Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0431 poliitika ja avalik turvalisusavalik turvalisustsiviilkaitse

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0811 koostööpoliitikahumanitaarabipagulastele antav abi

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0821 kaitsekaitsepoliitikakaitsekulutused

24 RAHANDUS2436 riigirahandus ja eelarvepoliitikariigirahandusriigieelarve

24 RAHANDUS2441 eelarveeelarvemenetluslisaeelarve

40 ETTEVÕTLUS JA KONKURENTS4026 raamatupidamineraamatupidaminereserv

66 ENERGEETIKA6606 energiapoliitikaenergiapoliitikaenergiabilanssenergiaga varustamine

Teksti suurus:

Riigi 2022. aasta lisaeelarve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2022 otsus nr 110

Riigi 2022. aasta lisaeelarve seadus

Vastu võetud 19.05.2022

§ 1.  Lisaeelarve vahendid (tuhandetes eurodes)

  (1) Konsolideeritud eelarve (tuhandetes eurodes)

  (2) Vahendite liigendus (tuhandetes eurodes)

§ 2.  2022. aasta riigieelarve seaduse muutmine

2022. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) seaduse § 5 lõike 21 punkti 3 alusel kehtestatav üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäär 631 eurot kalendrikuus;”;

2) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatav üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir 200 eurot kalendrikuus;”;

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „toimetulekutoetuse maksmise hüvitis (17 549 315 eurot) ning rahvastikutoimingute hüvitis (1 127 000 eurot)” tekstiosaga „toimetulekutoetuse maksmise hüvitis (46 122 872 eurot) ning rahvastikutoimingute maksmise hüvitis (1 360 930 eurot)”;

4) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmise dokumentide vastuvõtmise kulude hüvitis 4,09 eurot;”;

5) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmisel selle moodustamise kulude hüvitis 2,73 eurot;”;

6) paragrahvis 7 asendatakse tekstiosa „749,6 miljonit” tekstiosaga „770,8 miljonit”;

7) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Haigekassa seaduse § 36 lõike 12 alusel kinnitatav Eesti Haigekassa põhitegevuse tulem on järgmine:
1) 2022. aastal 61,5 miljonit eurot;
2) 2023. aastal 58,7 miljonit eurot;
3) 2024. aastal 21,2 miljonit eurot;
4) 2025. aastal -67,4 miljonit eurot.”.

§ 3.  Lisaeelarve ja muude riigieelarve vahendite eristamine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud piirmääraga vahendid kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides objektikoodidega järgmiselt:
  1) kulud ja finantseerimistehingud SE000080;
  2) investeeringud inventari IN001080;
  3) investeeringud infotehnoloogiasse IN002080;
  4) investeeringud transpordivahenditesse IN003080;
  5) investeeringud masinatesse ja seadmetesse IN004080;
  6) muud, käesoleva lõike punktides 1–5 nimetamata investeeringud, IN005080;
  7) lisaeelarve uute kinnisasja investeeringute kodeerimisel lähtutakse riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel kehtestatud eelarveklassifikaatori põhimõtetest ning objekti koodi nimetuses tuleb märkida muu hulgas „LEA2022”;
  8) Vabariigi Valitsuse reserv, mis ei ole sihtotstarbelised vahendid, VR008000;
  9) Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelised vahendid SR008000.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendite korral lähtutakse koodi omistamisel riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel kehtestatud eelarveklassifikaatori põhimõtetest koodi viies koht on „8”.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud objektikoode ei ole lubatud ministri liigendusega kaotada.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punkt 2 jõustub 2022. aasta 1. juunil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json