Teksti suurus:

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2014, 7

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põhimäärus

Vastu võetud 18.07.2014 nr 61

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimi

  Kutseõppeasutuse nimi on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Olustvere School of Rural Economics and Service Industry Studies.

§ 2.   Kooli õiguslik seisund

  Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 3.   Kooli asukoht

  (1) Kool asub Viljandi maakonnas, Suure-Jaani vallas.

  (2) Kooli postiaadress on Müüri 4, Olustvere, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, sihtnumber 70401. Kooli e-posti aadress on [email protected]. Kooli veebilehe aadress on www.olustvere.edu.ee.

§ 4.   Kooli õppekeel

  Kooli õppekeeled on eesti ja inglise keel.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

§ 6.   Kooli ülesanded

  (1) Kool täidab lisaks kutseõppeasutuse seaduse § 3 lõigetes 1 ja 2 loetletule järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab tasemeõpet põllumajanduse, turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse, toiduainetöötluse, äriteenuste ning disaini ja käsitöö õppekavarühmades;
  2) korraldab täiendusõpet õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad;
  3) korraldab põllumajandussaaduste tootmist ja seda toetavaid tegevusi õppetalus.

  (2) Õppekasvatustöö toetamiseks ning vara otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks on koolil õigus
  1) osutada ruumide rentimise, majutuse-, toitlustuse-, paljundus-, konverentsi-, turismi- ja ürituste korraldamise teenust;
  2) müüa praktilise töö käigus õppetalus toodetud põllumajandussaadusi, õppetööstuses toodetud jooke, piima- ja lihatooteid ning Olustvere mõisa kodades valminud käsitöötooteid.

2. peatükk Kooli juhtimine 

§ 7.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) vastutab oma pädevuse piires kooli üldseisundi, õppekasvatustöö, arendustegevuse ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) teostab oma pädevuse piires koolis kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
  3) esindab kooli talle antud volituste ulatuses;
  4) sõlmib kooli töötajatega töölepingud, muudab neid ja ütleb need üles;
  5) kinnitab kooli töötajate koosseisu;
  6) hindab õppekasvatusala töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
  7) moodustab nõukogu ning juhib selle tööd;
  8) kinnitab kooli õppekavad ja teised õigusaktidega ettenähtud dokumendid ja aruanded, mille kinnitamine ei ole nõukogu pädevuses;
  9) korraldab kooli arengukava koostamise ja uuendamise ning selle avalikustamise kooli veebilehel;
  10) kinnitab kooli eelarve, eelarve täitmise aruande ja hankeplaani;
  11) käsutab kooli eelarvevahendeid talle antud volituste ulatuses;
  12) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  13) otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras riigihangete läbiviimise kooli ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks;
  14) kehtestab käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tasuliste teenuste ja kaupade hinnad;
  15) kinnitab kooli majandusaasta aruande;
  16) annab aru kooli nõunike kogule ja kooli pidajale;
  17) loob võimalused õpilaste ja töötajate kaitseks, korraldab selle ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
  18) korraldab õpilasesinduse esimese koosseisu valimise;
  19) moodustab vajaduse korral komisjone ja töörühmi;
  20) lahendab muid küsimusi, mille lahendamine ei ole õigusaktidega antud teiste juhtorganite pädevusse.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

§ 8.   Nõukogu

  (1) Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

  (2) Nõukogu:
  1) arutab kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi;
  2) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  3) kooskõlastab kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks;
  4) kooskõlastab kooli majandusaasta aruande;
  5) kinnitab kooli õppekorralduseeskirja;
  6) kinnitab kooli õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani;
  7) kehtestab tasemeõppe õppekulu hüvitamise tingimused, korra ja määra;
  8) kehtestab õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja korra, sealhulgas õppetoetuse maksmise lõpetamise või peatamise aluseks olevate oluliste rikkumiste loetelu;
  9) kehtestab põhitoetuse fondi jagamise tingimused ja korra õppevaldkonnas õppekavade vahel;
  10) kehtestab eritoetuse fondi kasutamise korra;
  11) kooskõlastab kooli eelarve, eelarve täitmise aruande ja hankeplaani;
  12) kinnitab kooli sisehindamisaruande;
  13) kooskõlastab kooli õppekavad;
  14) otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras kooli kasutusse antud riigivaraga seotud küsimusi;
  15) kinnitab kooli õpilaskonna põhikirja;
  16) moodustab vajaduse korral komisjone ja töörühmi;
  17) lahendab teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse.

  (3) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.

§ 9.   Nõukogu moodustamise kord

  (1) Nõukogu moodustab direktor, kinnitades nõukogu koosseisu nimeliselt oma käskkirjaga. Nõukogu moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse tähtajatult.

  (2) Nõukogusse kuuluvad:
  1) direktor;
  2) õppetalu juhataja;
  3) õppeosakonna juhataja;
  4) Olustvere mõisa juhataja;
  5) majandusjuhataja;
  6) projekti- ja arendusjuht;
  7) erialade koordinaatorid;
  8) pearaamatupidaja;
  9) töötajate valitud esindaja;
  10) õpilaskonna esindaja;
  11) kooli nõunike kogu esindaja.

§ 10.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek, mis protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Nõukogu kutsub kokku ja nõukogu tööd juhib kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik.

  (3) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Nõukogu koosolekut ei pea kokku kutsuma juulikuus. Nõukogu koosoleku aeg ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele e-posti teel vähemalt 7 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

  (5) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (6) Nõukogu otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui nõukogu liikmed hääletavad kirjalikult, esitades oma digitaalselt allkirjastatud seisukoha e-postiga määratud tähtajaks. Nõukogu liikmed, kes ei esita määratud tähtajaks seisukohta, loetakse otsuse vastu hääletanuks. Otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab 2/3 nõukogu liikmetest.

  (7) Nõukogu töö paremaks planeerimiseks kinnitab nõukogu korraliste koosolekute ajakava kuueks kuuks.

§ 11.   Kooli nõunike kogu

  (1) Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

  (2) Nõunike kogu tegutseb kutseõppeasutuse seaduse § 18 alusel.

3. peatükk Kooli struktuur 

§ 12.   Kooli struktuur

  (1) Kooli struktuuriüksused on:
  1) õppeosakond;
  2) õppetalu;
  3) Olustvere mõis;
  4) õppetööstus-söökla;
  5) majandusosakond;
  6) üldosakond.

  (2) Struktuuriüksustel võivad olla allüksused.

§ 13.   Struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Õppeosakond kuulub direktori haldusalasse. Õppeosakonna ülesanded on:
  1) planeerida ja tagada õppekasvatustöö, sealhulgas praktilise töö ja praktika eesmärgipärane toimumine ning analüüsida ja hinnata selle tulemuslikkust;
  2) tagada õppe kättesaadavus, luues paindlikud võimalused erinevatele sihtrühmadele;
  3) kasutada koolile eraldatud vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt, et tagada kvaliteetne koolitus;
  4) teha õpetatavates valdkondades pedagoogilist, metoodilist ja haridustehnoloogilist arendustööd, sealhulgas koostada ja arendada õppekavasid ning metoodilisi materjale;
  5) tagada õpilaste arvestuse pidamine Eesti Hariduse Infosüsteemis ning dokumentide väljastamine;
  6) korraldada õpilastele õppetoetuste maksmine ning nende sõidukulude hüvitamine;
  7) korraldada õpilastele koolilõuna kulude katmiseks mõeldud toetuse kasutamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja mahus;
  8) tagada õpilastele tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavus;
  9) korraldada õpilaste kooli vastuvõtmine;
  10) koguda ja analüüsida teavet lõpetanute tööleasumise kohta;
  11) kaasata õpetajatena kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjaid, võimaldada personalile erialast ja pedagoogilist täiendusõpet ning tuge haridustehnoloogilises arendustöös;
  12) kujundada õhkkond ja tingimused, mis soodustavad õpilaste isiksuse ja erialast arengut, sealhulgas korraldada õpilaste vaba aja veetmist ja ülekoolilisi üritusi;
  13) täiendada ja arendada õppebaasi, sealhulgas raamatukogu, õppekavade nõuetest lähtuvalt;
  14) tagada õpilastele tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavus;
  15) teavitada üldsust õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel kutse- ja erialadel;
  16) hoida ja arendada avalikke ja välissuhteid, sealhulgas kooli veebilehte kutseõppe tõhustamiseks;
  17) tagada koostöös teiste struktuuriüksustega õppijate koolis viibimise ajal nende vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse.

  (2) Õppetalu kuulub õppetalu direktori haldusalasse. Õppetalu ülesanded on:
  1) anda õpilastele võimalus omandada praktilised tööoskused taime- ja loomakasvatuses vastavalt valdkonna õppekavadele;
  2) anda õpilastele võimalus omandada praktilised tööoskused põllumajandustehnika kasutamise ja remondi alal vastavalt õppekavadele;
  3) planeerida ja korraldada taime- ja loomakasvatussaaduste tootmine;
  4) korraldada taime- ja loomakasvatussaaduste müüki ning teha teenustöid traktorite ja põllutöömasinatega;
  5) korraldada kooli sõidukite hooldus ja remont;
  6) tagada ja õppetalu kasutuses oleva vara ja tehnika korrashoid;
  7) tagada koolile kuuluva metsa haldamine;
  8) tagada kooli territooriumi korrashoid.

  (3) Olustvere mõis kuulub direktori haldusalasse. Olustvere mõisa ülesanded on:
  1) anda õpilastele võimalus omandada praktilised tööoskused turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse ning disaini ja käsitöö õppekavarühma õppekavadel;
  2) korraldada ja koordineerida turismitegevust, sealhulgas arendada Olustvere mõisa ja Viljandi maakonna turismitooteid ning korraldada nende reklaami ja müüki;
  3) korraldada koostöös majandusosakonnaga majutamine ja toitlustamine ürituste ajal;
  4) korraldada koostöös majandusosakonnaga seminari-, peo-, majutus- ja toitlustusteenuste müüki;
  5) korraldada Olustvere mõisa kodade tööd ning toodete müüki;
  6) korraldada ekskursioone Olustvere mõisakompleksis;
  7) pakkuda giiditeenust eesti, inglise, soome, saksa ja vene keeles.

  (4) Õppetööstus-söökla kuulub direktori haldusalasse. Õppetööstus-söökla ülesanded on:
  1) korraldada õpilaste toitlustamine ja toitlustusteenuse müük;
  2) anda õpilastele võimalus omandada praktilised tööoskused toiduainete töötlemise ning turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühma õppekavadel;
  3) korraldada jookide, piima-, liha-, pagari- ja kulinaartoodete müük ning teha teenustöid õppetööstuses ja sööklas olevate seadmetega;
  4) tagada ja säilitada õppetööstuse ja söökla kasutuses oleva vara ja tehnika korrashoid;
  5) tagada praktiliseks tööks vajalikud tingimused ja tooraine õppetööstuses, kooli sööklas ja õppeklassides.

  (5) Majandusosakond kuulub direktori haldusalasse. Majandusosakonna ülesanded on:
  1) tagada kooli taristu nõuetekohane toimimine ja vastavus tervisekaitse- ning ohutusnõuetele;
  2) tagada kooli kasutuses oleva riigivara säilimine ja korrashoid;
  3) tagada õppeprotsessi materiaal-tehniline varustamine;
  4) osutada koostöös teiste struktuuriüksustega paljundus-, konverentsi-, majutus- ja toitlustusteenust;
  5) tagada õpilaskonna tervishoiuteenuse, majutamise ja olme korraldamine;
  6) korraldada kooli kasutuses olevate seadmete hooldus ja remont.

  (6) Üldosakond kuulub direktori haldusalasse. Üldosakonna ülesanded on:
  1) tagada kooli dokumendihaldus, asjaajamine ja personalitöö;
  2) tagada pedagoogide arvestuse pidamine Eesti Hariduse Infosüsteemis ning dokumentide ja käskkirjade väljastamine;
  3) tagada kooli lõpudokumentide väljastamine ning sellekohane arvestus;
  4) korraldada arhiivitöö;
  5) koostada koostöös teiste struktuuriüksustega kooli arengukava ja viia see ellu;
  6) koostada, käivitada, hallata ja koordineerida projekte;
  7) arendada ühistegevust tööandjatega ja kutseliitudega, et viia koolituse kvaliteet ja maht vastavusse asjaosaliste ootustega;
  8) töötada välja ja rakendada kooli kvaliteedijuhtimise ja sisehindamise süsteem, sealhulgas koostada õppekavarühmade sisehindamise aruandeid akrediteerimiseks;
  9) viia koolis läbi õppijate, personali, vilistlaste, lastevanemate ja tööandjate rahuoluküsitlusi, analüüsida tulemusi ning koostada parendustegevuste kava;
  10) korraldada kutse-, eri- ja ametialast täiendusõpet;
  11) tagada kooli kasutuses oleva riigivara inventeerimine;
  12) tagada kooli eelarve koostamine ja pidada arvestust selle täitmise üle;
  13) planeerida ja juhtida majandustegevusest, sihtrahastamisest ja muudest allikatest tulevaid rahavoogusid, sealhulgas kontrollida võlgnevusi;
  14) tagada käesolevas põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest saadava tulu ja teenuste osutamisega seotud kulude arvestus;
  15) korraldada ja tagada kooli raamatupidamine, finantstegevus ja aruandlus vastavalt õigusaktidele ning kooli raamatupidamise sise-eeskirjale.

4. peatükk Õpilaskond ja õpilasesindus 

§ 14.   Õpilaskonna põhikiri

  (1) Kooli õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

  (2) Õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

  (3) Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.

  (4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.

  (5) Õpilaskonna põhikirja kinnitab kooli nõukogu.

§ 15.   Õpilasesindus

  (1) Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhikirjas sätestatud korras.

  (2) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilaskonnale kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

5. peatükk Kooli rahastamine, vara, aruandlus ja asjaajamine 

§ 16.   Kooli rahastamine

  (1) Koolil on oma eelarve, kus kajastuvad kõik kooli tulud, kulud ja finantseerimistehingud.

  (2) Kooli võib rahastada riigieelarvest, majandustegevusest laekuvatest tuludest, sealhulgas tasulistest teenustest ja kaupade müügist, valla- või linnaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest ja annetustest ning muudest vahenditest.

  (3) Koolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras ainult õpilaselt, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal. Õppekulu hüvitamise ülemmäär on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskoha maksumus asjaomases õppekavarühmas või asjaomasel õppekaval samal kalendriaastal.

  (4) Koolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist täiendusõppes õppijatelt, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal. Riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal õppijalt võib õppekulu hüvitamist nõuda riikliku koolitustellimuse käskkirjas kehtestatud tingimustel.

§ 17.   Kooli vara

  Koolil on õppekasvatustöö korraldamiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud õppekasvatus ja selle toetamiseks vajalikud materiaalsed väärtused.

§ 18.   Aruandlus

  Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 19.   Asjaajamine

  Kool korraldab oma asjaajamist lähtuvalt õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja vastavalt kooli asjaajamise korrale.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json