Teksti suurus:

Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2020, 7

Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus

Vastu võetud 18.08.2020 nr 57

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põllumajandus- ja Toiduamet

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi amet) on Maaeluministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

  (2) Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

  (3) Ameti ingliskeelne nimetus on Agriculture and Food Board.

§ 2.   Ameti pitsat ja sümbolid

  (1) Ametil on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kujundus- ja turvaelemendina kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Dokumendiplangi kasutamise kord sätestatakse ameti asjaajamiskorras.

  (3) Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.   Ameti asukoht

  Amet asub Sakus. Ameti postiaadress on Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Põllumajandus- ja Toiduameti tegevusvaldkonnad on toidu- ja söödaohutus, loomatervis ja -heaolu, põllumajandusloomade aretus, maaparandus ja maakasutus, taimekaitse ja taimetervis, taimne paljundusmaterjal, väetis, mahepõllumajandus ja kutseline kalapüük ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamine.

§ 6.   Ameti ülesanded

  Amet:
  1) täidab tegevusvaldkonna õigusaktides sätestatud ülesandeid, korraldab ja teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet (edaspidi koos järelevalve), teeb majandustegevusteate, tegevusloa või muu loa menetlemise käigus nõuetekohasuse kontrolli ja viib läbi muud haldusmenetlust;
  2) kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses ning menetleb väärtegusid;
  3) täidab oma tegevusvaldkonnas riikliku pädeva ja kontaktasutuse ülesandeid rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu koostöövõrgustikus ja kiirhoiatussüsteemis;
  4) täidab Euroopa Komisjoni otsusega maaelu arengu toetamiseks heaks kiidetud arengukava, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika kalandusturu korraldamise abinõude ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude rakendamiseks vajalikke ülesandeid;
  5) tegutseb riikliku alkoholiregistri, riigi toidu ja sööda käitlejate registri, kutselise kalapüügi registri, maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri, maaparandussüsteemide registri, taimetervise registri, taimekaitsevahendite registri, mahepõllumajanduse registri, väetiseregistri ja sordiregistri volitatud töötlejana ning veterinaararstide registri vastutava ja volitatud töötlejana ning peab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 61 lõikes 3 nimetatud andmekogu;
  6) töötab välja ameti strateegilised arengudokumendid ning korraldab nende elluviimise ja tulemuste hindamise;
  7) analüüsib §-s 5 nimetatud tegevusvaldkondades olukorda riigis ning osaleb oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegia, rahvusvahelise arengudokumendi ja projekti väljatöötamisel ja elluviimisel;
  8) teeb ettepaneku õigusakti väljatöötamise või muutmise kohta ning annab arvamuse ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusakti eelnõu kohta;
  9) teeb oma pädevuse piires koostööd teise valitsusasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse üksuse, erialaliidu ja ühendusega ning välisriigi asjakohase ametiasutuse ja rahvusvahelise organisatsiooniga;
  10) osaleb oma tegevusvaldkonnas Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja Euroopa Liidu asutuste töös, töötab välja Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemiseks vajaliku seisukoha projekti ning esitab asjakohase aruande ja teabe;
  11) täidab õigusakti, välislepingu või ametkondliku välislepinguga temale pandud ülesandeid;
  12) korraldab koolitust vastavalt oma tegevusvaldkonnale;
  13) volitab laboratooriume järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks;
  14) osutab otseseid avalikke teenuseid ja arendab nende kvaliteeti, sealhulgas töötleb isikuandmeid;
  15) korraldab oma tegevusvaldkonnas ennetustegevust ja avalikkuse teavitamist ohtudest ning juurdepääsu ameti valduses olevale avalikule teabele;
  16) täidab muid temale õigusaktiga pandud ülesandeid, samuti ministri või ministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk AMETI JUHTIMINE 

§ 7.   Ameti juht

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 8.   Peadirektor

  (1) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab ise või peadirektori asetäitja kaudu ameti tegevust ja tema pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluva ametniku ja töötaja ning struktuuriüksuse tööd;
  3) esindab ametit ning annab üld- ja erivolituse ameti esindamiseks, määrab teenistuskoha, mida täitev ametnik või töötaja tegutseb haldusmenetluses haldusorgani nimel, ja ametikoha, mida täitev ametnik tegutseb väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel;
  4) vastutab ameti tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru ministrile;
  5) tagab ameti sisekontrollisüsteemi rakendamise ja vastutab selle tulemuslikkuse eest;
  6) nimetab ametikohale ametniku ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluva ametniku ning sõlmib töötajaga töölepingu ja lõpetab selle;
  7) määrab ametnikule distsiplinaarkaristuse ja töötajale hoiatuse õigusaktiga ettenähtud alustel ja korras;
  8) kinnitab ameti arengu- ja tegevuskava, struktuuriüksuse põhimääruse, ametikoha ametijuhendi, dokumendihalduse korra ning muu ameti töökorraldust reguleeriva dokumendi;
  9) kehtestab hankekorra ja iga-aastase hankeplaani ning sõlmib oma pädevuse piires lepingu;
  10) moodustab vajaduse korral nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu ja töörühma ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
  11) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise kooskõlas riigivaraseadusega;
  12) teostab teenistuslikku järelevalvet 6. peatüki kohaselt;
  13) esitab ministrile ettepaneku ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  14) esitab ministrile ettepaneku ameti tegevusvaldkonna ja teenuse otstarbekamaks korraldamiseks;
  15) täidab temale seadusega, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, ministri määruse või käskkirjaga või kirjaliku või suulise korraldusega pandud muid ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või ministri määruse või käskkirja alusel teenistusküsimuses käskkirju ning ameti asjaajamise korraldamiseks kirjalikke ja suulisi korraldusi.

  (3) Peadirektor teeb õigusaktiga ettenähtud juhul ettekirjutuse ja otsuse.

  (4) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumise korral asendab teda peadirektori määratud asetäitja või selle äraolekul muu ametnik.

§ 9.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on peadirektori asetäitjate ametikohad.

  (2) Peadirektori asetäitja:
  1) täidab temale ametijuhendiga pandud teenistuskoha ülesandeid;
  2) juhib ja korraldab struktuuriüksuse juhi kaudu temale alluva struktuuriüksuse tööd;
  3) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  4) teeb peadirektorile ettepaneku ameti eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
  5) osaleb ameti tegevusvaldkonnaga seotud poliitika strateegia, arengukava ja rahvusvahelise arengudokumendi väljatöötamisel ning vastutab nende elluviimise eest oma vastutusvaldkonnas;
  6) osaleb ameti ülesannete täitmise nõuetekohaseks korraldamiseks vajaliku õigusakti ja haldusakti eelnõu väljatöötamisel;
  7) teeb peadirektorile ettepaneku määrata ametnikule distsiplinaarkaristus;
  8) kontrollib temale vahetult alluva struktuuriüksuse ülesannete täitmist;
  9) täidab peadirektori antud muid ülesandeid.

  (3) Peadirektori asetäitja täpsemad teenistusülesanded, pädevus, õigused ja vastutus määratakse peadirektori käskkirjaga kehtestatud ametijuhendis.

4. peatükk AMETI STRUKTUUR, STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED JA STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE 

§ 10.   Ameti struktuur

  (1) Teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks kehtestab minister või tema volitusel peadirektor.

  (2) Ameti struktuuriüksus on osakond. Piirkondliku pädevusega osakonda nimetatakse regiooniks ja selle juhatajat regiooni juhatajaks. Ameti struktuuris on neli piirkondliku pädevusega osakonda: põhja regioon, lõuna regioon, lääne regioon ja ida regioon. Osakonna koosseisu võib kuuluda büroo. Bürood, mis asub Eesti ja Euroopa Liidu välise riigi piiril, sadamas või lennujaamas, nimetatakse piiripunktiks.

  (3) Osakonda juhib osakonnajuhataja. Osakonna koosseisu kuuluvat bürood juhib büroojuhataja ja piiripunkti juhib piiripunkti juhataja.

  (4) Osakonna ning osakonna koosseisu kuuluva büroo ja piiripunkti täpsem pädevus, ülesanded ja juhtimine määratakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab peadirektor.

  (5) Ameti- ja töökohtade ülesanded, õigused ning vastutus määratakse peadirektori käskkirjaga kehtestatud ametijuhendis.

§ 11.   Ameti osakonnad

  Ameti osakonnad on:
  1) kalapüügi- ja turukorralduse osakond;
  2) loomatervise ja -heaolu osakond;
  3) maaparanduse ja maakasutuse osakond;
  4) mahepõllumajanduse ja seemne osakond;
  5) piirikontrolli osakond;
  6) põllumajandusloomade aretuse osakond;
  7) taimekaitse ja väetise osakond;
  8) taimetervise ja paljundusmaterjali osakond;
  9) toiduosakond;
  10) põhja regioon;
  11) lõuna regioon;
  12) ida regioon;
  13) lääne regioon;
  14) finants- ja haldusosakond;
  15) kommunikatsiooniosakond;
  16) personaliosakond;
  17) strateegilise planeerimise ja analüüsi osakond;
  18) õigusosakond.

§ 12.   Kalapüügi- ja turukorralduse osakond

  Kalapüügi- ja turukorralduse osakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude ning kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist ja toodete, sealhulgas alkoholi kvaliteedinõuetele vastavuse järelevalvet;
  2) korraldada kutselise kalapüügiga seonduvaid toiminguid ning sellega seotud andmete kogumist ja aruandlust.

§ 13.   Loomatervise ja -heaolu osakond

  Loomatervise ja -heaolu osakonna põhiülesanded on:
  1) töötada välja loomataudide ennetamise ja tõrje meetmed ning neid rakendada;
  2) rakendada inimestele ja loomadele ühiste ning loomade kaudu levivate haiguste eest inimese kaitseks vajalikke meetmeid;
  3) korraldada veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli alla kuuluvate kaupade ja loomade veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli ning mitteloomse sööda ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid;
  4) korraldada kutsetegevuse loaga veterinaararstide tegevuse, loomatervise ja -heaolu, loomapidamiskohtade, loomsete kõrvalsaaduste ja nende käitlemise, loomkatsete, veterinaarravimite ning ravimsööda kasutamise, sööda, sööda käitlemise ja söötmise nõuetekohasuse järelevalvet.

§ 14.   Maaparanduse ja maakasutuse osakond

  Maaparanduse ja maakasutuse osakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada maaparanduse ja maakasutuse järelevalvet;
  2) korraldada riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude maaparandushoiutöid;
  3) korraldada maaparandushoiukava koostamist ja kontrollida selle täitmist;
  4) korraldada maa kuivendusseisundi ja maaparanduse keskkonnamõju seiret.

§ 15.   Mahepõllumajanduse ja seemne osakond

  Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse, sealhulgas mesinduse ja vesiviljeluse ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid;
  2) korraldada mahepõllumajandusliku toidu ja sööda ning mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu tootmise ja turustamise ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid ning järelevalvet;
  3) korraldada seemnete sertifitseerimist ja pakendamise ning turustamise järelevalvet;
  4) korraldada tuulekaera tõrje meetmete rakendamise ja geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise järelevalvet;
  5) korraldada sordi registreerimist ning sordilehte ja kaitse alla võtmist.

§ 16.   Piirikontrolli osakond

  Piirikontrolli osakonna põhiülesanne on teha valdkondlikes õigusaktides ette nähtud ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, sealhulgas veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli, Eestisse toimetatava kauba üle piiripunktis ja muus ametliku kontrollimise kohas.

§ 17.   Põllumajandusloomade aretuse osakond

  Põllumajandusloomade aretuse osakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada põllumajandusloomade aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise järelevalvet;
  2) korraldada põllumajanduslooma pidamise ja aretusega seotud toetuse taotleja järelevalvet.

§ 18.   Taimekaitse ja väetise osakond

  Taimekaitse ja väetise osakonna põhiülesanded on:
  1) hinnata ja heaks kiita toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste, korraldada taimekaitsevahendi turulelaskmise ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid;
  2) korraldada taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamise nõuetekohasuse ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid ning taimekaitseseadmete nõuetekohasuse järelevalvet;
  3) korraldada väetise käitlemise nõuetekohasuse järelevalvet.

§ 19.   Taimetervise ja paljundusmaterjali osakond

  Taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna põhiülesanded on:
  1) teha ohtlike taimekahjustajate seiret ning rakendada tõrjeabinõusid nende sissetoomise ja leviku tõkestamiseks;
  2) korraldada taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tootmise ja turustamise nõuetekohasuse üle valdkondlikes õigusaktides ette nähtud ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid ning järelevalvet;
  3) korraldada paljundusmaterjali, sealhulgas seemnekartuli, sertifitseerimist ja tootmise ning turustamise järelevalvet.

§ 20.   Toiduosakond

  Toiduosakonna põhiülesanded on:
  1) töötada välja toiduohutuse tagamiseks vajalikud meetmed ja neid rakendada;
  2) korraldada toidu ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise nõuetekohasuse üle ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid;
  3) korraldada toidu, sealhulgas veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli alla kuuluva toidu ja selle käitlemise nõuetekohasuse üle valdkondlikes õigusaktides ette nähtud ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

§ 21.   Regioon

  (1) Regiooni põhiülesanded oma tegevuspiirkonnas on teha oma pädevuse piires ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, sealhulgas veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli, ning järelevalvet.

  (2) Peadirektor võib regioonile panna täitmiseks ülesandeid väljaspool selle tegevuspiirkonda.

§ 22.   Finants- ja haldusosakond

  Finants- ja haldusosakonna põhiülesanne on korraldada ameti eelarvestamist ja finantsjuhtimist, asjaajamist, dokumendihaldust, arhiivitööd, riigivara haldamist ja arvestust ning tööks vajaliku inventari, töövahendite ja teenuste riigihankeid.

§ 23.   Kommunikatsiooniosakond

  Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) teavitada avalikkust ameti tegevusest;
  2) viia ellu riski- ja kriisikommunikatsiooni;
  3) kavandada, koordineerida ja korraldada sise- ja väliskommunikatsiooni.

§ 24.   Personaliosakond

  Personaliosakonna põhiülesanded on:
  1) töötada välja personalipoliitika ja koordineerida selle elluviimist;
  2) korraldada töötervishoiu- ja tööohutusalast tegevust ning personalivalikut;
  3) koordineerida koolitustegevust oma pädevuse piires.

§ 25.   Strateegilise planeerimise ja analüüsi osakond

  Strateegilise planeerimise ja analüüsi osakonna põhiülesanded on:
  1) töötada välja järelevalve teostamiseks vajalikud riskihindamise süsteemid;
  2) koordineerida ameti strateegiliste arengudokumentide väljatöötamist;
  3) koordineerida sisekontrolli ja kvaliteedijuhtimist;
  4) koordineerida ameti tegevusvaldkondade riski- ja kriisijuhtimist;
  5) arendada ameti ülesannete täitmiseks vajalikke andmekogusid ja teha koostööd teiste asutustega asjakohaste andmekogude arendamiseks;
  6) analüüsida ameti eesmärkide täitmiseks vajalike ülesannete täitmise käigus kogutud ja ameti tegevusega seotud avalikke andmeid;
  7) korraldada ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute, sealhulgas veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli, ning järelevalve rakendamisega, nagu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete vastastikune tunnustamine, seotud läbirääkimisi ning teha koostööd kolmandate riikide asjaomaste ametiasutustega.

§ 26.   Õigusosakond

  Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) nõustada ameti juhtkonda ja struktuuriüksusi ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusküsimustes;
  2) osaleda ameti tegevusvaldkonnaga seotud ameti õigusakti eelnõu väljatöötamisel;
  3) korraldada ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusakti eelnõu kohta arvamuse andmist;
  4) esindada ameti õigushuve ja korraldada nende esindamist.

§ 27.   Osakonna juhtimine

  (1) Osakonnajuhataja tagab tema juhitava osakonna ülesannete täitmise ning osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja tõhusa kasutamise.

  (2) Lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks osakonnajuhataja:
  1) vastutab tema juhitavale osakonnale pandud ülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluva ametniku või töötaja teenistus- või tööülesannete täitmist;
  2) osaleb ameti tegevusvaldkonnaga seotud mitmeaastase kontrollikava ja ameti organisatsioonipõhise arengukava väljatöötamisel ning elluviimisel;
  3) tagab kontrollisüsteemi nõuetekohase ülesehituse ja toimimise, sealhulgas planeerimise ja aruandluse, töötajatele koolituse ja tööjuhiste olemasolu, töö tulemuslikkuse analüüsi ja hindamise;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi antud korralduse või teatab selle täitmise takistustest ning annab vahetule juhile aru osakonna tegevusest;
  5) annab temale alluvale ametnikule ja töötajale korralduse osakonna ülesannete täitmiseks;
  6) annab osakonna nimel arvamuse ja kooskõlastuse;
  7) teeb vahetule juhile ettepaneku muuta osakonna struktuuri ja töökorraldust ning teenistuskohtade koosseisu, määrata osakonna ametnikule palk või töötajale töötasu, määrata ametnikule distsiplinaarkaristus;
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  9) taotleb ametnikule ja töötajale koolitust teenistuskoha ülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  10) sõlmib peadirektori antud volituse alusel ja hankekorra järgi iga-aastases hankeplaanis määratud piirsumma ulatuses lepinguid;
  11) allkirjastab osakonnas koostatud kirja ja dokumendi, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi, välja arvatud punktis 10 nimetatud lepingud, ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälisele isikule, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti;
  12) teeb koostööd teise riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutusega ning vajaduse korral osutab või tellib ametiabi.

§ 28.   Väljaspool struktuuriüksust asuv teenistuskoht

  (1) Ameti struktuuri võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuv teenistuskoht.

  (2) Väljaspool struktuuriüksust asuva teenistuskoha ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendis või töölepingus.

5. peatükk KOMISJON, NÕUKOGU JA TÖÖRÜHM 

§ 29.   Komisjon, nõukogu ja töörühm

  (1) Peadirektor võib ameti tegevusvaldkonnas moodustada nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu või töörühma (edaspidi koos komisjon).

  (2) Komisjon moodustatakse peadirektori käskkirjaga, milles määratakse komisjoni liikmed, töökord, ülesanded ja nende täitmise tähtajad.

  (3) Komisjoni liikmeks võib määrata teise valitsusasutuse ametniku ja töötaja asjaomase valitsusasutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust oleva isiku tema nõusolekul.

6. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 30.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Peadirektor teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametniku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle õigusaktiga määratud ulatuses ja korras.

  (2) Peadirektor võib teenistusliku järelevalve korras teha peadirektori asetäitjale või osakonnajuhatajale ülesandeks koguda materjali haldusakti andmise või haldustoimingu tegemise asjaolude väljaselgitamiseks, sealhulgas võtta ametnikult või töötajalt asjakohase seletuse ja arvamuse.

7. peatükk AMETI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Ameti ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTED 

§ 32.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ümberkorraldamisega ja nende tegevuse lõpetamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised põllumajandusministri ja maaeluministri määrused:
  1) põllumajandusministri 23. septembri 2009. a määrus nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus”;
  2) maaeluministri 16. augusti 2018. a määrus nr 48 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus”;
  3) maaeluministri 16. augusti 2018. a määrus nr 49 „Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamine”.

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json