Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 “Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2012, 1

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 “Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 19.07.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ (RTL 2008, 80, 1115; RT I 07.07.2011, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 täiendatakse punktidega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

„17) statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi valdusest äravõetud keelatud ainete ja esemete leht;

18) statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes rakendatud ohjeldusmeetmete leht.“;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Määruse § 33 punktides 17 ja 18 toodud haigusloo osad vormistatakse statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes sellekohaste meetmete rakendamisel.“;

3) määrust täiendatakse paragrahvidega 721 ja 722 järgmises sõnastuses:

721. Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi valdusest äravõetud keelatud ainete ja esemete lehe kanded

(1) Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi valdusest äravõetud keelatud ainete ja esemete lehele kantakse järgmised andmed:

1) patsiendi valduses olevate asjade läbivaatus, keelatud eseme äravõtmine, tagastamine, politseile üleandmine või hävitamine;

2) äravõetud aine või ese;

3) teave, kas patsiendi valduses olevate asjade läbivaatus toimus patsiendi juuresolekul; kui läbivaatus ei toimunud patsiendi juuresolekul, siis põhjus, miks patsient ei viibinud asjade läbivaatuse juures;

4) asjade läbivaatuse teinud isiku ees- ja perekonnanimi, tööandja ja ametikoht;

5) asjade läbivaatuse juures viibinud isiku ees- ja perekonnanimi, tööandja ja ametikoht;

6) aine või eseme äravõtmise õiguslik alus, millele tuginedes keelatud aine või ese ära võeti;

7) psühhiaatrilise abi seaduse § 91 lõikes 2 sätestatud aine või eseme äravõtmise põhjus;

8) asjade läbivaatuse teinud isiku allkiri esitatud andmete õigsuse kohta;

9) asjade läbivaatuse juures viibinud isiku allkiri esitatud andmete õigsuse kohta;

10) andmed äravõetud aine või eseme säilitamise, üleandmise ja tagastamise kohta psühhiaatrilise abi seaduse § 92 lõigete 5–7 kohaselt;

11) aine või eseme üleandmise alus;

12) aine või eseme üleandmise kuupäev;

13) aine või eseme vastuvõtnud isiku allkiri aine või eseme vastuvõtmise kohta;

14) riknenud või säilitustähtaja ületanud aine või eseme hävitamise andmed.

(2) Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi valdusest äravõetud ainete ja esemete leht vormistatakse tervishoiuteenuse osutaja valitud vormi kohaselt.

§ 722. Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes rakendatud ohjeldusmeetmete lehe kanded

(1) Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes rakendatud ohjeldusmeetmete lehele kantakse järgmised andmed:

1) ohjeldusmeetme rakendamise algus- ja lõpuaeg (kuupäev ja kellaaeg);

2) ohjeldusmeetme rakendamisele eelnenud olukorra üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas enne ohjeldusmeetme rakendamise otsustamist patsiendi rahustamiseks kasutatud tegevused, välja arvatud ohjeldusmeetmed;

3) ohjeldusmeetme rakendamise põhjused;

4) rakendatud ohjeldusmeede;

5) ravimite abil ohjeldamise korral ohjeldamiseks kasutatud ravimite loetelu ja annused;

6) ohjeldusmeetme rakendamise otsuse teinud arsti ees- ja perekonnanimi ning vältimatu vajaduse korral ohjeldusmeetme rakendamise alustamise otsustanud õe ees- ja perekonnanimi;

7) ohjeldusmeetme rakendamise jälgimise sagedus (kuupäev ja kellaaeg), tervishoiutöötaja hinnang patsiendi seisundile;

8) arsti hinnang ohjeldusmeetme rakendamise jätkamise vajaduse kohta, hinnangu andmise kuupäev ja kellaaeg;

9) ohjeldusmeetme rakendamisel patsiendile ja teistele isikutele tekkinud vigastused;

10) vara, mille patsient, kelle suhtes ohjeldusmeedet rakendati, ohjeldusmeetme rakendamisel rikkus või lõhkus;

11) andmed turvateenuse osutaja või politsei kaasamise kohta;

12) kanne patsiendiga ohjeldusmeetme rakendamise järel läbiviidud vestluse kohta, sealhulgas vestluse läbiviinud arsti ees- ja perekonnanimi.

(2) Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes rakendatud ohjeldusmeetmete lehele lisatakse patsiendi kirjalikud märkused ohjeldusmeetme rakendamise kohta.

(3) Statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibiva patsiendi suhtes rakendatud ohjeldusmeetmete leht vormistatakse tervishoiuteenuse osutaja valitud vormi kohaselt.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json