Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2021 otsus nr 760

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös)

Vastu võetud 16.06.2021

§ 1.  Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valituks osutunud kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on mõnes käesoleva seaduse § 75 punktis 2, 4, 5 või 7 loetletud ametis, peab kümne päeva jooksul valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates teavitama Vabariigi Valimiskomisjoni, kas ta on nõus Euroopa Parlamendi töös osalema või soovib jätkata oma senises ametis ja mandaadist loobuda.”;

2) paragrahvi 75 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) vallavanem või linnapea, valla- või linnavalitsuse liige;”;

3) paragrahvi 75 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 76 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi liikme asumisest käesoleva seaduse § 75 punktis 2, 4, 5, 6 või 7 loetletud ametisse või käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–6 nimetatud asjaoludest või nende teatavakssaamisest teavitab Vabariigi Valimiskomisjon viivitamata Euroopa Parlamenti.”.

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui volikogu liige on oma volituste ajal Euroopa Parlamendi või Riigikogu liige, ei maksta talle volikogu tööst osavõtu eest tasu.”;

2) paragrahvi 17 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui volikogu esimees või aseesimees on oma volituste ajal Euroopa Parlamendi või Riigikogu liige, ei maksta talle volikogu esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest töötasu.”;

3) paragrahvi 18 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „või Euroopa Parlamendi liikmeks”;

4) seadust täiendatakse §-ga 724 järgmises sõnastuses:

§ 724. Euroopa Parlamendi liikme kuulumine kohaliku omavalitsuse volikogusse

Euroopa Parlamendi liige võib täita valla- või linnavolikogu liikme ülesandeid alates 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 18. oktoobril.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json