Teksti suurus:

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2013, 1

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 19.07.2013 nr 55

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruses nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kasvuhoonegaaside heitkogusega seotud aruandluse kord.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Heitkoguse loa taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Heitkoguse loa taotlus peab sisaldama järgmist:”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Heitkoguse loa taotlusele lisatakse seirekava, mis on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 601/2012, millega kehtestatakse suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse kohta (ELT L 181, 12.07.2012, lk 30–104).”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käitaja, kellel oli vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45) õigus taotleda kauplemise perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid ja kelle käitise võimsus on pärast 2011. aasta 30. juunit eelnimetatud otsuse mõistes oluliselt suurenenud või vähenenud, esitab Keskkonnaministeeriumile kohe pärast eelnimetatud muudatust Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute tõendatud taotluse ja metoodikaaruande.

(2) Kauplemise süsteemi siseneja, kellel on vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL õigus taotleda kauplemise perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid, esitab ühe aasta jooksul pärast käitise või käitiseosa tavavõimsusega tegevuse algust Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase tõendatud taotluse ja metoodikaaruande.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõigete 1 või 2 kohases taotluses või metoodikaaruandes ei ole võimalik kõiki nõutud andmeid esitada, tuleb andmete puudumist põhjendada vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL.”;

9) paragrahvi 8 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsevale käitajale toimub tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute ülekandmine kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registris (edaspidi kauplemise register) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 389/2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011 (ELT L 122, 03.05.2013, lk 1–59).”;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käitajatele, kelle heitkoguse loa kehtivus on olnud peatatud vastavalt välisõhu kaitse seaduse §-le 1215, eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikud esimesel võimalusel pärast heitkoguse loa kehtivuse taastamist.”;

12) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud käitajatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL.”;

13) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kelle lisamisest elektri tootmise moderniseerimise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riiklikusse kavasse või käesoleva määruse § 8 lõike 1 andmete põhjal Keskkonnaministeeriumi poolt Euroopa Komisjonile esitatud loetelusse on Euroopa Komisjon keeldunud.”;

14) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamine ja nende seire toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 601/2012.”;

15) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 11 lõiked 3–7 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012 nõuetele vastava ja Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud vormide kohase ajakohastatud seirekava Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 2013. aasta 1. oktoobriks.

(4) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile ajakohastatud seirekava enne iga olulist muudatust käitaja kasutatavas seiremeetodis. Õhusõiduki käitaja vaatab seirekava läbi enne iga kauplemise perioodi algust ning esitab Keskkonnaministeeriumile vajadusel ajakohastatud seirekava.

(5) Keskkonnaministeerium kiidab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitatud seirekava heaks 30 päeva jooksul pärast Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012, nõuetele vastava seirekava esitamist ja uuesti pärast iga olulist muudatust käitaja kasutatavas seiremeetodis.

(6) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja alustab käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt heakskiidetud seirekava alusel kasvuhoonegaaside heitkoguste seiret hiljemalt 2013. aasta 1. novembril.

(7) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja kontrollib regulaarselt, kas tema kasutatavat seiremetoodikat saab parandada, ja esitab Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks sellekohase aruande vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012 artiklile 69.”;

17) paragrahvi 12 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Heitkoguse aruanne ja aruandluse kord”;

18) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paikse saasteallika heitkoguse aruande vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3. Õhusõiduki käitaja heitkoguse aruande vorm on esitatud Euroopa Komisjoni veebilehel.”;

19) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käitaja, kellele eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL ning kelle käitise võimsus on muutunud või vastav muudatus on kavandamisel, esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. detsembriks teabe kavandatavate või ellu viidud käitise võimsuse, tootmistaseme ja tegevuse muudatuste kohta.”;

20) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 600/2012, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite- ja tonnkilomeetriaruannete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ (ELT L 181, 12.07.2012, lk 1–29).”;

21) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tõendaja kinnitab kauplemise registris tõendatud kasvuhoonegaaside heitkoguse.”;

23) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab eelneva kalendriaasta heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega ja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsusega Keskkonnaministeeriumile iga aasta 25. märtsiks.”;

24) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside tõendamisotsus peab sisaldama:
1) õhusõiduki käitaja andmeid;
2) õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguseid käsitlevaid andmeid;
3) õhusõiduki käitaja juures teostatud tõendamistegevust käsitlevaid andmeid;
4) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012 nõuete täitmise kinnitust;
5) kinnitatud seiremetoodika kasutamise kinnitust;
6) tõendamisotsuse tegemise alused.”;

25) paragrahvi 16 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja tagastab kauplemise registris iga aasta 30. aprilliks eelneva kalendriaasta heitkogusele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikuid.”;

26) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja ei ole käesoleva määruse § 15 lõikes 1 nimetatud kohustust täitnud, koostab Keskkonnaministeerium vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012 artiklile 70 käitaja eelmise kalendriaasta kohta kasvuhoonegaaside heitkoguse konservatiivse hinnangu ja sisestab kauplemise registrisse vastava kasvuhoonegaaside heitkoguse. Sellisel juhul peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja kauplemise registris tagastama Keskkonnaministeeriumi poolt registrisse sisestatud kasvuhoonegaaside heitkogusele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikuid.”;

27) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Lubatud heitkoguse ühikute tagastamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 389/2013.”;

28) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Arvelduskonto või kauplemiskonto avamine ja tehingute teostamine kauplemise registris toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 389/2013 ning Eesti kauplemise registri veebilehel avaldatud kauplemise registri kasutamistingimustele.”;

29) paragrahv 19, § 21 lõige 2 ja § 25 tunnistatakse kehtetuks;

30) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4;

31) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. augustil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Paikse saasteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotlus

Lisa 2 Paikse saasteallika kasvuhoonegaaside heitkoguse luba

Lisa 3 Kasvuhoonegaaside heitkoguse aruanne

Lisa 4 Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsus

/otsingu_soovitused.json