Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2015, 3

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Vastu võetud 22.09.2015 nr 37

Määrus kehtestatakse kohtutäituri seaduse § 55 lõike 3 ja notariaadiseaduse § 57 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1 ja lõikes 2, § 56 lõike 2 punktis 3, § 74 lõikes 3, §-s 80 asendatakse sõna „justiitsminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 64 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „teostavad justiitsministri määratud isikud” sõnadega „teostab Justiitsministeerium”;

3) paragrahvi 64 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „Justiitsminister” sõnaga „Justiitsministeerium”.

§ 2.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 7, § 77 lõikes 2, § 79 lõikes 5, § 82 punktis 8, § 83 lõikes 1, lõikes 2 ja lõikes 3, §-s 84, § 86 lõikes 2, § 91 lõikes 5, § 92 lõikes 2, § 100 lõikes 1, § 108 lõikes 3, § 114 lõikes 1 ja lõikes 2, § 118 lõikes 4, § 126 lõikes 2 ja lõikes 3, § 127 lõikes 2 asendatakse sõna „justiitsminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 461 lõikes 2 ja § 462 lõikes 2 asendatakse sõna „esitab” sõnadega „võib esitada”;

3) paragrahvi 462 pealkirja täiendatakse pärast sõna „vabastamise” sõnadega „või tagandamise”;

4) paragrahvi 462 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „vabastatud” sõnadega „või tagandatud”;

5) paragrahvi 60 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 75 lõikes 1 asendatakse sõnad „justiitsminister tema volitatud ametnike kaudu” sõnaga „Justiitsministeerium”;

7) paragrahvi 75 lõikes 2 asendatakse sõna „Justiitsminister” sõnaga „Justiitsministeerium”;

8) paragrahvi 77 lõikes 4 asendatakse sõnad „justiitsministri käskkirja” sõnadega „ettekirjutuste ja juhiste”;

9) paragrahvi 77 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 81 lõikes 1 asendatakse sõnad „justiitsminister käskkirjaga” sõnaga „Justiitsministeerium”;

11) paragrahvi 81 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Notarile ei tohi teha ettekirjutust õiguse rakendamiseks.”;

12) paragrahvi 81 lõikes 3 asendatakse sõna „Käskkiri” sõnadega „Juhised ja ettekirjutused”;

13) paragrahvi 81 lõikes 4 asendatakse sõna „käskkirjaga” sõnaga „Justiitsministeeriumi”;

14) paragrahvi 82 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) ametikindlustuse olemasolu kontrollimine.”;

15) paragrahvi 85 lõike 1 punkti 35 täiendatakse pärast sõna „kinnistusregistriosa,” sõnaga „pärimisregistri,”;

16) paragrahvi 95 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) praktika kinnistusosakonnas ja registriosakonnas;”;

17) paragrahvi 98 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 98. Praktika kinnistusosakonnas ja registriosakonnas”;

18) paragrahvi 98 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Praktika sisuks on tutvumine kinnistusosakonna ja registriosakonna tööga.”;

19) paragrahvi 98 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json