Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2012, 2

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.07.2012 nr 28

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1, § 52 lõike 4 ja § 53 lõike 7, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 lõike 5 ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis“ § 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„„Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 2 punktides 1–6 ja lõikes 31 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.“.

§ 2. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töövõimetusleht kirjutatakse välja „Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5, lõike 3 või lõike 31 alusel kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest, majandus- või kutsetegevusest või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemisest ajutist vabastust.“;

2) paragrahvi 10 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale, ja haigekassale.“;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Füüsilisest isikust ettevõtja teeb tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töövõimetuslehel järgmised käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded:

1) tööandja registrikood/isikukood;

2) tööandja nimi;

3) kuupäev;

4) ees- ja perekonnanimi;

5) allkiri;

6) telefon.“.

§ 3. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eesti Haigekassa piirkondlik osakond (edaspidi haigekassa) määrab ja maksab „Ravikindlustuse seaduse“ § 50 lõikes 3 nimetatud hüvitisi:

1) „Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töökohustuste täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu;

2) „Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 31 alusel kindlustatud isikule.“;

2) paragrahvi 15 lõiget 4 ja § 16 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „lõike 3“ tekstiosaga „või 31“.

§ 4. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikustatud sotsiaalmaksuna võetakse arvesse:

1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;

2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 1 ja 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;

3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Seejuures võetakse aluseks:

1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;

2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 10 ning lõikes 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;

3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.”.

§ 5. Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruses nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) „Tööturuteenuste ja -toetuste“ seaduse § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise või „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registreeritud abikaasa füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemise kohta töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.“;

2) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„„Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse“ § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise või „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registreeritud abikaasa füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemise kohta pärast viimast töötuna arvelolekut.“;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määrus jõustub 1. augustil 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json