Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruse nr 12 „Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2015, 1

Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruse nr 12 „Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 21.09.2015 nr 55

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruses nr 12 „Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
1) Assikvere Pala vallas Lümati ja Assikvere külas;
2) Kõnnujõe 2 Tabivere vallas Kõnnujõe ja Sortsi külas ning Puurmani vallas Altnurga külas;
3) Lilastvere Torma vallas Lilastvere ja Oti külas;
4) Puiatu Põltsamaa vallas Puiatu külas;
5) Rohe Jõgeva vallas Rohe külas;
6) Veia Saare vallas Veia külas.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Jõgeva ja Tartu maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Mudajõe püsielupaik Tabivere vallas Kõduküla külas ning Tartu vallas Metsanuka külas.”;

3) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
1) Metsanurga 2 Laeva vallas Sinikülas;
2) Pajukurmu Luunja vallas Kavastu ja Pajukurmu külas;
3) Puhja Puhja vallas Tännassilma külas;
4) Rupsi Alatskivi vallas Padakõrve ja Rupsi külas;
5) Soosilla Tähtvere vallas Pihva külas ning Nõo vallas Nõgiaru külas;
6) Vara-Pilpaküla Vara vallas Matjama ja Vara külas;
7) Vasula 1 Tartu vallas Maramaa ja Vasula külas.”;

4) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
1) Astuvere Palupera vallas Astuvere külas;
2) Leebiku Põdrala vallas Kungi külas ja Leebiku külas.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väike-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse. Inda, Koemetsa, Vaadimäe, Assikvere, Kõnnujõe 2, Lilastvere, Puiatu, Rohe, Veia, Mudajõe, Pajukurmu, Puhja, Rupsi, Soosilla, Vara-Pilpaküla, Vasula 1 ja Astuvere püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ja väike-konnakotka elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus 1. septembrist 14. märtsini.”;

7) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

8) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõikes 1, lõike 2 punktides 1 ja 2, lõikes 3, lõike 4 punktides 1 ja 2, lõike 5 punktides 1–4, lõike 6 punktis 1, lõike 7 punktis 2, lõikes 8 ning lõike 9 punktides 1 ja 2, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.”;

9) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaitse alla võetavate püsielupaikade kaartidega1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruse nr 12 „Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise ja püsielupaikade kaitse alla võtmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 7. jaanuari 2015. a käskkirjaga nr 22 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Püsielupaikade kaardid

/otsingu_soovitused.json