Teksti suurus:

Kollektiivse esindamise organisatsiooni läbipaistvusaruandes esitatav teave

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2016, 55

Kollektiivse esindamise organisatsiooni läbipaistvusaruandes esitatav teave

Vastu võetud 21.06.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab nõuded kollektiivse esindamise organisatsiooni juhatuse poolt koostatavas läbipaistvusaruandes esitatavale teabele.

§ 2.  Esitatav teave

  Kollektiivse esindamise organisatsioon (edaspidi organisatsioon) esitab läbipaistvusaruandes autoriõiguse seaduse § 7916 lõikes 3 nimetatud teabe.

§ 3.  Organisatsiooni õigusliku ja juhtimisstruktuuri üldine kirjeldus

  Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 1 nimetatud üldine kirjeldus peab sisaldama:
  1) teavet organisatsiooni üldkoosoleku, juhatuse ja muude organite kohta vastavalt organisatsiooni põhikirjale;
  2) teavet üksuste kohta, mida organisatsioon omab või kontrollib otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt.

§ 4.  Teave litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise kohta

  Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 2 nimetatud teave peab sisaldama:
  1) üldist teavet litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise kohta, sealhulgas võimalusel sõlmimata jäänud litsentsilepingute arvu;
  2) litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise üldiseid põhjuseid.

§ 5.  Finantsteave

  (1) Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 3 nimetatud teave õigustest saadava tasu kohta peab olema esitatud teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa, sealhulgas peab olema esitatud teave õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud tulu ja sellise tulu kasutamise kohta.

  (2) Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 3 nimetatud teave organisatsiooni teenuste kulude kohta peab sisaldama järgmist:
  1) kõik tegevus- ja finantskulud teostatavate õiguste kategooriate kaupa;
  2) üksnes õiguste teostamisega seotud tegevus- ja finantskulud teostatavate õiguste kategooriate kaupa;
  3) muude kui punktis 2 nimetatud teenustega seotud tegevus- ja finantskulud;
  4) kulude katmiseks kasutatavad vahendid;
  5) õigustest saadavast tasust tehtud mahaarvamised teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa ning mahaarvamise põhjus, sealhulgas punktist 2 tulenevad haldustasud, mis on õigustest saadavast tasust või selle tasu investeerimisest saadavast tulust maha arvatud või tasa arvestatud vastavalt autoriõiguse seaduse § 797 lõikele 1 ning § 798 lõigetele 1–3;
  6) organisatsiooni poolt õiguste omajatele osutatud õiguste teostamise ja muude teenuste kulude protsendimäär võrrelduna asjaomasel majandusaastal õigustest saadava tasuga igas teostatavate õiguste kategoorias;
  7) punktides 1, 2 ja 6 nimetatud juhtudel kaudsete tegevus- ja finantskulude korral, mida ei saa siduda ühe või mitme õiguste kategooriaga, kaudsete kulude jaotamise meetodi selgitus.

  (3) Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 3 nimetatud teave õiguste omajate saadaolevate summade kohta peab sisaldama järgmist:
  1) õiguste omajatele eraldatud kogusumma teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa;
  2) õiguste omajatele väljamakstud kogusumma teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa;
  3) väljamaksete sagedus teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa;
  4) kogutud, kuid õiguste omajatele veel eraldamata kogusumma teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa ning majandusaasta, kui kõnealused summad koguti;
  5) õiguste omajatele eraldatud, kuid välja maksmata kogusumma teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa ning majandusaasta, kui kõnealused summad koguti;
  6) kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei ole eraldanud ega maksnud summasid välja autoriõiguse seaduse § 799 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul, siis viivituse põhjused;
  7) mittejaotatavate summade kogusumma koos nende summade kasutamise selgitusega.

  (4) Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 3 nimetatud teave teiste organisatsioonidega seotud suhete kohta peab sisaldama järgmist:
  1) teistelt organisatsioonidelt saadud ja teistele organisatsioonidele makstud summad teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide ning organisatsioonide kaupa;
  2) teistele organisatsioonidele makstud tasude eest võetud haldustasud ja muud mahaarvamised teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide ning organisatsioonide kaupa;
  3) teiste organisatsioonide poolt makstud summadest võetud haldustasud ja muud mahaarvamised õiguste kategooriate ja organisatsioonide kaupa;
  4) teistest organisatsioonidest pärinevad ning õiguste omajatele otse välja makstud summad õiguste kategooriate ja organisatsioonide kaupa.

§ 6.  Eriaruanne

  Autoriõiguse seaduse § 7916 lõike 3 punktis 4 nimetatud eriaruanne peab sisaldama järgmist:
  1) sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul õigustest saadavast tasust ning selle investeerimisest tekkinud tulust maha arvatud summad eesmärgiliikide kaupa ning iga eesmärgiliigi puhul teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa, sealhulgas sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste rahastamiseks mahaarvatud haldustasude summad;
  2) sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenusteks kasutatud eraldi summad.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json