Teksti suurus:

Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2012, 3

Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 24.05.2012 nr 17
RT I, 29.05.2012, 11
jõustumine 01.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2012RT I, 25.09.2012, 228.09.2012

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõike 7 alusel.

§ 1.   Eriarsti lähtetoetuse taotlemise ja andmise korraldus

  (1) Eriarsti lähtetoetust (edaspidi lähtetoetus) antakse üks kord kalendriaastas.

  (2) Lähtetoetuse taotluse esitamise periood (edaspidi taotlusperiood) on kalendriaasta 2. oktoober kuni järgneva kalendriaasta 1. oktoober.

  (3) Taotlusperioodil esitatud taotluse alusel otsustatakse lähtetoetuse andmine taotlusperioodi lõppemise kalendriaastal.

§ 2.   Lähtetoetuse taotlemise õigus

  (1) Lähtetoetust võib taotleda esimest korda eriarstina tööle või tegutsema asuv arst, kes vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustele.

  (2) Lähtetoetust võib taotleda tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 1 sätestatud perioodil.

§ 3.   Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Lähtetoetuse taotlemiseks taotlusperioodil esitab lähtetoetuse saamiseks õigustatud arst hiljemalt taotlusperioodi lõppemise kalendriaasta 1. oktoobriks kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile (edaspidi ministeerium).

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja pangakonto number;
  2) residentuuri lõpetamise aasta ja omandatud eriarstiabi eriala;
  3) taotleja tervishoiutöötajana registreerimise tõendi number;
  4) eriarstiabi erialal esmakordselt tööle või tegutsema asumise kuupäev;
  5) taotleja e-posti aadress ning märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta, kui taotleja nõustub otsuse kättetoimetamisega elektrooniliselt.

  (3) Anestesioloogia, erakorralise meditsiini, laborimeditsiini, radioloogia, sisehaiguste või üldkirurgia erialal töötav taotleja peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule taotluses märkima:
  1) taotleja tööandja nime, aadressi ja kontaktandmed;
  2) taotleja ametikoha ja töökoormuse.

  (4) Peremeditsiini erialal perearsti nimistu alusel perearstina tegutsev taotleja peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule taotluses märkima:
  1) perearstina tegutsemise õigusliku vormi vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-le 12;
  2) taotleja tööandja nime, aadressi ja kontaktandmed, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva perearsti puhul;
  3) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva perearsti registreerimisnumbri äriregistris;
  4) taotlejale perearsti nimistu kinnitamise haldusakti andja, kuupäeva ja numbri;
  5) perearsti teeninduspiirkonna ja tegevuskoha.

  (5) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) residentuuri lõputunnistuse koopia;
  2) taotleja tööandja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, töösuhte alguskuupäev, töötamine lähtetoetuse saamise õigust andval erialal ja nimetatud erialal taotleja nädalane töökoormus tundides, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja puhul;
  3) füüsilisest isikust ettevõtjana perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub perearstina tegutsemise alguskuupäev ja taotleja perearstina tegutsemise nädalane töökoormus tundides.

  (6) Lähtetoetuse taotlemisel hiljem kui residentuuri lõpetamise kalendriaastale järgneval kalendriaastal tuleb taotluses märkida lähtetoetuse taotlemise õiguse pikenemist kinnitavad andmed rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise perioodi kohta. Taotlusele tuleb lisada taotlemise õiguse pikenemist tõendavate dokumentide koopiad.

§ 4.   Lähtetoetuse andmine

  (1) Ministeerium kontrollib taotleja vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust. Ministeeriumil on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Ministeerium otsustab taotlusperioodil lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise hiljemalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 54² lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

  (3) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse arsti kohustus tagastada talle väljamakstud lähtetoetus, kui arsti pidev töötamine või tegutsemine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõigetes 5 ja 6 sätestatud lähtetoetuse tagastamist välistavatel asjaoludel.

  (4) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse arsti kohustus teavitada ministeeriumi:
  1) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise lõppemisest enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest ning töötamise või tegutsemise lõppemise põhjusest;
  2) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel eriarstina töötamise staaži katkemisest rohkem kui kolmeks kuuks korraga viieaastase perioodi kestel lähtetoetuse saamisest;
  3) arsti viibimisest lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel, millega kaasneb eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise peatumine ning arsti töötamise või tegutsemise kohustuse pikenemine nimetatud aja võrra.

  (5) Ministeerium keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) taotleja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid.

  (6) Ministeerium teeb lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse taotlejale teatavaks 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest vastavalt taotluses märgitud valikule väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 5.   Lähtetoetuse suurus ja maksmine

  (1) Lähtetoetuse suuruse kalendriaastal arvestab ministeerium lähtuvalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõigetes 3 ja 4 sätestatust hiljemalt kalendriaastal lähtetoetuse andmise otsuste tegemisele järgneval tööpäeval.

  (2) Ministeerium avalikustab veebilehel kalendriaastal riigieelarves lähtetoetuseks ettenähtud eelarvevahendite kogusumma, taotlusperioodil esitatud lähtetoetuse taotluste arvu ja lähtetoetuse suuruse kalendriaastal.

  (3) Lähtetoetuse saajale teeb ministeerium käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed teatavaks koos lähtetoetuse andmise otsusega.

  (4) Ministeerium maksab lähtetoetuse taotluses märgitud arsti pangakontole ühe kuu jooksul lähtetoetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud arst on kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetuse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 5 sätestatud alustel.

  (2) Lähtetoetuse saaja peab ministeeriumi nõudel võimaldama kontrollida lähtetoetuse tagastamise aluseks olevaid asjaolusid ning esitama ministeeriumi nõudel selgitusi ja võimaldama tutvuda dokumentidega.

  (3) Lähtetoetuse tagasinõudmiseks esitab ministeerium arstile lähtetoetuse tagasimaksmise teatise.

  (4) Lähtetoetus tuleb tagasi maksta tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 5 sätestatud osades ja tähtaegadeks.

§ 7.   Lähtetoetuse taotlemise erisused 2012. aastal

  (1) Lähtetoetust võib 2012. aastal taotleda käesoleva määruse §-s 2 sätestatud tingimustele vastav arst, kes lõpetab residentuuri ning omandab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõike 2 punktis 1 nimetatud eriarstiabi eriala 2012. aastal.

  (2) Lähtetoetuse saamiseks 2012. aastal esitab lähtetoetuse saamiseks õigustatud arst hiljemalt 2012. aasta 31. oktoobriks kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile. Esitatud taotluse alusel lähtetoetuse andmine otsustatakse 2012. aastal.
[RT I, 25.09.2012, 2 - jõust. 28.09.2012]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2012. a.

/otsingu_soovitused.json