Teksti suurus:

Hariliku jugapuu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2021, 3

Hariliku jugapuu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 17.05.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Jugapuu püsielupaikade kaitse-eesmärk

  (1) Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 5 lõike 2 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi harilik jugapuu (Taxus baccata L.) väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad kasvukohad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

  (2) Hariliku jugapuu püsielupaikade (edaspidi püsielupaik) maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (3) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla Keibu püsielupaik Lääne-Harju vallas Keibu külas.

  (2) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Viita püsielupaik Hiiumaa vallas Tammistu ja Viita külas.

  (3) Saare maakonnas Saaremaa vallas võetakse kaitse alla:
  1) Liiküla püsielupaik Liiküla ja Pöitse külas;
  2) Hänga püsielupaik Hänga külas.

  (4) Püsielupaikade välis- ja vööndi piirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele1.

§ 3.  Püsielupaikade valitseja

  Püsielupaikade valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Püsielupaikade kaitsekord 

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, pidada jahti ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu püsielupaigas.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses loetakse püsielupaigas viibimiseks ka kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusi sihtkaitsevööndis.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) sõidukiga sõitmine teedel;
  2) jalgrattaga sõitmine radadel;
  3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel sõidukiga, maastikusõidukiga ja jalgrattaga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul tehtaval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel;
  4) rahvaürituse korraldamine teedel.

  (4) Püsielupaigas on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  4) rahvaürituse korraldamine väljaspool teed.

§ 6.  Keelatud tegevus

  (1) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks;
  4) telkimine ja lõkke tegemine.

  (2) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Püsielupaiga valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab püsielupaiga valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole püsielupaiga valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud püsielupaiga valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õigupärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 9.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 3. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/108 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 10.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json