Teksti suurus:

Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2013, 4

Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1

Vastu võetud 22.07.2013 nr 57

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 268 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord.

§ 2.   Müügikohas edastatav teave ja teabe esitamise viisid

  (1) Jäätmeseaduse § 268 lõigetes 2 ja 7 nimetatud teave peab olema müügikohas nähtaval kohal, vähemalt A4 formaadis ja piisavalt suures kirjas.

  (2) Probleemtoodete müümise korral kioskis, võib jäätmeseaduse § 268 lõigetes 2 ja 7 nimetatud teave olla väiksema formaadiga lehel, kuid vähemalt A5 formaadis.

  (3) Elektri- ja elektroonikaseadme tootja peab jäätmeseaduse § 268 lõikes 2 nimetatud kogumispunkti asukohana märkima müügikohale lähimate oma elektroonikaromude kogumispunktide ja kohaliku omavalitsuse jäätmejaamade, kus kogutakse elektroonikaromusid, asukohad.

  (4) Mootorsõiduki tootjad ja turustajad peavad tegema jäätmeseaduse § 268 lõikes 2 nimetatud teabe kättesaadavaks koos käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud reklaamiväljaannetega või eraldi paberil teabena.

  (5) Mootorsõiduki tootja peab tegema kasutajale kättesaadavaks järgmise teabe tagastatavate romusõidukite ja nende osade kohta:
  1) mootorsõidukite ja osade konstruktsioon, võttes arvesse nende taaskasutamist ja ringlussevõttu;
  2) romusõidukite keskkonnaohutu käitlemine, eelkõige kõigi vedelike eemaldamine ja demonteerimine;
  3) romusõidukite ja nende osade ringlussevõtu, korduskasutuse ja taaskasutamise viiside arendamine ja võimalikult tulemuslikuks muutmine;
  4) taaskasutamise ja ringlussevõtu abil saavutatud edu ladestatavate jäätmete vähendamisel ning taaskasutamise ja ringlussevõtu määrade suurendamisel.

  (6) Mootorsõiduki tootja peab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teabe mootorsõidukite võimalikele ostjatele kättesaadavaks tegema reklaamiväljaannetes, mida kasutatakse uute mootorsõidukite turustamisel.

§ 3.   Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale esitatav teave

  Elektri- ja elektroonikaseadme tootja peab tegema kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete ja valmististe võimalik mõju keskkonnale ja inimese tervisele;
  2) elektroonikaromusid on keelatud kõrvaldada sortimata olmejäätmetena. Seejuures peab olema lisatud üleskutse, et jäätmevaldajad osaleksid elektroonikaromude lahuskogumises nii, et oleks hõlbustatud nende elektroonikaromude taaskasutamine ning ringlussevõtt;
  3) kasutatavad kogumis- ja ringlussevõtuskeemid;
  4) kasutajate võimalused kaasa aidata elektroonikaromude taaskasutamisele ja ringlussevõtule;
  5) jäätmeseaduse § 25 lõike 4 alusel kehtestatud lahuskogumise märgise tähendus.

§ 4.   Patareide ja akude kasutajale esitatav teave

  Patarei ja aku tootja peab tegema patareide ja akude kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) millist kahjulikku mõju võivad patareides ja akudes sisalduvad ained avaldada keskkonnale ja inimese tervisele;
  2) patareisid ja akusid on keelatud kõrvaldada sortimata olmejäätmetena, muu hulgas peab olema lisatud üleskutse, et jäätmevaldajad osaleksid patareide ja akude lahuskogumises nii, et oleks hõlbustatud patarei- ja akujäätmete töötlemine ning ringlussevõtt;
  3) milliseid kogumis- ja ringlussevõtu skeeme kasutatakse;
  4) kuidas patareide ja akude kasutajad saavad kaasa aidata patarei- ja akujäätmete ringlussevõtule;
  5) milline on jäätmeseaduse § 25 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud lahuskogumise märgise ning keemilise sümboli tähendus.

§ 5.   Mootorsõidukite ja nende osade kasutajale esitatav teave

  Mootorsõiduki ja mootorsõiduki osa tootja peab tegema mootorsõidukite või nende osade kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) mootorsõidukites ja nende osades sisalduvate ohtlike ainete ja valmististe võimalik mõju keskkonnale ja inimese tervisele;
  2) keeld kõrvaldada kasutatud osi sortimata olmejäätmetena;
  3) romusõidukite või kasutatud osade tagastamiskohad;
  4) mootorsõidukite ja nende osade kasutajate võimalused kaasa aidata romusõidukite või kasutatud osade taaskasutamisele ja ringlussevõtule.

§ 6.   Rehvide kasutajale esitatav teave

  Tootja peab tegema rehvide kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) vanarehve on keelatud kõrvaldada sortimata olmejäätmetena;
  2) vanarehvide tagastamise võimalused;
  3) rehvide kasutajate võimalused kaasa aidata vanarehvide taaskasutamisele ja ringlussevõtule.

§ 7.   Põllumajandusplasti kasutajale esitatav teave

  Tootja peab tegema põllumajandusplasti kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) põllumajandusplastijäätmeid on keelatud kõrvaldada sortimata olmejäätmetena;
  2) põllumajandusplastijäätmete tagastamise võimalused;
  3) põllumajandusplasti kasutajate võimalused kaasa aidata põllumajandusplastijäätmete taaskasutamisele ja ringlussevõtule.

§ 8.   Teabekampaania korraldamise viisid ja kord

  (1) Teabekampaaniaid, sealhulgas üleriigilisi teabekampaaniaid tuleb korraldada üleriigiliselt levivate meediakanalite (televisioon, raadio), maakonna ajalehtede või välireklaami kaudu. Teabekampaaniaks ei loeta ainult interneti, ajalehe või ajakirja kaudu jagatavat teavet.

  (2) Teabekampaanias tuleb teabe esitamiseks kasutada korraga vähemalt kahte lõikes 1 nimetatud vahendit.

  (3) Teabekampaania, sealhulgas üleriigilise teabekampaania korraldamisel peab olema selgelt eristatav, milline tootja või tootjate ühendus teabekampaaniat korraldab. Ühise teabekampaania korraldamisel peavad olema loetletud kõikide tootjate ja tootjate ühenduste nimed, kes kampaania korraldamises osalevad.

  (4) Üleriigilise teabekampaania minimaalne kestus on kümme järjestikust kalendripäeva, maakonna ajalehtedes kaks nädalat.


1 Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json