Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2017, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.08.2017 nr 43

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt tekstiosa „„Liiklusseadus”” sõnaga „liiklusseadus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kommertssõiduk on ka T5-kategooria ratastraktor, mida kasutatakse avalikul teel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Igal kalendriaastal tehakse liiklusjärelevalve käigus tehnonõuetele vastavuse kontrolli mahus, mis moodustab vähemalt viis protsenti kõigist Eestis registreeritud busside, üle 3500-kilogrammise täismassiga veoautode ja üle 3500-kilogrammise täismassiga haagiste koguarvust.”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „vastavuse kontrollimine” sõnadega „liiklusjärelevalve käigus”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui mootorsõidukil või selle haagisel avastatakse kontrollimise käigus rike või puudus, vormistatakse käesoleva määruse lisa 1 ja lisa 2 kohane kontrollkaart. Kui mootorsõidukil ja selle haagisel kontrollimise käigus rikkeid või puudusi ei tuvastatud, tuleb kontrollkaart vormistada juhul, kui sõiduki juht seda soovib.”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kontrollitavad mootorsõiduki ja selle haagise osad, seadmed, sõlmed ning varustus jaotatakse järgmistesse valdkondadesse:
1) identifitseerimine;
2) pidurisüsteem;
3) juhtimisseade;
4) nähtavus;
5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
6) veermik ja vedrustus;
7) šassii ja sellele kinnituvad osad;
8) muu varustus;
9) saaste;
10) täiendavalt kontrollitavad sõlmed reisijateveoks kasutataval M2- ja M3-kategooria mootorsõidukil.”;

7) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Politseiametnik võib kontrollida üht, mitut või kõiki kontrollkaardile kantud mootorsõiduki ja selle haagise detaile vastavalt käesoleva määruse lisale 3 ja seal esitatud meetoditele.”;

8) paragrahvi 3 lõike 5 teine ja kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Mootorsõiduki ja selle haagise detaili kontrollimise käigus avastatud käesoleva määruse §-s 4 nimetatud rikke või puuduse korral tehakse vastav märge käesoleva määruse lisas 2 esitatud kontrollkaardi tagaküljele või teisele lehele selleks ettenähtud ruutu. Rikke või puuduse täpsema kirjelduse kohta teeb politseiametnik sissekande lisas 1 esitatud märkuste lahtrisse.”;

9) paragrahvi 3 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 3 lõikes 12 ja §-s 6 asendatakse sõnad „ohtlik või eriti ohtlik” sõnadega „oluline või ohtlik” vastavas käändes;

11) paragrahvi 3 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

12) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Erisused kommertssõiduki kontrollimisel

(1) Kommertssõiduki kontrollimisel kontrollib politseiametnik:
1) visuaalselt mootorsõiduki või selle haagise tehnonõuetele vastavust;
2) viimase kontrollimise kontrollkaarti ja tähtaegse tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti või välisriigis liiklusjärelevalve käigus tehtud tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti;
3) kas varasemal kontrollimisel avastatud rike või puudus on kõrvaldatud.

(2) Kui kommertssõiduki kontrollimise käigus rikkeid või puudusi ei tuvastatud, vormistatakse selle kohta lisa 6 kohane kontrolliakt.

(3) Kontrolliakt täidetakse elektroonselt liiklusjärelevalve infosüsteemis või paberil. Kui kontrolliakt täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusjärelevalve infosüsteemi.

(4) Paberil kontrolliakt täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kontrollitud mootorsõiduki juhile. Kontrolliakti elektroonsel täitmisel antakse selle väljatrükk kontrollitud mootorsõiduki juhile.

(5) Kui kommertssõiduki kontrollimisel avastatakse ohtlik rike või puudus, mille tõttu rakendatakse sõidukeeldu, või kommertssõiduk ei ole läbinud nõutavat tehnonõuetele vastavuse kontrolli, loetakse selline rike või puudus või sõitmine nõutava tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimiseta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõikes 2 nimetatud raskeks rikkumiseks. Nimetatud raske rikkumise kategooria ja liigi kohta tuleb teha märge liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

13) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 3. Avastatud rikked ja puudused jagunevad kolme kategooriasse:
1) väheoluline rike või puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse mootorsõiduk või selle haagis tehnonõuetele vastavaks;
2) oluline rike või puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab tehnonõuetele vastavuse kontrolli;
3) ohtlik rike või puudus – rike või puudus, mis on otseselt ja vahetult liiklusohtlik või mõjutab keskkonda.”;

14) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „ohtliku rikke” sõnadega „olulise rikke” ja punktis 2 sõnad „eriti ohtliku rikke” sõnadega „ohtliku rikke”;

15) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui mootorsõidukil ja selle haagisel on rohkem kui neli riket või puudust samas käesoleva määruse § 3 lõike 31 punktidesse 1–10 kuuluvas valdkonnas, liigitatakse rikked või puudused järgmisesse ohtlikumasse rikke või puuduse kategooriasse.

(22) Rikkeid või puuduseid võib liigitada järgmisesse ohtlikumasse rikke või puuduse kategooriasse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust samas valdkonnas ning nendest tingituna on sõiduki ohutus halvenenud määral, mis eeldab sõiduki suunamist erakorralisele tehnonõuetele vastavuse kontrolli või sõidukeelu määramist.”;

16) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vastavalt liiklusjärelevalve infosüsteemi andmetele esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218), artiklis 20 sätestatud tähtajaks Euroopa Komisjonile direktiivi 2014/47/EL V lisa kohase aruande.”;

19) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

20) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

21) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

22) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks;

23) määrust täiendatakse lisaga 6 „Kommertssõiduki kontrolliakt” (lisatud);

24) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218).”.

§ 2.   Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu

Lisa 3 Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu
28.09.2017 11:00
Veaparandus - Parandatud ilmsed ebatäpsused lisas: punkti 1.3.1. alapunkti 5 märke asukoht; lisatud punkti 2.1.1. alapunktide 5 ja 7 märked, eemaldatud alapunkti 6 märge OV veerust, lisatud alapunkti 7 märge; lisatud punkti 2.2.1 alapunkti 6 märge ning tabeli lõpus asuvate rikke/puuduse kategooria lühendite OV ja EOV ülaindeksites Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28.09.2017 taotlust nr 9-3/2017/17-8018

Lisa 6 Kommertssõiduki kontrolliakt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json