Teksti suurus:

Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2012, 4

Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend

Vastu võetud 31.12.2001 nr 164
RTL 2002, 8, 84
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku suuruse arvutamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

§ 2.   Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi arvutamise alus

  (1) Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi arvutamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 39 «Riikliku pensionikindlustuse registri asutamine» (RT I 1999, 9, 139; 100, 897; 2001, 18, 92) asutatud riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (edaspidi isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa) kohta.

  (2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul on pensionikindlustuse aastakoefitsiendi arvutamise aluseks Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 39 «Riikliku pensionikindlustuse registri asutamine» asutatud riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) kohta.

§ 3.   Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksuna võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 1 ja 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu summad.

§ 4.   Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osana võetakse vastavalt «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (edaspidi seadus) § 12 lõike 2 sätetele arvesse isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad, mis pensionikindlustatu kohta vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-le 10 kantakse riikliku pensionikindlustuse vahenditesse. Seejuures võetakse aluseks:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 10 ning lõikes 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad.

§ 5.   Pensionikindlustatu aastakoefitsiendi arvutamine

  (1) Iga aasta 1. aprilliks arvutatakse pensionikindlustatu eelneva kalendriaasta aastakoefitsient riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud andmete alusel.

  (2) Pensionikindlustatu aastakoefitsiendi arvutamiseks jagatakse tema isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suurusega.

  (3) Pensionikindlustatu aastakoefitsiendi arvutamiseks kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul jagatakse tema isikustatud sotsiaalmaksu suurus isikustatud sotsiaalmaksu keskmise suurusega.

  (4) Pensionikindlustatu aastakoefitsient arvutatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

§ 6.   Aastakoefitsiendi arvutamine pensioni määramisel ja ümberarvutamisel

  (1) Pensioni määramise algtähtaja kalendriaasta aastakoefitsiendi arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad pensioni määramise algtähtajale eelneva päevani ning jagatakse kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suurusega. Kui pensioni määramise algtähtaeg on 1. jaanuar, siis selle kalendriaasta aastakoefitsienti ei arvutata.

  (2) Pensioni määramise algtähtaja kalendriaasta aastakoefitsiendi arvutamiseks kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul liidetakse pensionikindlustatu kohta riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summad pensioni määramise algtähtajale eelneva päevani ning jagatakse kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestusliku keskmise suurusega. Kui pensioni määramise algtähtaeg on 1. jaanuar, siis selle kalendriaasta aastakoefitsienti ei arvutata.

  (3) Pensioni määramise või ümberarvutamise algtähtajale eelnenud kalendriaastate aastakoefitsiendid arvutatakse § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4–6 sätestatud juhtudel.

  (4) Kui pensioni määramise algtähtaeg on ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini, siis pensioni määramise algtähtajale eelneva kalendriaasta aastakoefitsiendi arvutamiseks jagatakse pensionikindlustatu kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suurusega.

  (5) Kui pensioni määramise algtähtaeg on ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini aastatel 2000, 2001 või 2002, siis pensioni määramise algtähtajale eelneva kalendriaasta aastakoefitsiendi arvutamiseks jagatakse pensionikindlustatu kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu suurus kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestusliku keskmise suurusega.

  (6) Pensioni ümberarvutamisel tähtajaga 1. jaanuarist 31. märtsini arvutatakse eelneva kalendriaasta aastakoefitsient:
  1) lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtaja kalendriaastal;
  2) lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtajale järgneval kalendriaastal.

  (7) Lõigete 1–6 sätteid rakendatakse samuti pensioni ümberarvutamisel vastavalt seaduse § 25 lõike 1 punktidele 2 ja 3.

§ 7.   Aastakoefitsientide ümberarvutamine

  (1) Pensioni ümberarvutamisel seaduse § 25 lõike 1 punkti 1 alusel arvutatakse kõik aastakoefitsiendid ümber, arvestades järgmisi sätteid:
  1) jooksva kalendriaasta aastakoefitsient arvutatakse § 6 lõikes 1 sätestatud korras;
  2) eelmiste kalendriaastate aastakoefitsiendid arvutatakse § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Ümberarvutatud aastakoefitsiente ei rakendata pensionide tagasiulatuval määramisel või seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel perioodi eest, mis eelnes jooksva kalendriaasta 1. aprillile.

§ 8.   Pensionikindlustatu aastakoefitsientide summa

  (1) Pensionikindlustatu aastakoefitsientide summa arvutamiseks liidetakse tema aastakoefitsiendid, mis on arvutatud §-des 5–7 sätestatud korras.

  (2) Pensioni tagasiulatuval määramisel või seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel ei liideta aastakoefitsientide summale pensioni määramise või ümberarvutamise algtähtajale järgnevate kalendriaastate aastakoefitsiente. Ümberarvutamise algtähtaja kalendriaasta aastakoefitsient liidetakse aastakoefitsientide summale ainult siis, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtaja kalendriaastal. Pensioni ümberarvutamisel tähtajaga 1. jaanuarist 31. märtsini liidetakse ümberarvutamisele eelneva kalendriaasta aastakoefitsient aastakoefitsientide summale ainult käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel.

§ 9.   Kindlustusosaku suuruse arvutamine

  (1) Kindlustusosaku suuruse arvutamiseks korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summa aastahindega.

  (2) Kindlustusosaku suurus arvutatakse täpsusega üks sent.

§ 10.   Kindlustusosakute ümberarvutamine

  (1) Seaduse § 25 lõike 1 punkti 1 ja § 26 alusel arvutatakse kindlustusosakud ümber iga aasta 1. aprillist, lähtudes seaduse §-s 26 sätestatud aastahinde indekseerimise korrast ja käesoleva määruse §-s 7 sätestatud aastakoefitsientide ümberarvutuse korrast.

  (2) Ümberarvutatud kindlustusosakute suurusi ei rakendata pensionide tagasiulatuval määramisel ja seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel perioodi eest, mis eelnes jooksva aasta 1. aprillile.

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json