Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2020, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 15.08.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuravi arstile, lastepsühhiaatrile, androloogile, infektsionistile, üldkirurgile, meditsiinigeneetika arstile, lastekirurgile, neurokirurgile või suu-, näo- ja lõualuukirurgile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud andmeid.“;

2) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse lisatakse enne rida nimetusega:

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

uued read järgmises sõnastuses:

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min)

3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3218

3) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud koodiga 66610 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle nimistuga perearstilt ainult COVID-19 kahtlusega patsiendi puhul.“;

5) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Diabeet II” lisatakse reas „Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist“ koodile 66117 kood 66102;

6) paragrahvi 8 lõike 8 tabeli „Hüpertooniatõbi” veerus „II (mõõdukas lisarisk)“ lisatakse reas „Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist“ koodile 66117 kood 66102;

7) paragrahvi 8 lõike 8 tabeli „Hüpertooniatõbi” veerus „III (kõrge või ülikõrge lisarisk)“ lisatakse reas „Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist“ koodile 66117 kood 66102;

8) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabel „Raseduse jälgimine“ sõnastatakse järgmiselt:

Raseduse jälgimine

KOOD

KOEFITSIENT

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

0,3

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda vastuvõtt tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine

9045

9) paragrahvi 49 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Algataja taotlus peab sisaldama teenuse iseloomust lähtuvalt järgmisi andmeid, mis on esitatud perearstiabi teenuste korral tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 4 alusel kehtestatud minimaalse nimistu suuruse kohta ja koolitervishoiuteenuse korral 600 õpilase kohta või tõhustatud või erituge vajava õpilase korral 125 õpilase kohta või haridusliku erivajadusega õpilase korral 441 õpilase kohta:“;

10) paragrahvi 50 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta arvutatakse, jagades tööjõukulu ning korduvkasutusega ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas 12 kuuga ning seejärel arvuga 600, tõhustatud või erituge vajava õpilase korral arvuga 125 ja haridusliku erivajadusega õpilase korral arvuga 441. Koodiga 3181 tähistatud koolitervishoiuteenuse teenusepõhine piirhind koosneb õe tööjõukulust (vastuvõtuaeg 15 minutit), IT-ressursside ja patsiendi halduse kuludest.“;

11) paragrahvi 58 punktis 6 asendatakse tekstiosa „rahvusvahelise ISO standardi (FDI, 1970)“ tekstiosaga „EVS-EN ISO 3950“;

12) määruse lisa 51 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenustes sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud“;

13) määrust täiendatakse lisaga 52 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel infektsionisti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 2;

14) määrust täiendatakse lisaga 53 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel üldkirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 3;

15) määrust täiendatakse lisaga 54 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel meditsiinigeneetika arsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 4;

16) määrust täiendatakse lisaga 55 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastekirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 5;

17) määrust täiendatakse lisaga 56 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel neurokirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 6;

18) määrust täiendatakse lisaga 57 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel suu-, näo- ja lõualuukirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 7.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 18. juulist 2020. a.

(2) Määruse § 1 punkt 15 jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenustes sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud

Lisa 2 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel infektsionisti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 3 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel üldkirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 4 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel meditsiinigeneetika arsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 5 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastekirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 6 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel neurokirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 7 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel suu-, näo- ja lõualuukirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json