Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2021 otsus nr 757

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2021

§ 1.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kui ta töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel;”;

2) paragrahvi 19 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) vastava teate pärast käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 11, 12, 4 ja 5 sätestatud asjaolu teatavaks saamist.”;

3) paragrahv 702 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-ga 707 järgmises sõnastuses:

§ 707. Käesoleva seaduse § 19 lõike 2 punkti 12 rakendamise erisus

Volikogu liige, kes 2021. aasta 20. juulil töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel, peab kolme tööpäeva jooksul nimetatud kuupäevast arvates teavitama valla- või linnasekretäri, kas ta soovib osaleda volikogu töös või jätkata töötamist sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Kui isik soovib jätkata töötamist ametiasutuses või ei teata tähtaja jooksul, et ta soovib volikogu töös osaleda, peatatakse tema volikogu liikme volitused.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 20. juulil.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json