Teksti suurus:

Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2019, 1

Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.09.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse advokatuuriseaduse § 41 lõike 2, avaliku teabe seaduse § 31 lõike 81, kohtutäituri seaduse § 55 lõike 3, konsulaarseaduse § 301 lõike 4, notariaadiseaduse § 57 punkti 4 ja tõestamisseaduse § 13 lõike 8 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 75 lõike 5,” tekstiosaga „konsulaarseaduse § 301 lõike 4,” ja pärast tekstiosa „§ 53 lõike 2 ja § 57,” tekstiosaga „tõestamisseaduse § 13 lõike 8,”;

2) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „Digitaalne notariaalmärge” sõnadega „ja digitaalne originaaldokument, milleks on notari ja tehingus osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud dokument,”;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „kinnistusmärge” sõnaga „notariaalmärge”;

4) paragrahvi 9 lõikes 7 ja § 18 lõike 7 kolmandas lauses asendatakse sõna „kinnitusmärge” sõnaga „notariaalmärge” vastavas käändes;

5) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „notariaalmärkega dokumendi” sõnadega „ja kaugtõestamise korral digitaalse originaaldokumendi”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kaugtõestamise korral märgib notar notariaalakti ka toimingus osaleja asukoha toimingu tegemise ajal.”;

7) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Digitaalallkirja kinnitamise märge peab sisaldama infot selle kohta, et notar ei ole kontrollinud allkirja andnud isikut ega allkirjastamisel kasutatud dokumendi omanikku, välja arvatud juhul, kui allkiri antakse notari juuresolekul.”;

8) määrustikku täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Kaugtõestamise vorminõuded

(1) Kaugtõestamise korraldab Eestis asuv notar videosilla vahendusel, kui osalejaks on Eesti Vabariigi isikutunnistust, digitaalset isikutunnistust või e-residendi digitaalset isikutunnistust omav isik.

(2) Kaugtõestamiseks peab osaleja viibima Eesti Vabariigi välisesinduses ning kasutama videosilla loomiseks välisesinduses selle jaoks ettenähtud riistvara.

(3) Notar võib otsustada kaugtõestamise korraldada ka osalejaga, kes viibib tõestamistoimingu ajal mujal kui välisesinduses, kui notar on veendunud, et on võimalik usaldusväärselt tuvastada osaleja isikusamasus ja tehingu tegemise võime ning täita muid tõestamisseadusest ja notariaadiseadusest tulenevaid notari kohustusi. Notar võib nõuda, et enne kaugtõestamist on osaleja ja notari vahel kokku lepitud kaugtõestamise täpne protseduur. Notar ei ole kohustatud kaugtõestamist käesolevas lõikes sätestatud viisil korraldama ja tõestamistoimingu tegemisest keeldumine ei ole piiratud tõestamisseaduse §-s 4 nimetatud alustega.

(4) Kaugtõestamise korral loetakse notariaalakt osalejatele ette videosilla vahendusel, see esitatakse tutvumiseks ekraanil ning sellele lisatakse digitaalallkirjad. Notar võib videokõne osaliselt või täielikult salvestada.

(5) Saatkonna töötaja teeb välisesinduses isikusamasuse tuvastamiseks esitatud fotoga isikut tõendavast dokumendist skaneeringu, see edastatakse notarile ning säilitatakse digitaalselt.

(6) Kaugtõestamise teel on võimalik teha järgmisi ametitoiminguid:
1) osa võõrandamise ning pantimise kohustus- ja käsutustehingud;
2) volikirjade tõestamine ja kehtetuks tunnistamine;
3) abiellumis- ja lahutamisavalduse esitamine;
4) pärimismenetluse algatamise, pärandi vastuvõtmise ja pärandist loobumise avalduse tõestamine;
5) asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ja loovutamine, kui sellisele toimingule on ette nähtud notariaalse kinnitamise vorm, muu hulgas kokkulepe kinnistu vabastamiseks ühishüpoteegi alt ja järjekoha muutmiseks ning asjaõiguste pidaja tahteavaldus koormatud varaga tehingu tegemiseks.

(7) Kaugtõestamise teel ei seata isiklikku kasutusõigust elamu või eluruumi kasutamiseks.”;

9) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „notariaalmärge” sõnadega „või originaaldokument”;

10) paragrahvi 16 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ametitoimingus osaleja ja toimingusse kaasatud isik kirjutab notariaalaktile omakäeliselt alla notari juuresolekul, välja arvatud kaugtõestamise korral.”;

11) paragrahvi 16 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Digitaalse notariaalmärke allkirjastamiseks ja kaugtõestamise korral originaaldokumendi allkirjastamiseks annab notar digitaalallkirja nõuetekohaselt pealkirjastatud konteinerile.”;

12) paragrahvi 17 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „lisab” sõnaga „paberkandjal”;

13) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kaugtõestamise korral koostab notar õienduse eraldi failina ning digitaalset originaaldokumenti ja õiendust sisaldavad failid paigutatakse ühte konteinerisse, millele notar kirjutab alla digitaalselt.”;

14) paragrahvi 231 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kaugtõestamise puhul antakse notari poolt märgitud tehinguosalistele õigus juurde pääseda osalejate ja notari poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendile.”;

15) paragrahvi 231 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendile juurdepääsu õiguse andmist vormistab notar käesoleva määruse § 18 lõike 7 kohaselt parandatud digitaalse dokumendi, annab ta õiguse juurde pääseda selle dokumendi ärakirjale ja eemaldab vigasele notariaalaktile või ärakirjale juurdepääsu õiguse märked e-notarist.”;

16) paragrahvi 231 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui on antud õigus juurde pääseda tehniliselt vigasele digitaalsele notariaalaktile või ärakirjale, eemaldab notar sellest teadasaamisel viivitamata e-notarist notariaalaktile või digitaalsele ärakirjale juurdepääsu õiguse märked ja vormistab parandatud ärakirja ning annab sellele juurdepääsu õiguse.”;

17) paragrahvi 26 pealkirja täiendatakse pärast sõnu „notariaalmärkega dokumendi” sõnadega „ja digitaalse originaaldokumendi”;

18) paragrahvi 26 teksti täiendatakse pärast sõnu „notariaalmärkega dokumendi” sõnadega „või digitaalse originaaldokumendi”;

19) paragrahvi 441 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „digitaalset notariaalmärget” sõnadega „või digitaalset originaaldokumenti”;

20) paragrahv 54 sõnastatakse järgmiselt:

§ 54. Kultuurimälestiste registri andmete kasutamine

Kui notar tõestab ehitise, kinnistu või nende osa võõrandamise tehingut, on ta kohustatud kultuurimälestiste registrist kontrollima, kas lepingu esemeks olev ehitis, kinnistu või nende osa kuulub kinnismälestise koosseisu, asub muinsuskaitsealal või arheoloogilisel leiukohal.”;

21) paragrahvi 57 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) märge, kui notariaalakt tõestati kaugtõestamise teel;”;

22) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaugtõestamise korral säilitatakse digitaalsest originaaldokumendist tehtud kinnitatud ärakirja paberkandjal, mille pealdis sisaldab kinnitust, et ärakiri asendab tõestamisseaduse § 47 lõikes 1 ettenähtud juhtudel notariaalakti originaali.”;

23) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaugtõestamise puhul säilitatakse digitaalset originaaldokumenti digitaalses notariaalarhiivis.”;

24) paragrahvi 77 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 85 lõiget 1 täiendatakse punktiga 281 järgmises sõnastuses:

„281) toimingu või tehingu kaugtõestamine;”;

26) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 30. augusti 2011. a määruse nr 41 „Advokaadi kinnitamistoimingud” muutmine

Justiitsministri 30. augusti 2011. a määruses nr 41 „Advokaadi kinnitamistoimingud” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 5 ja § 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, „vandeadvokaadi vanemabi””;

2) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse” sõnadega „„Avaliku teabe seaduse” § 31 lõike 81,”;

2) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Täitemenetlusregistri avaandmeteks mitteolevad andmed

Täitemenetlusregistri avaandmeteks mitteolevad isikuandmed on täitemenetluse seadustiku § 63 lõikes 11 nimetatud isikuandmed ja nimetatud isikuandmeid sisaldavad dokumendid ning täitemenetluse seadustiku § 63 lõikes 12 nimetatud füüsilisest isikust võlgniku isikuandmed ja nimetatud isikuandmeid sisaldavad dokumendid.”;

3) paragrahvi 65 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2020. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 20 ja 26 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad üldises korras.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 2 Notaridokumentide näidisloetelu

/otsingu_soovitused.json