Teksti suurus:

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2012, 9

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 13.04.2009 nr 33
RTL 2009, 36, 480
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.   Avaldusele kantavad andmed

  (1) Avaldusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
  2) isiku hõive vastavalt «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  3) isiku sissetulekud ja nende suurus pärast töötutoetuse taotlemise päeva, välja arvatud «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud sissetulekud.

  (2) „Tööturuteenuste ja -toetuste“ seaduse § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise või „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registreeritud abikaasa füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemise kohta töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (3) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse“ § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel andmed isiku töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise või „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registreeritud abikaasa füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemise kohta pärast viimast töötuna arvelolekut. Kui isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, kantakse avaldusele ka tema «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 kohane hõive sellel 12 kuulisel perioodil, mis eelnes töötuna arvelevõtmisele, mil talle määrati töötuskindlustushüvitis.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

§ 3.   Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Avaldusele lisatakse vastavalt isiku hõivele «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigete 3 ja 4 alusel järgmised dokumendid:
  1) töö- või teenistussuhte(suhete) algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametist vabastamise käskkiri vms);
  2) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping;
  3)
[Kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.01.2011]
  4) õppeasutuse tõend päevases või täiskoormusega õppevormis õppimise kohta. Tõendilt peab nähtuma õppevorm või -koormus, õpingute alustamise kuupäev ja lõpukuupäev ning akadeemilise puhkuse aeg;
  5) kaitseväekohustuslike Eesti kodanike riikliku registri väljavõte või muu dokument ajateenistuskohustuse täitmise ajavahemiku kohta;
  6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud «Välisteenistuse seaduse» § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;
  7) alla 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus;
  8) 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja õppeasutuse tõend lapse esimeses klassis õppimise kohta;
  9) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja lapse puude raskusastet tõendav dokument;
  10) teise vanema kirjalik nõusolek lapse kasvatamise aja arvestamiseks töötutoetuse taotleja hõivena või taotleja kirjalik põhjendus, miks ei ole võimalik teise vanema kirjalikku nõusolekut esitada;
  11) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise ajavahemiku kohta;
  12) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 15 lõike 2 alusel sõlmitud perekonnas hooldamise leping haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise kohta;
  13) valla- või linnavalitsuse tõend puudega isiku hooldamise ja selle eest toetuse maksmise ajavahemiku kohta;
  14)
[Kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.03.2010]
  15)
[Kehtetu - RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]
  16) tõend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta.

  (2) Töötutoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks alates 2010. aasta 1. märtsist.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json