Teksti suurus:

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2021 otsus nr 758

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2021

§ 1.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1233 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „standardiga” sõnaga „standardisarjaga”;

2) paragrahvi 1233 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) esitatud tulemused peavad vastama komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 601/2012 (ELT L 334, 31.12.2018, lk 1–93), ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ (ELT L 334, 31.12.2018, lk 94–134), sätestatud usaldatavustasemele;”;

3) paragrahvis 133, § 1451 lõike 1 punktis 2 ning § 166 lõigetes 2, 3 ja 6 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 601/2012” tekstiosaga „komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/2066” vastavas käändes;

4) paragrahv 136 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 136. Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register, käitaja arvelduskonto ja kauplemiskonto

(1) Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register (edaspidi kauplemise register) on elektrooniline andmekogu, kus on salvestatud andmed Eesti Vabariigi ja kauplemissüsteemis osalevate käitajate arvelduskontode, nende lubatud heitkoguse ühikutega tehtud tehingute, käitistele eraldatud lubatud heitkoguse ühikute ja nendega tehtud tehingute, käitiste tõendatud ja tagastatud kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute, käitiste vastavusseisundi, ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektide osaliste ning projektide elluviimise tulemusel vähendatud kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute kohta.

(2) Käitaja arvelduskonto käesoleva seaduse tähenduses on kauplemissüsteemi kuuluva käitaja arvelduskonto, mille kaudu saab teha tehinguid kauplemise registris komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1122, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega (ELT L 177, 02.07.2019, lk 3–62), artikli 55 kohaselt.

(3) Kauplemiskonto on käesoleva seaduse tähenduses juriidilise või füüsilise isiku kauplemiskonto, mille kaudu saab teha tehinguid kauplemise registris komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1122 kohaselt.”;

5) paragrahvis 157 ja § 220 lõikes 1 asendatakse sõnad „Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 389/2013” sõnadega „komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/1122”;

6) paragrahvi 161 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Igal aastal kajastatakse riigieelarves selle aasta enampakkumise tulude ja neist tehtavate kulude maht.”;

7) paragrahvi 161 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Kauplemisperioodi 2021–2030 enampakkumisel saadud tulu” tekstiosaga „Enampakkumisel saadud tulu”;

8) paragrahvi 1651 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Moderniseerimisfondi vahendite kasutamise ja aruandluse üldtingimused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

9) paragrahvi 1651 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotus ja vahendite kasutamise eest vastutavad ministrid määratakse riigi eelarvestrateegias.

(52) Riigi eelarvestrateegias määratud meetmete elluviimiseks võib vahendite kasutamise eest vastutav minister kehtestada määrusega vastava meetme rakendamise tingimused ja korra.”;

10) paragrahvi 1651 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 1651 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Keskkonnaministeerium esitab käesoleva paragrahvi lõike 51 kohaselt määratud moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotuse hindamiseks ja kinnitamiseks Euroopa Investeerimispangale ning investeerimiskomiteele vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2020/1001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses moderniseerimisfondi tegevusega, millega toetatakse investeeringuid teatavate liikmesriikide energiasüsteemide moderniseerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks (ELT L 221, 10.07.2020, lk 107–221).”;

12) paragrahvi 1651 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Moderniseerimisfondist saadavate vahendite kasutamiseks võib vahendite kasutaja sõlmida halduslepingu riigi osalusega eraõigusliku juriidilise isikuga halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kohaldamata nimetatud seaduse § 6 lõiget 2. Halduslepinguga võib muu hulgas isikutele üle anda toetuste andmise ülesande ning kõigi selle ülesande täitmiseks vajalike toimingute tegemise õiguse.”;

13) paragrahvi 167 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 600/2012” tekstiosaga „komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2018/2067”;

14) paragrahvi 168 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Alates 2021. aasta 1. jaanuarist eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kohta tehakse kauplemise registris märge, mis näitab, millisel kümneaastasel ajavahemikul alates 2021. aasta 1. jaanuarist need välja anti, ja need kehtivad alates kõnealuse ajavahemiku esimesest aastast tekitatud heitkoguste suhtes.”;

15) paragrahvi 179 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 179. Kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine ja tehingud heitkoguse ühikutega

(1) Kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramist sektorites, mis ei kuulu kauplemissüsteemi (transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20-megavatise nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine ning lahustite ja teiste toodete kasutamine), reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 05.06.2009, lk 136–148), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 26–42).”;

16) paragrahvi 179 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „jagatud kohustuse otsuse” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 406/2009/EÜ või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/842”;

17) paragrahvi 179 lõikes 4, § 180 lõigetes 1–3 ja 6, § 181 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 182 lõikes 1 ning § 1821 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „jagatud kohustuse otsuse” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 406/2009/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/842”;

18) paragrahvide 180, 181 ja 182 pealkirjas asendatakse tekstiosa „Jagatud kohustuse otsuse” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 406/2009/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/842”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 120 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot.

(2) Kauplemiskonto hoolduse eest tasutakse riigilõivu iga aasta kohta 320 eurot jooksva aasta 15. jaanuariks.”.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json