Teksti suurus:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2021, 17

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2018 nr 62
RT I, 13.12.2018, 8
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.11.2019RT I, 12.11.2019, 215.11.2019
16.03.2021RT I, 19.03.2021, 422.03.2021, osaliselt 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 07.06.2021 ning avaliku teabe seaduse § 53³ lõike 1 jõustumisel.
18.06.2021RT I, 25.06.2021, 1128.06.2021, osaliselt elektroonilise side seaduse § 87³ lõigete 4 ja 6 jõustumise hetkel ning küberturvalisuse seaduse § 14 lõike 4 jõustumise hetkel

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

  (2) Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti asukoht

  Ameti asukohaks on Tallinn.

2. peatükk Tegevusvaldkonnad ja ülesanded 

§ 3.   Ameti tegevusvaldkonnad

  (1) Amet täidab tema pädevuses olevaid ülesandeid järgmistes tegevusvaldkondades:
  1) tarbimiskeskkond – tarbijale kauba või teenuse pakkumine ja müümine või muul viisil turustamine kaupleja poolt ning tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuvälise lahendamise korraldamine;
  2) infoühiskond – raadiosageduste ja numeratsiooni haldus, elektroonilise side- ja meediateenuste toimimise ning sideturu reguleerimise ja küberturvalisuse tagamine, veebipõhise vahendusteenuse pakkujate ja otsingumootori, autoriõiguse seaduse tähenduses platvormipakkuja kohustuste täitmise järelevalve ametile õigusaktist tulenevate ülesannete täitmise piires;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 07.06.2021]
  3) tehiskeskkond – toodete, seadmete ja paigaldiste ohutus, raudtee ohutus, kaevandamise ohutus, kemikaaliohutus, järelevalve laskemoona ja lahingumoona käitlemise üle, lõhkematerjalide ja pürotehnika ohutus ning legaalmetroloogia, samuti ehitus ja transport;
  4) ettevõtluskeskkond – ettevõtjate hoolsuskohustuse täitmise kontrollimine ametile õigusaktist tulenevate ülesannete täitmise piires ning majandustegevuse registri pidamine ja arendamine.
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]

  (2) Amet täidab järgmisi kohustusi:
  1) Euroopa Liidu abifondide rakendusüksuse funktsioonide täitja transpordivaldkonnas;
  2) ohutusasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/798/EL raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102–149) tähenduses;
  3) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutav pädev asutus ja kontaktasutus;
  4) riiklik küberturvalisuse sertifitseerimise asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/881, mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus) (ELT L 151, 07.06.2019, lk 15–69) artikli 58 lõike 1 tähenduses.
[RT I, 25.06.2021, 11 - jõust. 28.06.2021]

§ 4.   Ameti täidetavad ülesanded

  (1) Enda tegevusvaldkondades täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) osaleb õigusaktide väljatöötamises, korraldab nende rakendamist ning annab õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiseid;
  2) osaleb strateegiate ja projektide ettevalmistamises ning elluviimises;
  3) analüüsib tegevusvaldkonda, koostab aruandeid ja ülevaateid;
  4) nõustab ja koolitab isikuid;
  5) korraldab süüteoennetust ja avalikkuse teavitamist ohtudest;
  6) teostab haldusjärelevalvet ja seaduses sätestatud juhtudel riiklikku järelevalvet;
  7) viib seaduses sätestatud juhtudel kohtuvälise menetlejana läbi väärteomenetlusi;
  8) annab haldusakte, sooritab toiminguid ja sõlmib halduslepinguid;
  9) rakendab ettekirjutuste täitmiseks haldussundi;
  10) korraldab juurdepääsu ameti valduses olevale avalikule teabele;
  11) vastab märgukirjadele ja selgitustaotlustele ning teistele pöördumistele;
  12) täidab seaduses või selle alusel sätestatud juhul andmekogu vastutava töötleja ülesandeid;
  13) hindab ja tõendab välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni;
  14) teeb riigisiseselt ja rahvusvaheliselt koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;
  15) osaleb seadusega sätestatud juhtudel tsiviilkohtumenetluses avalike huvide kaitseks;
  16) täidab muid seadustest või seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Enda ülesannete täitmiseks töötleb amet teavet, koostab eelarve eelnõu, tegevusplaani, riskianalüüsi ja muud sisemist tööd korraldavad dokumendid, teeb koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega ning sõlmib lepinguid.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 5.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektori pädevus ja avaliku võimu volitused on reguleeritud seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

  (3) Lisaks lõikes 2 sätestatule peadirektor:
  1) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  2) kinnitab osakondade põhimäärused;
  3) moodustab töörühmi ja määrab nende ülesanded ning koosseisu;
  4) täidab muid ministri või ministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 6.   Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektori asetäitja juhib ameti tegevusvaldkonda või ülesande täitmist. Peadirektori asetäitja avaliku võimu volitused ja muud teenistusülesanded määrab peadirektor ametijuhendis.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu ametnik.

§ 7.   Osakonnajuhataja

  Osakonnajuhataja juhib osakonda ning korraldab osakonna ülesannete täitmist.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 8.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad. Osakonna põhimääruses võib näha ette, et osakonna koosseisu kuuluvad talitused. Osakonna põhimääruse kinnitab peadirektor.

  (2) Osakonnad täidavad ameti tegevusvaldkonnas nende pädevuses olevaid ameti ülesandeid. Osakonna täidetavad ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

  (3) Peadirektori või peadirektori asetäitja vahetus alluvuses võivad olla talitus, ametnik ja töötaja, kes ei ole ühegi osakonna koosseisus. Peadirektorile või peadirektori asetäitjale vahetult alluva ametniku või töötaja ülesanded määratakse kindlaks ametijuhendis või töölepingus.

  (4) Struktuuriüksuste juhtide pädevuse ja avaliku võimu volitused määrab kindlaks peadirektor ametijuhendis.

§ 9.   Tehnikaosakond

  Tehnikaosakond täidab tehiskeskkonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) toodete, seadmete ning paigaldiste ohutus;
  2) ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetes kemikaalide käitlemine;
  3) kaevandamise ohutus ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine;
  4) lõhkematerjal, laskemoon ja lahingumoon;
  5) mõõtevahendite ja nende taatlemisega seotud järelevalve;
  6) toodete kontaktpunkti ülesannete täitmine.
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]

§ 10.   Ehitus- ja raudteeosakond
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

  Ehitus- ja raudteeosakond täidab tehiskeskkonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) ehitusseadustikuga ametile pandud ülesannete täitmine;
  2) transpordi tegevusvaldkonna arendusprojektide läbiviimine;
  3) raudteeseadusega ametile pandud ülesannete täitmine;
  4) § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud ohutusasutuse ülesannete täitmine.
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 11.   Transpordiosakond
[Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 12.   Sideosakond

  Sideosakond täidab infoühiskonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) numeratsiooni haldamine ja järelevalve teostamine;
  2) numbri liikuvuse rakendamine ja numbri liikuvuse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  3) [kehtetu - RT I, 25.06.2021, 11 - jõust. 28.06.2021]
  4) elektroonilise side võrkude ja teenuste nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  5) sideturu reguleerimine;
  6) [kehtetu - RT I, 12.11.2019, 2 - jõust. 15.11.2019]
  61) küberturvalisuse tagamine;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 22.03.2021]
  62) riikliku küberturvalisuse sertifitseerimise asutuse ülesannete täitmine;
[RT I, 25.06.2021, 11 - jõust. küberturvalisuse seaduse § 14 lõike 4 jõustumise hetkel.]
  7) [kehtetu - RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]
  8) raadiosagedusressursside haldamine.

§ 121.   Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond

  Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond täidab tarbimiskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna tegevusvaldkondades järgmisi ülesandeid:
  1) § 4 lõike 1 punktides 1–4, 8 ja 10–16 ning lõikes 2 sätestatud ülesannete täitmine tarbijate ja ettevõtjate nõustamiseks ning tarbijaõiguste rikkumise ennetamiseks;
  2) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi ülesannete täitmine;
  3) Euroopa Liidu ühtse siseturu nelja põhivabaduse rikkumisega seotud vaidluste lahendamise süsteemi töö korraldamine;
  4) Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse ülesannete täitmine;
  5) OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) vastutustundliku ettevõtluse kontaktpunkti ülesannete täitmine;
  6) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise siseturu infosüsteemi koordineerimine;
  7) isikustamata andmete vaba liikumise kontaktpunkti ülesannete täitmine;
  8) majandustegevuse registri pidamine ja arendamine;
  9) impordilitsentside ja kvoodilubade menetlemine ja väljastamine.
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]

§ 13.   Ettevõtluse osakond
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]

  Ettevõtluse osakond täidab tarbimiskeskkonna-, ettevõtluskeskkonna- ja infoühiskonna tegevusvaldkondades järgmisi ülesandeid:
  1) § 4 lõike 1 punktides 1–12 ja 14–16 ning lõikes 2 sätestatud ülesannete täitmine ettevõtjate hoolsuskohustuse täitmise kontrollimiseks ja tarbijaõiguste kaitsmiseks;
  2) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide rakendamise eest vastutavaks määratud pädeva asutuse ja kontaktasutuse ülesannete täitmine;
  3) meediateenuste osutamise tegevuslubade andmine ja meediateenuste seaduses sätestatud nõuete täitmise järelevalve;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.05.2021]
  4) veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ja otsingumootori järelevalve;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 01.06.2021]
  5) autoriõiguse seaduse tähenduses platvormipakkuja kohustuste täitmise järelevalve;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 07.06.2021]
  6) infoühiskonna teenuse osutaja üle järelevalve teostamine.
[RT I, 25.06.2021, 11 - jõust. 28.06.2021]

§ 131.   Tugiteenuste osakond

  Tugiteenuste osakond täidab ametis järgmisi ülesandeid:
  1) halduse korraldamine;
  2) arendustegevuste korraldamine;
  3) eelarve koostamine, selle täitmise jälgimine ja finantskontrolli teostamine;
  4) klienditeeninduse ning dokumendihalduse, andmekaitse ja arhiivitöö korraldamine;
  5) kommunikatsiooni korraldamine;
  6) õigusalane nõustamine ning õigusvaidlustes esindamine või selle korraldamine;
  7) töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine;
  8) valduses oleva riigivara ja vahendite haldamine;
[RT I, 12.11.2019, 2 - jõust. 15.11.2019]
  9) personalitöö ja koolituste korraldamine;
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 22.03.2021]
  10) asutuse teenuste ja teabehalduse korraldamine.
[RT I, 19.03.2021, 4 - jõust. 22.03.2021]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json