Teksti suurus:

COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kahjuhüvitise tagamine Eestis aset leidva kultuurisündmuse ja konverentsi korraldajale

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.06.2021, 20

COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kahjuhüvitise tagamine Eestis aset leidva kultuurisündmuse ja konverentsi korraldajale

Vastu võetud 22.06.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kahjuhüvitise tagamise (edaspidi tagatis) tingimused Eestis aset leidva kultuurisündmuse (edaspidi sündmus) või konverentsi korraldajale, kelle sündmus või konverents jääb ära või toimub väiksemas mahus Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ning abi andmisel riigiabina või vähese tähtsusega abina Euroopa Liidu vastavaid õigusakte.

  (3) Määrust ei kohaldata taotlejale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi antud abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasi maksta.

  (4) Kui tagatise andmine on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 lõike 2 mõistes, ei kohaldata määrust VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (5) Määrust ei kohaldata riigiabi taotlejale Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 04.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 02.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10; ELT C 34, 1.02.2021, lk 6–15, edaspidi riigiabi ajutine raamistik) mõistes, kes on 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punkti 18 tähenduses, välja arvatud mikro- või väikeettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et tema suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja ta ei ole saanud Euroopa Komisjoni suuniste alusel päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

  (6) Määruse rakendamise eest vastutab Kultuuriministeerium (edaspidi tagatise andja).

§ 2.  Tagatise andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Tagatise andmise eesmärk on sündmuse või konverentsi korraldaja riskide maandamine seoses COVID-19 puhangust tingitud koroonaviiruse võimaliku leviku ja kehtestatavate piirangutega.

  (2) Tagatise andmise tulemusena on sündmuse või konverentsi korraldaja riskid maandatud ning seeläbi ka tema tegevuse järjepidevus ja pikemaajaline toimimine tagatud.

§ 3.  Riigiabi

  (1) Käesoleva määruse alusel tagatise andmine võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse § 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes.

  (2) Riigiabi andmisel lähtutakse konkurentsiseaduse §-st 341 ja riigiabi ajutisest raamistikust ning vähese tähtsusega abi andmisel VTA määrusest ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.

  (3) Kui tagatise andmine on riigiabi, kontrollib tagatise andja, et meetme raames taotletud tagatise suurus ei ületaks koos muude riigiabi ajutise raamistiku jaotise 3.1 alusel antud toetustega riigiabi ajutise raamistiku punktis 22 nimetatud summat taotleja kohta.

  (4) Kui tagatise andmine loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib tagatise andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava tagatise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotletud tagatisega 200 000 eurot.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (6) Riigiabi antakse Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest, kuid mitte kauem kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud tähtajani.

2. peatükk Nõuded taotlejale, taotlusele, sündmusele ja konverentsile ning tagatise taotlemine 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta on Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik;
  2) ta ei ole kohaliku omavalitsuse või riigi asutatud ja/või osalusega sihtasutus;
  3) ta on tegutsenud rahvusvahelise sündmuse korraldajana viimased kolm aastat enne taotluse esitamist, kui taotlejaks on sündmuse korraldaja;
  4) ta tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu sündmuse või konverentsi toimumise kohale;
  5) ta korraldab sündmuse või konverentsi eel ja ajal turunduskanalites ning sündmuse puhul ka toimumiskohas teavituse sündmuse või konverentsi kohta;
  6) ta teeb taotluse esitamise hetkeks avalikult kättesaadavaks informatsiooni sündmuse või konverentsi kohta;
  7) ta teeb taotluse esitamise hetkeks avalikult kättesaadavaks sündmuse kohta informatsiooni vähemalt ühes avalikus piletimüügi keskkonnas ning sündmuspaiga veebilehel juhul, kui ta rendib sündmuse korraldamiseks sündmuspaika ning kui taotlejaks on sündmuse korraldaja;
  8) ta on korraldanud perioodil 2017–2019 igal aastal vähemalt kolm sündmust muusikavaldkonnas, milles on osalenud vähemalt üks välisesineja ning millele on pileti ostnud vähemalt 1500 inimest ühe sündmuse kohta, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud sündmuse korraldaja;
  9) tal on sündmuse või konverentsi elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus;
  10) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
  11) tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
  12) tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
  13) kui tagatise andja või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

  (2) Kahjuhüvitise tagamist saab taotleda Eestis aset leidva
  1) teatri-, filmi-, muusika-, kunsti-, kirjanduse-, disaini- või arhitektuurivaldkonna järjepidevalt toimuvale sündmusele või
  2) muusikavaldkonna esmakordselt toimuvale sündmusele või
  3) konverentsile.

§ 5.  Nõuded sündmusele ja konverentsile

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud sündmus
  1) on toimunud enne taotluse esitamist vähemalt kahel korral;
  2) rahvusvaheliste kaaskorraldajate ja/või välisosalejate ja/või väliskülastajate osakaal on olnud viimasel kahel korral vähemalt 20% sündmuse kohta;
  3) piletiga külastajate arv on olnud viimasel kahel korral vähemalt 300 külastajat sündmuse kohta;
  4) kogueelarve on olnud viimasel kahel korral vähemalt 30 000 eurot sündmuse kohta;
  5) kestus on vähemalt kaks päeva.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud sündmus
  1) toimub esmakordselt ja välisesinejaga;
  2) minimaalne piletiga külastajate arv on 1500 inimest ja pileteid on müüdud taotluse esitamise hetkeks vähemalt 50 000 euro ulatuses.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud konverents
  1) on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks. Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust;
  2) minimaalne osalejate arv on 400;
  3) kestus on vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab vähemalt kahel päeval konverentsi sisulist osa;
  4) minimaalne välisosalejate arv Tallinnas on 50 ja väljaspool Tallinna 25.

§ 6.  Nõuded tagatistaotlusele

  (1) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) üldandmed taotleja kohta;
  2) taotleja kinnitus ning tõendatud dokumentatsioon ja informatsioon enda ja sündmuse või konverentsi vastavuse kohta käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuetele;
  3) teave, kui taotleja on taotlenud toetust 2021. aasta lisaeelarve vahendite arvelt teistest COVID-19 meetmest ja/või käesoleval aastal või varem saanud toetust taotluses toodud sündmusele või konverentsile muudest avaliku sektori vahenditest;
  4) andmed planeeritava sündmuse või konverentsi kohta, sealhulgas ajakava, nimetus, eesmärk, oodatavad tulemused, elluviimise koht, eelarve tegevuste ja rahastusallikate lõikes, üldmaksumus, taotletava tagatise suurus ja turundusplaan;
  5) viimasel kolmel aastal korraldatud sündmuste või olemasolu korral konverentside kalendaarse ülevaate ning informatsiooni rahvusvaheliste kaaskorraldajate, välisosalejate ja välisesinejate kohta;
  6) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud tagatise andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

  (2) Taotluses toodud eelarve peab olema koostatud arvestades taotluse esitamise ajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega.

  (3) Taotluses toodud sündmus või konverents peab toimuma ajavahemikul peale taotluse esitamist kuni 31.12.2021.

§ 7.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Jooksva taotlusvooru avamisest ja eelarvest teavitab tagatise andja oma veebilehel vähemalt kolm kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotluse saab esitada maksimaalselt kaks kuud enne sündmuse või konverentsi algust ja peab esitama vähemalt kaks nädalat enne sündmuse või konverentsi algust.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Tagatise andja kinnitab taotluse kättesaamist.

  (5) Ühele sündmusele või konverentsile saab tagatist taotleda üks taotleja.

  (6) Kui taotleja taotleb tagatist rohkem kui ühele sündmusele või konverentsile, tuleb iga sündmuse või konverentsi kohta esitada eraldi taotlus.

3. peatükk Abikõlblikkus ning tagatise suurus 

§ 8.  Tagatisega kaetud kulu

  (1) Tagatisega kaetud kulu on sündmuse või konverentsi korraldamise vältimatu tõendatud kulu, mille katmiseks planeeritud tulu jääb saamata või on vähenenud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu, sealhulgas, mis on põhjendatud, mis kajastub tagatise andjale esitatud tagatistaotluses, tekib abikõlblikkuse perioodil ning on kooskõlas õigusaktidega.

  (2) Tagatisega ei ole kaetud
  1) kinnisvara ja liiklusvahendi soetamise kulu;
  2) mitterahaline kulu;
  3) tehniliste vahendite soetamise kulu;
  4) sularahas ja tasaarvelduse korras tasutud kulu;
  5) kulu, mis on käsitletav erisoodustusena ja sellelt tasutav maks;
  6) käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
  7) kulu, mis on tagatise saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teisest meetmetest või kindlustuslepingu alusel; 
  8) kulu, mis on tekkinud enne abikõlblikkuse perioodi;
  9) rahatrahv ja rahaline karistus;
  10) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.

§ 9.  Abikõlblikkuse periood

  Abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast ja lõpeb 31. detsember 2021.

§ 10.  Tagatise suurus

  Taotletava tagatise minimaalne suurus on 5000 eurot ja maksimaalne suurus on 100 000 eurot sündmuse või konverentsi kohta.

4. peatükk Tagatistaotluse menetlemine 

§ 11.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva taotluse esitamisest arvates.

  (2) Kui esitatud taotluste maht, mille kohta ei ole tehtud otsust, saab võrdseks või ületab taotlusvooru eelarve vaba jääki, menetletakse neid esitamise järjekorras.

  (3) Kui taotleja ei vasta käesoleva määruse § 1 lõikes 3 või 5 ning § 3 lõikes 4 või 5 sätestatud nõuetele või kui taotlusvooru eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Taotluse menetlemise käigus võib tagatise andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib tagatise andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg. Tagatise andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes toodud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (6) Tagatise andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-des 4, 5 ja 6 sätestatud nõuded.

§ 12.  Tagatistaotluse läbivaatamise komisjon

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, sealhulgas käesoleva määruse § 13 punktis 2 nimetatud kahjuhüvitistaotluse, vaatab läbi kultuuriministri moodustatud komisjon.

  (2) Komisjoni liikmed avalikustab tagatise andja oma veebilehel hiljemalt kolm kalendripäeva enne taotlusvooru avamist.

  (3) Komisjon teeb esitatud dokumentide alusel kultuuriministrile ühe järgmistest ettepanekutest:
  1) anda tagatis taotluses esitatud ulatuses;
  2) anda tagatis vähendatud ulatuses;
  3) keelduda tagatise andmisest.

  (4) Komisjon arvestab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ettepanekut tehes lisaks käesoleva määruse § 11 lõikes 6 toodule
  1) taotlejale avaliku sektori poolt tagatava sündmuse või konverentsi jaoks eraldatud toetuste kogumahtu;
  2) sündmuse või konverentsi regionaalset ja valdkondlikku tähtsust ja mõju;
  3) taotleja professionaalsust, varasemat kogemust ja haldusvõimekust;
  4) kehtivate piirangute mõju;
  5) eelarve realistlikkust, kuluefektiivsust ja kuluartiklite põhjendatust.

  (5) Tagatist võib anda vähendatud ulatuses, kui tagatise andmine taotluses esitatud ulatuses ei ole võimalik taotlusvooru eelarve mahu tõttu või kui see ei ole põhjendatud. Tagatist võib anda vähendatud ulatuses tingimusel, et taotleja on sellega nõus.

  (6) Komisjon teeb tagatise andmisest keeldumise ettepaneku juhul, kui
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustele või teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
  2) taotleja ei võimalda teha taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  3) taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  4) sündmus või konverents ei vasta käesoleva määruse §-s 5 toodule;
  5) komisjoni hindamistulemuse põhjal ei kuulu taotlus tagamisele;
  6) taotletud tagatise suurus on väiksem kui 5000 eurot;
  7) eelarve mahu tõttu ei ole võimalik tagatist anda;
  8) taotleja ei ole nõus tagatise andmisega vähendatud ulatuses.

  (7) Menetluses olevate taotluste kohta, mille rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve vaba jääki ja mida ei ole võimalik vähendatud ulatuses tagada, tehakse tagatise andmisest keeldumise otsus.

  (8) Otsuse tagatise andmiseks või sellest keeldumiseks teeb kultuuriminister.

  (9) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

5. peatükk Kahjust teavitamine ning kahju hindamine 

§ 13.  Kahju tekkimisel kahjust teavitamine

  Kahju tekkimisel on tagatist taotlenud isik (edaspidi tagatise saaja) kohustatud
  1) teavitama tagatise andjat hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale kahju tekkimist;
  2) esitama tagatise andjale kahjuhüvitistaotluse kahjude kohta koos dokumentidega, sealhulgas kahju tekkimise aeg või ajavahemik, millest nähtub kahju otsene seos COVID-19 puhangust tingitud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutega, kahjuhüvitise suurus ning hüvitamist välistavate asjaolude puudumine.

§ 14.  Kahju hindamine

  (1) Kahjuhüvitistaotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva selle esitamisest.

  (2) Kahjuhüvitistaotluse menetlusele kohaldatakse käesoleva määruse § 11 lõigetes 4 ja 5 sätestatut.

  (3) Käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud komisjon vaatab käesoleva määruse § 13 punktis 2 nimetatud kahjuhüvitistaotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning hindab, milles seisneb kahju, mille hüvitamist taotletakse ja kas see on kooskõlas käesolevas määruses sätestatud tingimustega, sealhulgas on tekkinud käesoleva määruse §-s 9 nimetatud perioodil.

  (4) Komisjon teeb kahjuhüvitistaotluse alusel kultuuriministrile otsustamiseks ühe järgmistest ettepanekutest:
  1) maksta kahjuhüvitis välja taotluses esitatud ulatuses;
  2) maksta kahjuhüvitis välja vähendatud ulatuses;
  3) keelduda kahjuhüvitise väljamaksmisest.

  (5) Kahjuhüvitise võib tagatise saaja nõusolekul maksta välja vähendatud ulatuses, kui kahjuhüvitistaotluses esitatud ulatuses maksmine ei ole põhjendatud.

  (6) Kahjuhüvitise väljamaksmisest võib keelduda, kui
  1) kahju ei vasta käesoleva määruse §-s 8 sätestatud tingimustele;
  2) kahju ei ole tõendatud;
  3) kahjuhüvitise arvestuslik suurus jääb alla 5000 euro;
  4) tagatise saaja ei ole nõus kahjuhüvitise väljamaksmisega vähendatud ulatuses;
  5) tagatise saaja ei võimalda kahjuhüvitistaotluse nõuetele vastavust kontrollida;
  6) tagatise saaja on esitanud valeandmeid või varjanud neid;
  7) tagatise saaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
  8) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks kahjuhüvitise tagamise taotlust rahuldatud;
  9) kahjuhüvitise maksmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

6. peatükk Kahjuhüvitise väljamaksmine ja tagasinõudmine 

§ 15.  Kahjuhüvitise väljamaksmine

  Kahjuhüvitis maksatakse tagatise saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast kahjuhüvitistaotluse rahuldamise otsuse tegemist.

§ 16.  Kahjuhüvitise tagasinõudmine

  (1) Tagatise andjal on kahjuhüvitisena makstud summa ulatuses tagasinõudeõigus tagatise saaja vastu järgmistel juhtudel:
  1) kahjuhüvitist on kasutatud kulu hüvitamiseks, mida tagatis ei kata;
  2) tagatise saaja saab sama kahju eest hüvitist teisest meetmetest või kindlustuslepingu alusel ning seda summat ei arvestatud kahjuhüvitisest enne väljamaksmist maha;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral kahjuhüvitistaotlust ei oleks rahuldatud;
  4) tagatise saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) tagatise saaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
  6) kahjuhüvitise maksmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

  (2) Tagasinõude otsuse võib teha kolme aasta jooksul kahjuhüvitistaotluse rahuldamisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Tagatise saaja peab tagasinõutud kahjuhüvitise tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json