makstava haigushüvitise suurus;
  7) töötutoetuse maksmise periood ja suurus;
  8) välisriigist töövõimetoetusega samal eesmärgil makstav toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise suurus;
  9) töövõimetuspensioni kuu üldsumma ja suurus kalendripäeva kohta;
  10) töövõimetuspensioni või töövõimetuse alusel makstava rahvapensioni maksmise lõppemise päev;
  11) andmed püsivalt töövõimetuks tunnistamise või tähtajatult määratud invaliidsusgrupi kohta;
  12) püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtaeg.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised töövõimetoetuse väljamaksmist mõjutavad andmed:
  1) andmed töövõimetoetuse seaduse § 16 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta;
  2) andmed töövõimetoetuse seaduse § 17 lõikes 4 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 12.   Töövõimetoetuse otsuse ja töövõimetoetuse väljamaksmise andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed töövõimetoetuse taotluse suhtes tehtud otsuse kohta:
  1) töövõimetoetuse taotluse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number ning läbivaatamata jätmise põhjus;
  2) töövõimetoetuse maksmise periood;
  3) töövõimetoetuse maksmise peatamise periood;
  4) töövõimetoetuse määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number ning määramata jätmise põhjus;
  5) töövõimetoetuse maksmise peatamise või lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  6) töövõimetoetuse maksmise peatamise või lõpetamise alus ja kuupäev;
  7) käesoleva lõike punktides 1, 5 ja 6 nimetatud teate või otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised andmed töövõimetoetuse väljamaksmise kohta:
  1) töövõimetoetuse väljamaksmise aeg ja suurus;
  2) töövõimetoetuse väljamaksmise viis;
  3) puude raskusaste ja tähtaeg.

§ 13.   Liikluskindlustusega tegelevalt kindlustusandjalt töövõimetoetuse tagasinõudmise andmed

  Andmekogusse kantakse järgmised andmed liikluskindlustusega tegelevalt kindlustusandjalt töövõimetoetuse tagasinõudmise kohta:
  1) kahjustatud isiku, kes on kindlustusjuhtumi tõttu osalise või puuduva töövõimega ja kelle töövõimetushüvitise nõuet kindlustusandja käsitleb, nimi ja isikukood;
  2) töövõimetoetuse tagasinõude esitamise kuupäev, tagasinõude summa ja periood, mille eest tagasinõue esitati.

5. peatükk Andmekogusse kantavad sotsiaalmaksu andmed 

§ 14.   Sotsiaalmaksu maksmise andmed

  Andmekogusse kantakse lisaks käesoleva määruse §-s 6 sätestatud andmetele järgmised andmed sotsiaalmaksu maksmise taotlemise kohta äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja selle töötaja eest, kes on osalise või puuduva töövõimega või vähemalt 40-protsendilise töövõimetusega:
  1) töötaja nimi;
  2) töötaja isikukood;
  3) töötaja töösuhte alguse ja lõppkuupäev;
  4) sotsiaalmaksu maksmise avalduse esitamise kuupäev;
  5) sotsiaalmaksu maksmise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  6) sotsiaalmaksu maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kuupäev ja number;
  7) sotsiaalmaksu maksmise alguskuupäev;
  8) sotsiaalmaksu maksmise või maksmisest keeldumise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number;
  9) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  10) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise kuupäev;
  11) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

6. peatükk Andmete esitamine andmekogule 

§ 15.   Andmeandjad

  (1) Rahvastikuregistrist on õigus saada järgmiseid andmeid:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoha aadress;
  4) kodakondsus;
  5) pikaajalise või tähtajalise elaniku elamisloa kehtivusaeg;
  6) elamisõiguse kehtivusaeg;
  7) alla 3-aastaste laste nimed ja isikukoodid;
  8) piiratud teovõimega isiku esindaja ja esindusõiguse alus ja ulatus.

  (2) Eesti hariduse infosüsteemist on õigus saada järgmisi andmeid:
  1) õppimine põhi-, üld-, kesk-, kutse- või kõrgharidust andvas õppeasutuses;
  2) akadeemilisel puhkusel viibimise aeg ja põhjus.

  (3) Maksukohustuslaste registrist on õigus saada järgmiseid andmeid:
  1) residentsus;
  2) kandmine maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana;
  3) tasu, millelt makstakse sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6 ja 9 alusel või välislepingu alusel;
  4) tööandja makstav haigushüvitis;
  5) töötamine töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses;
  6) ametis olek avaliku teenistuse seaduse § 2 lõike 3 punktides 1–8 ja 11 nimetatud isikuna või kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehe või palgalise aseesimehe või valla- või linnavalitsuse palgalise liikme, sealhulgas vallavanema või linnapeana;
  7) välisteenistuse seaduse või avaliku teenistuse seaduse alusel abikaasatasu saamine;
  8) avalik-õigusliku ameti pidamine.

  (4) Äriregistrist on õigus saada juriidilise isiku nime, registrikoodi ja aadressi ning andmeid taotleja juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise ja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise kohta.

  (5) Riikliku pensionikindlustuse registrist on õigus saada andmeid:
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel püsivalt töövõimetuks tunnistamise kohta;
  2) riiklike elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidsusgrupi kohta;
  3) püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtaja kohta;
  4) pensioni kohta;
  5) vanemahüvitise kohta;
  6) prokuröri töövõimehüvitise kohta;
  7) välisriigist töövõimetoetusega samal eesmärgil makstava toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise kohta;
  8) isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama paigutamise kohta;
  9) hooldatava isiku puude raskusastme kohta;
  10) taotleja puude raskusastme kohta.

  (6) Ravikindlustuse andmekogust on õigus saada andmeid ajutise töövõimetuse hüvitise suuruse, haiguslehe perioodi ja haigushüvitise lõppemise aja kohta.

  (7) Töötuskindlustuse andmekogust on õigus saada andmeid töötuskindlustushüvitise kohta.

  (8) Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist on õigus saada andmeid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse kohaselt töötuna arveloleku ja sellega seotud asjaolude ning töötutoetuse kohta.

  (9) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist on õigus saada andmeid:
  1) alla 3-aastase lapse kirjaliku perekonnas hooldamise kohta;
  2) puudega isiku sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel hooldamise kohta.

  (10) Päästeasutusest on õigus saada andmeid vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saamise kohta.

  (11) Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogust on õigus saada andmeid isikute kohta, kes kannavad karistust vanglas või arestimajas või viibivad vahi all.

  (12) Tervise infosüsteemist on õigus saada andmeid:
  1) andmete esitaja kohta;
  2) ambulatoorsete visiitide ja haiglas viibimiste kohta;
  3) ravimite kohta.

  (13) Karistusregistrist on õigus saada andmeid isiku õigeks mõistmise, sundravi või muu seaduses sätestatud asenduskaristuse või mõjutusvahendi kohta.

  (14) Kaitseväekohustuslaste registrist on õigus saada andmeid isiku aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise kohta.

  (15) Liikluskindlustuse registrist on õigus saada andmeid:
  1) kahjustatud isiku, kes on kindlustusjuhtumi tõttu osalise või puuduva töövõimega ja kelle töövõimetushüvitise nõuet kindlustusandja käsitleb, nimi ja isikukood;
  2) kindlustusandja nimetus, kes punktis 1 nimetatud andmed liikluskindlustuse registrisse esitas.

  (16) E-toimiku süsteemist on õigus saada andmeid kohtu poolt tahtest olenematu ravi kohaldamise kohta.

  (17) Riiklikust rahvusvahelise kaitse andmise registrist on õigus saada andmeid rahvusvahelise kaitse saaja ja taotleja seisundi kohta.

  (18) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist on õigus saada andmeid asutuse nime, registrikoodi ja aadressi kohta.

§ 16.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogule esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Vastutav töötleja vastutab andmete õigeaegse andmekogusse kandmise eest ja andmekogu digitaalsesse andmebaasi kantud andmete alusdokumentidele vastavuse eest.

  (3) Vastutav töötleja parandab ebaõiged andmed või taotleb andmete esitajalt ebaõigete andmete parandamist.

7. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 17.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele on juurdepääs tervishoiuteenuse osutajal, arstiõppe läbinud isikul ja õigusaktides sätestatud juhul muul isikul.

  (3) Töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse andmete töötlemine logitakse. Logi sisaldab andmeid andmekogusse tehtud kannete ja päringute kohta.

  (4) Logisse kantakse järgmised andmed:
  1) kande või päringu teinud asutuse nimi;
  2) kande või päringu tegija nimi ja isikukood;
  3) kande või päringu tegemise kuupäev;
  4) kande või päringu kohta käivad selgitused või märkused;
  5) kui kanne on annulleeritud, siis vastav märge;
  6) kui päringule vastamisest on keeldutud, siis vastav märge.

  (5) Isikule kuvatakse töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse andmete töötlemise logid tervise infosüsteemi kaudu.

§ 18.   Andmete väljastamine

  Andmekogust väljastatakse andmeid:
  1) vastutava töötleja töötajatele, kellele andmekogu töötleja on andnud vastava õiguse;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele ja avalikke ülesandeid täitvatele asutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) isikule, kelle andmeid andmekogus töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
  4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega.

§ 19.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

8. peatükk Andmekogusse kantud andmete säilitamine 

§ 20.   Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Vastutav töötleja säilitab andmekogus isiku kohta töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse töötlemise logisid viis aastat, muid andmetöötlusandmeid kaks aastat.

  (3) Vastutav töötleja säilitab andmekogusse kantud andmeid 65 aastat arvates isiku kohta esimese kande tegemisest, kuid mitte kauem kui 10 aastat isiku surmast.

9. peatükk Andmekogu finantseerimine ja likvideerimine 

§ 21.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamise kulud kaetakse Eesti Töötukassa eelarvest.

§ 22.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

  (2) Määruse § 17 lõige 5 jõustub 1. aprillil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json