Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2020, 3

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmine

Vastu võetud 23.09.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „õe,“ tekstiosaga „ämmaemanda,“;

2) paragrahvi 2 lõige 22 sõnastatakse järgmiselt:

„(22) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada õde või ämmaemand, kes on läbinud abivahendi vajaduse tuvastamise koolituse või õe või ämmaemanda õppekava alates 2020/2021. õppeaastast.“;

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantakse järgmised elektroonilise abivahendikaardi andmed:
1) abivahendi saaja isikukood;
2) abivahendi saaja ees- ja perekonnanimi;
3) tehingu sooritaja isikukood;
4) abivahendi saaja õigustatuse alus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule;
5) märge täiendava kontrolli vältimiseks;
6) märge toimetulekutoetuse saamise kohta (jah/ei);
7) tehingu ID;
8) abivahendi ISO-kood;
9) abivahendi nimetus ja mudel;
10) meditsiiniseadme seaduse § 8 tähenduses tellimusmeditsiiniseadme identifitseerimisandmed;
11) abivahendi näidustus ja kitsendus;
12) üüritava või individuaalselt valmistatud abivahendi seerianumber;
13) märge, kas tegu on müügi- või üüritehinguga;
14) abivahendi ISO-koodi limiidid (samasse limiidigruppi kuuluvate abivahendite ISO-koodid, välistavad ja eelduslikud ISO-koodid, limiidiperioodil tehtud tehingute nimekiri, koguseline limiit, kasutatud limiit, vaba limiit, limiidiarvestuse periood);
15) abivahendite kogus;
16) märge kehapoole kohta teatud abivahendite puhul;
17) abivahendi kasutusaeg kuudes;
18) abivahendi piirhind;
19) abivahendi piirmäär;
20) abivahendi kogumaksumus;
21) riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisega tasutav summa käibemaksuga;
22) isiku omaosaluse summa käibemaksuga;
23) erimenetluse otsus;
24) märge tehingu teostamise kohta erimenetluse otsuse alusel;
25) abivahendi väljastamise kuupäev ja kellaaeg;
26) märge tõendi vajaduse kohta;
27) abivahendi kasutamise vajaduse tuvastanud tervishoiutöötaja registri kood või tervishoiuteenust või rehabilitatsiooniteenust osutava asutuse registrikood;
28) abivahendi määramise kuupäev;
29) üüritehingu lõpetamisel üüri loomise (esimese tehingurea) ID ja üüritehingu tehingurea muud andmed (abivahendi grupi ISO-kood, tehingu kuupäev, seadme seerianumber);
30) üüri lõpetamise kuupäev ja kellaaeg;
31) tehingurea tühistamiseks tehingurea ID ja muud tehingu andmed (abivahendi grupi ISO-kood, tehingu kuupäev, seadme seerianumber, kogumaksumus);
32) tehingurea tühistamise põhjus ja tühistamise aeg (kuupäev ja kellaaeg).

(2) Abivahendi müüja või üürija esitab sotsiaalkaitse infosüsteemi elektroonilise kanali kaudu lõike 1 punktides 1, 3, 5, 8–10, 12, 13, 15, 16, 20–22, 24, 27–29, 31 ja 32 nimetatud andmed.

(3) Abivahendi müüjale või üürijale võimaldatakse elektroonilise abivahendikaardi andmete esitamisel kontrollida sotsiaalkaitse infosüsteemist lõike 1 punktides 2, 4, 6, 11, 14, 17–19, 23 ja 26 nimetatud andmeid.“;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Seoses elektroonilisele abivahendikaardile üleminekuga esitab abivahendi müüja või üürija alates 1. oktoobrist 2020. a kuni vajaduse äralangemiseni, kuid kõige kauem 31. detsembrini 2020. a lisaks § 3 lõikes 2 nimetatud andmetele ka paberil abivahendikaardil käesoleva määruse kuni 30. septembrini 2020. a kehtinud redaktsiooni § 3 lõikes 2 nimetatud andmed. Andmete paberil abivahendikaardile kandmise vajaduse otsustab Sotsiaalkindlustusamet, hinnates andmete laekumist ja terviklikkust.“;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Abivahendite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json