Teksti suurus:

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.05.2017 otsus nr 96

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.05.2017

§ 1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)  seadust täiendatakse §-ga 401 järgmises sõnastuses:
§ 401. Keskkonnaotsuste infosüsteem
(1) Keskkonnaotsuste infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on lihtsustada keskkonnakomplekslubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seire-, aruandlus- ja muude kohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.
(2) Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2)  paragrahvi 42 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(4) Riigilõivu tasumise kohustuse olemasolul peab keskkonnaloa taotleja enne taotluse esitamist tasuma riigilõivu.”;

3)  paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Keskkonnaloa andja võib jätta kavandatud tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud viisil teavitamata, kui kavandataval tegevusel on väheoluline mõju.”;

4)  paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
”(31) Dokumendi postiga kättetoimetamise korral saadetakse dokument menetlusosalisele lihtkirjaga.”;

5)  paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teate võib jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi. Teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes, kui keskkonnaloaga lubatud tegevusega võib kaasneda oluline regionaalne või üleriigiline keskkonnahäiring. Vajaduse korral võib teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes ka muudel juhtudel.”;

6)  paragrahvi 47 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7)  paragrahvi 47 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Valla- või linnavalitsus avaldab seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed.”;

8)  paragrahvi 47 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teates ei avaldatud keskkonnaloa taotluse ja selle kohta antava haldusakti eelnõu väljapaneku aega ja kohta või seisukoha ning küsimuste esitamise tähtaega ja adressaati, avaldatakse nende andmetega teade vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 sätestatud nõuetele viivitamata pärast haldusakti eelnõu valmimist.”;

9)  paragrahvi 58 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(3) Keskkonnaluba tehakse teatavaks teate avaldamisega väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teate võib jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui keskkonnaloa taotluse menetlusele ei kohaldatud avatud menetluse sätteid või kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on väike ja selle vastu puudub piisav avalik huvi. Teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes, kui loaga lubatud tegevusega võib kaasneda oluline regionaalne või üleriigiline keskkonnahäiring. Vajaduse korral võib teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes ka muudel juhtudel.”;

10)  paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
”(31) Ajalehes avaldamise kulud tasub keskkonnaloa taotleja.”;

11)  paragrahvi 58 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(5) Keskkonnaluba või keskkonnaloa andmisest keeldumise otsus avalikustatakse loa andja veebilehel.”;

12)  seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 629 järgmises sõnastuses:
§ 629. Andmete üleviimine keskkonnaotsuste infosüsteemi
(1) Kuni keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamiseni hoitakse käesoleva seaduse § 401 lõikes 1 nimetatud lubade ja lubadega seotud kohustuste täitmisega seotud andmeid keskkonnaregistris või muus Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemis.
(2) Andmete keskkonnaotsuste infosüsteemi üleviimise tähtajad sätestatakse andmekogu põhimääruses.”.

§ 2. Keskkonnaseire seaduse muutmine

Keskkonnaseire seaduse § 1 lõikest 4 jäetakse välja sõnad ”ja keskkonnakompleksloas”.

§ 3. Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 9 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna ”kristalliinne” sõnaga ”aluskorra”;

2)  paragrahvi 16 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”4) osakesi;”;

3)  paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4)  paragrahvi 19 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõna ”tahked”;

5)  paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Saastetasumäärad jäätmetonni kohta jäätmete kõrvaldamisel on järgmised:
1) ohtlikud ja tavajäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktides 2–4 nimetatud jäätmed – 29,84 eurot;
2) asbesti sisaldavad ehitusmaterjalide jäätmed – 0,63 eurot;
3) põlevkivi lend- ja koldetuhk, põlevkivi poolkoks ning tsemendi tootmisel tekkivad ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed – 2,98 eurot;
4) põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 1,31 eurot.”;

6)  paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7)  paragrahvi 25 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”Jäätmete kõrvaldamisel keskkonnaloas lubatust suuremas koguses kõrgendatakse käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud saastetasumäärasid:
1) viis korda käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud jäätmete puhul;”;

8)  paragrahvi 25 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9)  paragrahvi 25 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) 500 korda käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud jäätmete puhul;”;

10)  paragrahvi 26 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”Jäätmete kõrvaldamisel ilma keskkonnaloata, sealhulgas kõrvaldatud jäätmeliigi puudumisel keskkonnaloalt, kõrgendatakse käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud saastetasumäärasid:
1) 10 korda käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud jäätmete puhul;”;

11)  paragrahvi 26 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12)  paragrahvi 26 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) 1000 korda käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud jäätmete puhul;”;

13)  paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Keskkonnatasu arvutamise kohustus on isikul, kellel käesoleva seaduse § 5 kohaselt on keskkonnatasu maksmise kohustus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 ning käesoleva seaduse § 341 lõikes 1 sätestatud juhtudel.”;

14)  paragrahvi 341 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

15)  paragrahvi 56 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”2) vee erikasutusõiguse tasudest ja maapõueseaduse § 11 lõikes 1 nimetatud maavarade, välja arvatud põlevkivi kaevandamisõiguse tasudest riigieelarvesse laekunud raha – 50 protsendi ulatuses 2009. aastal kehtinud keskkonnatasu määradest.”;

16)  paragrahvi 681 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
”(8) Käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punkti 2 rakendatakse käesoleva lõike jõustumisel kehtivas sõnastuses tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 4. Tööstusheite seaduse muutmine

Tööstusheite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Kompleksloa taotlus esitatakse loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu ja see kinnitatakse digitaalallkirjaga.”;

2)  paragrahvi 28 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(6) Kompleksloa taotluse ja selle lisade andmekoosseisu ning täpsustavad nõuded taotluse vormistuse ja esitamise kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3)  paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(4) Kompleksluba ja selle andmise otsus vormistatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotleja soovil võib kompleksloa ja selle andmise otsuse vormistada ka paberil.”;

4)  paragrahvi 41 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) käitise tegevusvaldkonna ja käesoleva seaduse § 19 lõike 3 alusel kehtestatud põhilise alltegevusvaldkonna nimetus, käitise tööaeg, aastane tootmismaht ja ülesseatud tootmisvõimsus;”;

5)  paragrahvi 41 lõikes 5 asendatakse sõna ”vormi” sõnaga ”andmekoosseisu”;

6)  paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõna ”keskkonnalubade” sõnaga ”keskkonnaotsuste”.

§ 5. Seaduse jõustumine
(1) Käesoleva seaduse § 3 punktid 5–12 ning § 4 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2017. aasta 1. juulil.
(2) Käesoleva seaduse § 3 punktid 13 ja 14 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json