Teksti suurus:

Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2017, 10

Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord1

Vastu võetud 15.12.2011 nr 114
RT I, 22.12.2011, 6
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2013RT I, 09.07.2013, 112.07.2013
28.10.2014RT I, 31.10.2014, 103.11.2014
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
13.10.2016RT I, 19.10.2016, 130.04.2017, osaliselt 22.10.2016
10.08.2017RT I, 25.08.2017, 601.09.2017, määruses on läbivalt asendatud sõna „„Liiklusseadus”” sõnaga „liiklusseadus” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatuse ja korra.

  (2) Erakorraline ülevaatus on sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui mootorsõidukit või haagist on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 5 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (3) Kommertssõiduk on mootorsõiduk, mis on kasutatav sõitjateveoks, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha, ja veose veoks kasutatav mootorsõiduk ja haagis, mille täismass ületab 3500 kilogrammi. Kommertssõiduk on ka T5-kategooria ratastraktor, mida kasutatakse avalikul teel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (4) Sõidukeeld on sõiduki kasutamise keelamine liiklusseaduse § 91 lõike 2 punktis 5 toodud alustel.
[RT I, 31.10.2014, 1 - jõust. 03.11.2014]

  (5) Ülevaatuspunkt on liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel kehtestatud nõuetele vastav mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise koht.

  (6) Liiklusjärelevalve infosüsteem on liiklusseaduse §-s 2001 nimetatud andmekogu.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 2.   Sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise üldnõuded

  (1) Tehnonõuetele vastavuse kontrollimine peab toimuma kohas ja viisil, mis ei häiri liiklust ega ohusta teisi liiklejaid ning see peab olema võimalikult lühiajaline.

  (2) Esmajärjekorras selgitatakse, kas sõidukil esineb selliseid rikkeid või puudusi, mille olemasolul on sõidu jätkamine ohtlik või mis kahjustavad keskkonda.

  (3) Jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi ja loomveoki puhul kontrollitakse nende vastavust liiklusseaduses sätestatud nõuetele visuaalselt või mõõtmisega.

  (4) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavust liiklusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele kontrollitakse vastavalt käesoleva määruse §-dele 3–5.

  (5) Igal kalendriaastal tehakse liiklusjärelevalve käigus tehnonõuetele vastavuse kontrolli mahus, mis moodustab vähemalt viis protsenti kõigist Eestis registreeritud busside, üle 3500-kilogrammise täismassiga veoautode ja üle 3500-kilogrammise täismassiga haagiste koguarvust.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 3.   Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Tehnonõuetele vastavuse kontrollimine liiklusjärelevalve käigus (edaspidi kontrollimine) peab hõlmama vähemalt ühte järgnevatest tegevustest:
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]
  1) mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse visuaalne hindamine;
  2) mootorsõiduki ja selle haagise vastavuse kindlakstegemine liiklusregistri andmetele või esitatud dokumentidele ning mootorsõiduki ja selle haagise tähtaegse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimise väljaselgitamine;
  3) mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitaval detailil esineva rikke või puuduse avastamine.

  (2) Käesoleva määruse lisades 2 ja 3 nimetatud (S)-tähisega detaile peab kontrollima mõõtevahendi abil, teiste detailide kontrollimisel ei pea mõõtevahendit kasutama, kuid kontrollimise kvaliteedi tõstmise eesmärgil on see soovitatav.

  (3) Kui mootorsõidukil või selle haagisel avastatakse kontrollimise käigus rike või puudus, vormistatakse käesoleva määruse lisa 1 ja lisa 2 kohane kontrollkaart. Kui mootorsõidukil ja selle haagisel kontrollimise käigus rikkeid või puudusi ei tuvastatud, tuleb kontrollkaart vormistada juhul, kui sõiduki juht seda soovib.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (31) Kontrollitavad mootorsõiduki ja selle haagise osad, seadmed, sõlmed ning varustus jaotatakse järgmistesse valdkondadesse:
  1) identifitseerimine;
  2) pidurisüsteem;
  3) juhtimisseade;
  4) nähtavus;
  5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
  6) veermik ja vedrustus;
  7) šassii ja sellele kinnituvad osad;
  8) muu varustus;
  9) saaste;
  10) täiendavalt kontrollitavad sõlmed reisijateveoks kasutataval M2- ja M3-kategooria mootorsõidukil.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (4) Politseiametnik võib kontrollida üht, mitut või kõiki kontrollkaardile kantud mootorsõiduki ja selle haagise detaile vastavalt käesoleva määruse lisale 3 ja seal esitatud meetoditele.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (5) Mootorsõiduki ja selle haagise detaili kontrollimise, mittekontrollimise ja nõuetele mittevastavuse ning mootorsõiduki ja selle haagise erakorralisele ülevaatusele suunamise, sõidukeelu rakendamise, mootorsõiduki ja selle haagise ning mootorsõiduki juhi või vedaja andmete ning märkuste korral tehakse vastav märge või sissekanne lisas 1 toodud kontrollkaardi selleks ettenähtud lahtrisse. Mootorsõiduki ja selle haagise detaili kontrollimise käigus avastatud käesoleva määruse §-s 4 nimetatud rikke või puuduse korral tehakse vastav märge käesoleva määruse lisas 2 esitatud kontrollkaardi tagaküljele või teisele lehele selleks ettenähtud ruutu. Rikke või puuduse täpsema kirjelduse kohta teeb politseiametnik sissekande lisas 1 esitatud märkuste lahtrisse.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (6) Kontrollkaart täidetakse elektroonselt liiklusjärelevalve infosüsteemis või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusjärelevalve infosüsteemi.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (7) Paberil kontrollkaart täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kontrollitud mootorsõiduki juhile. Kontrollkaardi elektroonsel täitmisel antakse selle väljatrükk kontrollitud mootorsõiduki juhile.

  (8) Kui paberil kontrollkaart täidetakse või trükitakse välja eraldi lehtedel, tuleb need omavahel lehe vasakpoolsel veerisel kokku kinnitada.

  (9) Paberil kontrollkaardi kaks eksemplari või elektroonse kontrollkaardi väljatrüki allkirjastavad politseiametnik ja mootorsõidukijuht.

  (10) [Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (11) Kui mootorsõidukijuht esitab politseiametnikule kontrollkaardi, millest selgub, et mootorsõiduki ja selle haagise teatud detaili on eelneva kolme kuu jooksul kontrollitud ja see vastas nõuetele, siis seda detaili ei kontrollita, kui nimetatud detailil ei ole nähtavat riket või puudust.

  (12) Mootorsõiduki ja selle haagise detailil avastatud olulisest või ohtlikust rikkest või puudusest foto või salvestise tegemisel tuleb see lisada liiklusjärelevalve infosüsteemi kontrollitava mootorsõiduki ja selle haagise elektroonse kontrollkaardi juurde.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (13) [Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 31.   Erisused kommertssõiduki kontrollimisel

  (1) Kommertssõiduki kontrollimisel kontrollib politseiametnik:
  1) visuaalselt mootorsõiduki või selle haagise tehnonõuetele vastavust;
  2) viimase kontrollimise kontrollkaarti ja tähtaegse tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti või välisriigis liiklusjärelevalve käigus tehtud tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti;
  3) kas varasemal kontrollimisel avastatud rike või puudus on kõrvaldatud.

  (2) Kui kommertssõiduki kontrollimise käigus rikkeid või puudusi ei tuvastatud, vormistatakse selle kohta lisa 6 kohane kontrolliakt.

  (3) Kontrolliakt täidetakse elektroonselt liiklusjärelevalve infosüsteemis või paberil. Kui kontrolliakt täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusjärelevalve infosüsteemi.

  (4) Paberil kontrolliakt täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kontrollitud mootorsõiduki juhile. Kontrolliakti elektroonsel täitmisel antakse selle väljatrükk kontrollitud mootorsõiduki juhile.

  (5) Kui kommertssõiduki kontrollimisel avastatakse ohtlik rike või puudus, mille tõttu rakendatakse sõidukeeldu, või kommertssõiduk ei ole läbinud nõutavat tehnonõuetele vastavuse kontrolli, loetakse selline rike või puudus või sõitmine nõutava tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimiseta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõikes 2 nimetatud raskeks rikkumiseks. Nimetatud raske rikkumise kategooria ja liigi kohta tuleb teha märge liiklusjärelevalve infosüsteemi.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 4.   Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollimisel avastatud rikked ja puudused

  Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 3. Avastatud rikked ja puudused jagunevad kolme kategooriasse:
  1) väheoluline rike või puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse mootorsõiduk või selle haagis tehnonõuetele vastavaks;
  2) oluline rike või puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab tehnonõuetele vastavuse kontrolli;
  3) ohtlik rike või puudus – rike või puudus, mis on otseselt ja vahetult liiklusohtlik või mõjutab keskkonda.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 5.   Tegutsemine mootorsõiduki ja selle haagise kontrollimisel avastatud rikke või puuduse korral
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (1) Politseiametnik võib anda mootorsõidukijuhile võimaluse kontrollimisel avastatud rikke või puuduse kõrvaldamiseks kohapeal, kui seda riket või puudust on võimalik kohapeal kõrvaldada. Kui rike või puudus kõrvaldatakse kohapeal, võib liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki ja selle haagise või välisriigis registreeritud kommertssõiduki lugeda tehnonõuetele vastavaks. Sellisel juhul ei pea politseiametnik suunama liiklusregistrisse kantud mootorsõidukit ja selle haagist erakorralisele ülevaatusele või välisriigis registreeritud kommertssõidukit põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti.

  (2) Kui avastatud rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata või vajab kohapeal kõrvaldatud rike või puudus kahtluse korral täiendavat kontrollimist, on politseiametnikul õigus:
  1) olulise rikke või puuduse korral suunata liiklusregistrisse kantud mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele ning välisriigis registreeritud kommertssõiduk põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti;
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]
  2) ohtliku rikke või puuduse korral rakendada sõidukeeldu.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (21) Kui mootorsõidukil ja selle haagisel on rohkem kui neli riket või puudust samas käesoleva määruse § 3 lõike 31 punktidesse 1–10 kuuluvas valdkonnas, liigitatakse rikked või puudused järgmisesse ohtlikumasse rikke või puuduse kategooriasse.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (22) Rikkeid või puuduseid võib liigitada järgmisesse ohtlikumasse rikke või puuduse kategooriasse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust samas valdkonnas ning nendest tingituna on sõiduki ohutus halvenenud määral, mis eeldab sõiduki suunamist erakorralisele tehnonõuetele vastavuse kontrolli või sõidukeelu määramist.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (31) Politseiametnikul on õigus suunata sõiduk registriandmete täpsustamiseks erakorralisele ülevaatusele Maanteeametisse, kui sõidukil esineb käesoleva määruse lisas 5 kirjeldatud puudus.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (5) Käesoleva määruse lisas 3 nimetamata, kuid liiklust või keskkonda ohustava muu tehnilise rikke või puuduse avastamise või selle kahtluse korral tuleb politseiametnikul olenevalt rikke või puuduse ohtlikkusest lähtuda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 6.   Mootorsõidukil ja selle haagisel avastatud rikkest või puudusest teatamine

  (1) Liiklusregistrisse kantud mootorsõidukil ja selle haagisel avastatud olulise või ohtliku rikke või puuduse ning erakorralisele ülevaatusele suunamise ja sõidukeelu rakendamise andmed edastatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Maanteeametile.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

  (2) Välisriigi kommertssõidukil olulise või ohtliku rikke või puuduse avastamise andmed edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selle riigi pädevale asutusele, kus kommertssõiduk on registreeritud, ja võib paluda nimetatud sõiduki erakorralisele kontrollimisele suunamist riigis, kus kommertssõiduk on registreeritud.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 7.   Liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki ja selle haagise välisriigis avastatud rikke või puuduse korral erakorralisele ülevaatusele suunamine

  (1) Välisriigi pädeva asutuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile edastatud kontrollkaardi, selle ärakirja või muus vormis saadetud informatsiooni alusel, kui välisriigi kontrollija on liiklusregistrisse kantud mootorsõidukil ja selle haagisel avastanud rikke või puuduse, mille tõttu rakendati sõidukeeldu või kui välisriigi pädev asutus on esitanud palve suunata mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele, edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sellekohase teate Maanteeametile.

  (2) Maanteeamet võib lugeda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teates sisalduva mootorsõiduki ja selle haagise kehtivatele tehnonõuetele mittevastavaks ja suunata mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele.

  (3) Teate mootorsõiduki ja selle haagise kehtivatele tehnonõuetele mittevastavuse ja erakorralisele ülevaatusele suunamise kohta saadab Maanteeamet mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale kirjalikult vähemalt viie tööpäeva jooksul rikkumisalase teate saamisest.

§ 8.   Mootorsõidukite ja nende haagiste kontrollimiste ja nendel avastatud rikete ja puuduste aruandlus

  Vastavalt liiklusjärelevalve infosüsteemi andmetele esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218), artiklis 20 sätestatud tähtajaks Euroopa Komisjonile direktiivi 2014/47/EL V lisa kohase aruande.
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 9.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218).

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

Lisa 3 Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]
28.09.2017 11:00
Veaparandus - Parandatud ilmsed ebatäpsused lisas: punkti 1.3.1. alapunkti 5 märke asukoht; lisatud punkti 2.1.1. alapunktide 5 ja 7 märked, eemaldatud alapunkti 6 märge OV veerust, lisatud alapunkti 7 märge; lisatud punkti 2.2.1 alapunkti 6 märge ning tabeli lõpus asuvate rikke/puuduse kategooria lühendite OV ja EOV ülaindeksites Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel

Lisa 4
[Kehtetu - RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

Lisa 5 Liiklusregistri andmeväljade kontrollimine liiklusjärelevalve käigus
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

Lisa 6 Kommertssõiduki kontrolliakt
[RT I, 25.08.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json