Teksti suurus:

Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2023, 10

Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus

Vastu võetud 23.05.2013 nr 27
RT I, 29.05.2013, 7
jõustumine 01.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 224.11.2014
08.01.2016RT I, 13.01.2016, 616.01.2016
31.07.2019RT I, 02.08.2019, 905.08.2019
22.08.2023RT I, 25.08.2023, 728.08.2023

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Jahiulukite seire korraldaja

  (1) Jahiulukite seiret korraldab ning seireandmeid analüüsib ja seirearuande koostab Keskkonnaagentuur.

  (2) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 6, § 7 lõikes 5 ning § 71 lõikes 1 nimetatud andmeid kogub Keskkonnaamet.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

§ 2.   Jahiulukite seireandmed

  (1) Jahiulukite seireandmed on:
  1) jahiulukite isendite ja jälgede vaatlusandmed;
  2) kütitud jahiulukite andmed ja bioproovide andmed;
  3) ruutloenduse andmed;
  4) kobraste pesakondade loendusandmed;
  5) jahindusstatistilised andmed;
  6) lisasöötmiskoha andmed.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (2) Jahiulukite seire käigus võib Keskkonnaagentuur koguda lõikes 1 nimetamata andmeid, sealhulgas ulukikahjustuste kohta.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (3) Seireandmete esitamise soovituslikud vormid ja seireandmete kogumise juhendid on kättesaadavad Keskkonnaagentuuri veebilehel.

§ 3.   Suurkiskjate ja šaakali vaatluste ja kütitud isendite andmete ning bioproovide kogumine ja esitamine
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]

  (1) Suurkiskjate ja šaakali isendite ning jälgede vaatlusandmed kantakse vaatluslehele, millele märgitakse vaatleja nimi ja kontakttelefon. Iga vaatluse kohta märgitakse:
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  1) vaatluse kuupäev, jahipiirkond ja geograafilised koordinaadid;
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]
  2) kas vaadeldud on isendeid või jälgi;
  3) vaadeldud isendigrupi suurus ja võimaluse korral alla aastaste isendite arv grupis;
  4) karu jälje vaatlusel esijala päka laius.

  (2) Iga kütitud või hukkununa leitud suurkiskja ja šaakali kohta esitatakse järgmised andmed:
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  1) küttimise või hukkununa leitud isendi leidmise kuupäev;
  2) küttimispaiga või leiukoha jahipiirkond ja geograafilised koordinaadid;
  3) isendi sugu, kaal, tüvepikkus, turjakõrgus;
  4) isendite arv grupis, millest loom kütiti;
  5) karu esijala päka laius;
  6) andmete koguja nimi ja kontakttelefon.

  (3) Igalt kütitud või hukkununa leitud suurkiskjalt ja šaakalilt kogutakse järgmised bioproovid:
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  1) emase isendi emakas koos munasarjadega;
  2) hundi, ilvese ja šaakali alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik vanuse määramiseks;
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  3) pruunkaru ülalõualuu I premolaar vanuse määramiseks;
  4) lihaseproov DNA määramiseks.

  (4) Lõikes 3 nimetatud bioproovide saatelehel peab olema märgitud jahipiirkonna nimi, küttimise kuupäev, jahiloa number, uluki liik ning proovi nimetus.

  (5) Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed ning bioproovid hundi, ilvese ja šaakali kohta esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. märtsiks.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (6) Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed ja bioproovid pruunkaru kohta esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. novembriks.

§ 4.   Sõraliste vaatluste ja kütitud isendite andmete ning bioproovide kogumine ja esitamine

  (1) Põdra jahiaegsed vaatlusandmed märgitakse vaatluslehele kuupäevade kaupa nähtud pullide, vasikata lehmade ja vasikate eri arvuga lehmade arv ning kütitud loomade arv soo ja vanusegruppide kaupa.

  (2) Punahirve jahiaegsed vaatlusandmed märgitakse vaatluslehele kuupäevade kaupa nähtud pullide, vasikata lehmade ja vasikate eri arvuga lehmade arv ning kütitud loomade arv soo ja vanusegruppide kaupa.

  (3) Kütitud põtradelt kogutakse järgmised bioproovid:
  1) parem alalõualuu koos esihammastega vanuse määramiseks vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud isenditelt;
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  2) [kehtetu - RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]
  3) emakas koos munasarjadega ning sama isendi parem alalõualuu – ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist jahihooaja lõpuni.
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]

  (4) Kütitud pullidelt kogutud lõike 3 punktis 1 nimetatud bioproovi saatelehele tuleb märkida isendi sarveharude arv, sarvetüviku ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ja sarve tüüp.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (5) Lõikes 3 nimetatud bioproovide saatelehel peab olema märgitud jahipiirkonna nimi, küttimise kuupäev, jahiloa number, uluki liik ning proovi nimetus.

  (6) Metskitse vaatlusi tehakse ajavahemikul 1. septembrist 1. oktoobrini. Vaatluslehele märgitakse kuupäevade kaupa nähtud sokkude arv, üksikute kitsede arv ning tallede eri arvuga kitsede arv.

  (7) Metssea vaatlusi tehakse ajavahemikul 1. novembrist 28. veebruarini. Vaatluslehele märgitakse kuupäevade kaupa nähtud üksikisendid ning täiskasvanud isendite ja põrsaste arv nähtud karjades.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (8) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmed ja bioproovid esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (9) Lõikes 2 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. veebruariks.
[RT I, 21.11.2014, 2 - jõust. 24.11.2014]

  (10) Lõikes 6 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. novembriks.
[RT I, 21.11.2014, 2 - jõust. 24.11.2014]

  (11) Lõikes 7 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. märtsiks.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

§ 41.   Hallhülge kütitud isendite andmete ja bioproovide kogumine ja esitamine

  (1) Iga kütitud hallhülge kohta kogutakse järgmised andmed:
  1) küttimise kuupäev ja jahiloa number;
  2) küttimiskoha maakond ja geograafilised koordinaadid;
  3) isendi sugu, tüvepikkus ja võimaluse korral kaal;
  4) nahaaluse rasvkoe paksus;
  5) andmete koguja nimi ja kontakttelefon.

  (2) Igalt kütitud hallhülgelt kogutakse alalõualuu või alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik.
[RT I, 25.08.2023, 7 - jõust. 28.08.2023]

  (3) Lõikes 2 nimetatud bioproovidele peab olema märgitud maakond, küttimise kuupäev ning jahiloa number.

  (4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ja bioproovid esitab jahiloa omanik Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks.
[RT I, 21.11.2014, 2 - jõust. 24.11.2014]

§ 5.   Kopra pesakondade loenduse andmete kogumine ja esitamine

  (1) Kopra pesakondade loenduse andmed märgib loendaja loenduslehele koos iga pesakonna geograafiliste koordinaatidega.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (2) Kopra pesakondade loendust tehakse iga kolme aasta tagant alates 2015 aasta 1. jaanuarist.

  (3) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile loendusaastale järgneva aasta 10. jaanuariks.

§ 6.   Ruutloenduse andmete kogumine ja esitamine

  (1) Ruutloenduse andmed märgib loendaja ruutloenduse lehele:
  1) loenduse kuupäeva;
  2) loendustransektiga ristunud jäljeradade arvu liikide kaupa;
  3) loendatavate jälgede maksimaalse vanuse;
  4) loenduspäeva õhutemperatuuri ja lume sügavuse.

  (2) Jahiulukite ruutloenduse lehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu.
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]

  (3) Loenduse algusest tuleb teavitada Keskkonnaametit.
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]

§ 7.   Jahindusstatistiliste andmete kogumine ja esitamine

  (1) Jahindusstatistiliste andmete aruandeperiood on jahiaasta.

  (2) Kütitud jahiulukite kohta tuleb esitada järgmised andmed:
  1) jahiulukite arv liikide lõikes;
  2) kütitud suuruluki sugu ja vanusegrupp.

  (3) Muud nõutavad jahindusstatistilised andmed on:
  1) suurulukite arvukuse hinnang aruandeperioodi lõpus;
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  2) väikeulukite, v.a rändlinnud, arvukuse muutumise hinnang;
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  3) liikluses ja muul põhjusel hukkunud suurulukite arv;
[RT I, 13.01.2016, 6 - jõust. 16.01.2016]
  4) jahimeeste arv;
  5) jahikoerte arv tõurühmade kaupa.

  (4) Jahindusstatistilised andmed esitatakse Keskkonnaagentuurile iga aasta 20. märtsiks.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

  (5) Kütitud või hukkununa leitud hundist, ilvesest, pruunkarust, hallhülgest ja võõrliigi isendist tuleb teatada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks ööpäev leidmisest arvates.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

§ 71.   Kütitud jahiulukite ning lisasöötmiskoha andmete kogumine ja esitamine Keskkonnaametile

  (1) Ulukiasurkonna seisundi jälgimiseks jahiseaduse § 23 lõike 4 punktis 5 sätestatud ülesande täitmiseks võib Keskkonnaamet koguda kütitud või hukkununa leitud jahiulukite kohta järgmisi andmeid:
  1) küttimise või hukkununa leitud isendi leidmise kuupäev;
  2) küttimispaiga või leiukoha jahipiirkond ja geograafilised koordinaadid;
  3) isendi sugu ja vanusegrupp;
  4) lisasöötmiskoha andmed.

  (2) Lisasöötmiskoha kohta tuleb esitada geograafilised koordinaadid.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise aja ja sageduse määrab Keskkonnaamet.
[RT I, 02.08.2019, 9 - jõust. 05.08.2019]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json