Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2020, 5

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ muutmine

Vastu võetud 18.08.2020 nr 49

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus“ tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 1 asendada arv „125 000“ arvuga „80 000“;   

2) paragrahvi 8 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „ning äriplaanis sisalduvate ühekordsete tegevuste, mis on suunatud uue või olemasoleva toote turule viimiseks, kulu“; 

3) paragrahvi 9 lõikes 4, § 23 lõikes 5 ja lõike 7 sissejuhatavas lauseosas ja § 28 lõike 1 punktis 6 asendada sõna „lõpparuanne“ sõnaga „järelaruanne“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotluse esitamisele eelneva kvartali ega taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;“;

5) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 läbivalt ja § 26 punktis 6 asendatakse tekstiosa „5000 euro“ tekstiosaga „struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 sätestatud summa“ vastavas käändes;

6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 sätestatud hinnapakkumisena arvestatakse ka avalikult kättesaadavat kehtivat hinnakirja.“;

7) paragrahvi 22 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kahel korral kuni kuue kuu võrra mõlema pikendamise korral tingimusel, et projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks. Vastavasisuline taotlus tuleb esitada projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul.“;

8) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 8 asendada sõnad „vahe- ja lõpparuanne“ sõnadega „lõpp- ja järelaruanne“ vastavas käändes;

9) paragrahvi 23 lõikes 4 ja lõike 6 sissejuhatavas lauseosas, § 24 lõikes 2 ja § 25 lõikes 7 asendada sõna „vahearuanne“ sõnaga „lõpparuanne“ vastavas käändes;

10) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) abikõlbliku kulu tekkimise aluseks oleva teenuse osutamine või soetatud asja üleandmine toetuse saaja valdusesse;“;

11) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotluste osas, mis on esitatud enne 2020. aasta augustis jõustunud käesoleva määruse redaktsiooni, kohaldatakse käesoleva määruse § 13 lõike 2 punkti 5 redaktsiooni, mis kehtis enne  2020. aasta augustis jõustunud käesoleva määruse redaktsiooni.“.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json