Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses äriregistri seaduse rakendamisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2023, 3

Justiitsministri määruste muutmine seoses äriregistri seaduse rakendamisega

Vastu võetud 24.07.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja äriseadustiku § 149 lõike 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „äriseadustiku § 4 lõike 6, § 1391 lõike 1,” tekstiosaga „§ 149 lõike 4,”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„41) elektrooniliselt esitatav osanike nimekiri;
42) elektrooniliselt esitatav hooneühistu liikmete nimekiri;”;

3) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 4, § 112 lõikes 1, §-des 14 ja 19 asendatakse sõnad „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebileht” sõnadega „E-äriregister” vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse arv „10” arvuga „20”;

5) paragrahvi 12 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-dega 991 ja 992 järgmises sõnastuses:

§ 991. Osanike nimekiri

Osaühingute puhul on äriregistri registrikaardil alajaotus „Osanike nimekiri”, kuhu kantakse äriregistri seaduse §-s 14 sätestatud andmed.

§ 992. Hooneühistu liikmete nimekiri

Hooneühistute puhul on äriregistri registrikaardil alajaotus „Hooneühistu liikmete nimekiri”, kuhu kantakse hooneühistu seaduse § 6 lõikes 3, äriregistri seaduse §-s 14 ja § 16 punktis 5 nimetatud andmed.”;

2) paragrahvi 215 lõige 2, § 216 lõige 2, § 217 lõige 2, § 2171 lõige 2 ja § 2172 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 246 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 246 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „alusel” sõnadega „, kui osanike andmeid ei ole kantud osanike nimekirja;”;

5) paragrahvi 246 lõike 1 punkti 111 täiendatakse pärast sõna „alusel” sõnadega „, kui osanike andmeid ei ole kantud osanike nimekirja;”;

6) paragrahvi 246 lõike 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „3–10” tekstiosaga „3–9”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2023. a.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json