Teksti suurus:

Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2017, 5

Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 07.08.2012 nr 57
RT I, 10.08.2012, 7
jõustumine 13.08.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2017RT I, 26.05.2017, 1129.05.2017
17.08.2017RT I, 25.08.2017, 228.08.2017

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 24 lõike 5 alusel.
[RT I, 25.08.2017, 2 - jõust. 28.08.2017]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded:
  1) lõhkematerjalilaole (edaspidi ladu);
  2) lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele, sealhulgas hoidmisele väljaspool ladu;
  3) pürotehnilise toote ettevalmistamise kohale.

  (2) Laole esitatavad nõuded kehtivad ka pürotehnilise toote laole, arvestades käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 2.   Lao projekt
[Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 2 - jõust. 28.08.2017]

§ 3.   Nõuded lao territooriumile

  (1) Lao territooriumil tuleb tagada:
  1) ligipääs päästetöödeks;
  2) tuleohutus ja vajadusel ka inimeste evakuatsioon;
  3) vajadusel veeäravool;
  4) tingimused, mis välistavad kõrvaliste isikute sattumise lao territooriumile;
  5) territooriumi ohuala tähistav märgistus;
  6) nähtavalt paigaldatud tuleohust ja muudest ohtudest hoiatavad märgid ning keelumärgid;
  7) territooriumil käitumise üldreeglid, mis on paigaldatud territooriumile sisenemise kohta nähtavalt.

  (2) Pürotehnilise toote lao territooriumile ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4–7 sätestatud nõudeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi nõudeid ei kohaldata allmaa-lõhkematerjalilaole (edaspidi allmaaladu).

§ 4.   Nõuded laole

  (1) Ladu peab vastama ehitisele esitatavatele nõuetele ja täiendavalt järgmistele tingimustele:
  1) laoehitis on 1-korruseline;
  2) põrandad on tasased ja puhastatavad;
  3) elektriseadmed peavad olema vähemalt kaitseastmega IP 52;
  4) elektromagnetilised mõjutused on hinnatud ning vajadusel on võetud kasutusele meetmed nende mõjutuste vähendamiseks;
  5) ladu on varustatud asjakohaste keelu- ja hoiatusmärkidega selliselt, et kõrvalisele isikule oleksid need selgelt nähtavad;
  6) kõrvaliste isikute pääsemine lattu on välistatud.

  (2) Allmaaladu on lõhkematerjali hoidmiseks kohandatud ja allmaakaeveõõnes asuv ladu. Allmaaladu koosneb hoidlatest ning abikambritest.

  (3) Kui ladu koosneb erinevatest hoidlatest, siis tuleb rakendada meetmeid, et ühes hoidlas hoiustatavate materjalide plahvatus või põleng ei kutsuks esile plahvatust või põlengut teises hoidlas.

§ 5.   Nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele

  (1) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmisel ja muudel toimingutel tuleb tagada ohutus ja võimalike kahjustuste vältimiseks tuleb rakendada abinõusid.

  (2) Tuleohutuse tagamiseks ei tohi laos suitsetada ega kasutada lahtist tuld. Samuti ei tohi lõhkematerjali või pürotehnika läheduses hoida teisi kergestisüttivaid kemikaale, sealhulgas bensiini ja atsetooni.

  (3) Niiskustundliku lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmisel tuleb vältida selle niiskumist.

  (4) Lõhkematerjal või pürotehniline toode tuleb paigutada hoidlasse selliselt, et oleks tagatud selle ohutu kättesaadavus ja et selle asetusest ei tuleneks ohtu. Muud asjad peavad olema paigutatud eraldi selliselt, et need ei põhjustaks täiendavat ohtu lõhkematerjalile või pürotehnilisele tootele ja ümbritsevale keskkonnale.

  (5) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote ladustamise, arvelevõtmise, mahakandmise ja lao hooldamise kohta peab olema koostatud juhend. Juhend peab olema kättesaadav asjassepuutuvatele isikutele.

  (6) Pürotehnilise toote hoidmise kohta tuleb pidada arvestust. Arvestus peab kajastama igapäevast lao seisu, sissetulekut ja väljaminekut. Pürotehniliste toodete kogused peavad olema tuvastatavad igal ajahetkel ohuklasside kaupa.

  (7) Virnad ja riiulid peavad olema lattu paigutatud selliselt, et lõhkematerjali või pürotehnilise toote kättesaamiseks poleks vaja kasutada abivahendeid, välja arvatud statsionaarselt paigaldatud tõstmiseks ja teisaldamiseks kasutatavad seadmed.

  (8) Lõhkematerjal või pürotehniline toode tuleb ladustada arvestades nende kooshoidmise sobivusrühmi ja selliselt, et hoitava lõhkematerjali või pürotehnilise toote ohuklass oleks tuvastatav.

  (9) Lao tehnosüsteemid ei tohi ohustada lõhkematerjali või pürotehnilisi tooteid.

  (10) Kui tootja on määratlenud toote hoidmise nõuded, peab laos olema seade, mis võimaldab jälgida lao sisekliimat (õhu temperatuur ja suhteline niiskus). Sisekliima peab vastama laos hoitava toote hoidmise nõuetele.

  (11) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote laos tuleb kasutada staatilist elektrit mittetekitavat põrandakatet või tagada staatilise elektri ohutu mahalaadimine.

§ 6.   Nõuded lõhkematerjali hoidmisele väljaspool lõhkematerjaliladu
[Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 2 - jõust. 28.08.2017]

 

§ 7.   Lao ohutud kaugused

  (1) Lao ohutu kaugus teistest ehitistest peab olema selline, et laos toimuva põlengu või plahvatuse korral oleks sellest tulenev negatiivne mõju võimalikult väike.

  (2) Lao ohutu kauguse määramisel võetakse arvesse laos hoitavate ainete ja toodete omadusi ning koguseid. Lao ohutu kauguse määramisel lähtutakse käesoleva määruse lisas esitatust.

  (3) Kui lao käitaja tõestab, kasutades üldtunnustatud metoodikat, et lao ohutud kaugused erinevad käesoleva määruse lisas sätestatust, võib lisas sätestatud ohutuid kauguseid suurendada või vähendada. Samuti arvestatakse ohutu kauguse määramisel laoehitise ehituslikke omadusi ja ohtude vähendamiseks rakendatud meetmeid.

  (4) Lõhkematerjalitehase juurde kuuluvate ladude ohutute kauguste määramisel lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määrusest nr 63 „Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded”.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka lõhkematerjali hoidmisele välitingimustes asuvas konteineris.
[RT I, 25.08.2017, 2 - jõust. 28.08.2017]

§ 8.   Nõuded pürotehnilise toote ettevalmistamise kohale

  (1) Pürotehnilise toote ettevalmistamise koht on koht, kus pürotehnilist toodet valmistatakse ette müügiks või kasutamiseks (sealhulgas ilutulestikuks).

  (2) Pürotehnilise toote ettevalmistamise kohas peavad olema sobivad tulekustutusvahendid.

  (3) Kui pürotehnilise toote ettevalmistamise kohas käideldakse pürotehnilisi tooteid koguses, mis vastab kemikaaliseaduses sätestatud alammäärale või ületab seda, siis kohaldatakse sellise ettevalmistamise koha suhtes kemikaaliseadusest tulenevaid nõudeid arvestades käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja 8–11 ning §-s 7 sätestatud nõudeid.

  (4) Kui pürotehnilise toote ettevalmistamise kohas käideldakse pürotehnilisi tooteid koguses, mis jääb alla kemikaaliseaduses sätestatud alamäära, kuid ületab 100 kg (neto), kohaldatakse sellise ettevalmistamise koha suhtes käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja 8–11 ning §-s 7 sätestatud nõudeid.

§ 9.   Rakendussäte

  Käesolevast määrusest tulenevaid ohutute kauguste määramise nõudeid ei kohaldata ladude suhtes, mis on õiguspäraselt kasutusele võetud enne käesoleva määruse jõustumist. Selliste ladude puhul kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud metoodikaid.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Lao ohutud kaugused teistest ehitistest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json