HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

Teksti suurus:

Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus

Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 25.06.2013, 6

  Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus

  Vastu võetud 09.03.1994
  RT I 1994, 19, 339
  jõustumine 29.03.1994

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  11.06.2013RT I, 25.06.2013, 101.07.2013

  § 1.  

    (1) Suur-Pakri ja Väike-Pakri saare ning Pakri poolsaare maa-ala jagatakse Padise ja Keila valdade ning Keila linna haldusterritooriumiks Vabariigi Valitsuse poolt määratud piirides, lähtudes majanduslikust otstarbekusest, ajalooliselt väljakujunenud haldusjaotusest ning kuulates ära vastavate kohalike omavalitsusüksuste volikogude arvamused.

    (2) Paldiski linna maa-ala liidetakse Keila linna haldusterritooriumiga Keila linna Paldiski linnaosaks.

    (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud omavalitsusliku linnaosa põhikirja kinnitab Keila Linnavolikogu.

  § 2.   Paldiski Linnavolikogu, Linnavalitsuse ja linnapea volitused loetakse põhiseadusele, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele (RT I 1993, 29, 505) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200) mittevastavaks ja lõppenuks.

  § 3.  

    (1) Vabariigi Valitsus määrab kooskõlas rahvusvahelise õiguse normidega tuumareaktorite piirkonna kuni nende Eestist väljaviimiseni ja nendest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseni.

    (2) Elanike ohutuse tagamiseks ja päästetööde korraldamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus tuumareaktorite piirkonnas isikute ja transpordivahendite liikumise ning loomade pidamise eritingimused ja korra.

  § 4.   Paldiski linnaosa maa-alal viiakse läbi elanike loendus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  § 5.   Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt Paldiskis toimunud volikogu valimise tulemuste väljakuulutamise päevast likvideeritakse Keila linna Paldiski linnaosa. Linnaosa likvideerimisel muutub see maa-ala Paldiski linna haldusterritooriumiks.

  § 51.  

    (1) Riik võib põhjendatud taotluse alusel ühekordselt toetada Keila linna käesoleva seaduse § 5 alusel Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamine.
  19.08.2014 15:15
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „võõrandamine" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

    (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus tuleb esitada Vabariigi Valitsusele 2013. aasta 1. oktoobriks.

    (3) Vabariigi Valitsus otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse alusel Keila linna toetamise ning toetuse ulatuse ja viisi 60 päeva jooksul pärast taotluse saamist. Vabariigi Valitsusel on õigus küsida Keila linnalt ja Paldiski linnalt lisamaterjale ja -põhjendusi. Sellisel juhul pikeneb otsuse tegemise aeg lisamaterjalide ja -põhjenduste esitamisele kulunud aja võrra.

    (4) Mitterahalise toetuse puhul ei kohaldata riigivaraseaduse §-des 33 ja 34 sätestatud nõudeid vara võõrandamise kohta.

    (5) Toetuse üleandmine vormistatakse riigi ja Keila linna vahel sõlmitava kokkuleppega. Riiki esindab kokkuleppe sõlmimisel Vabariigi Valitsuse volitatud isik.
  [RT I, 25.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  § 6.   Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json