Teksti suurus:

Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2023, 8

Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed

Vastu võetud 21.12.2015 nr 74
RT I, 29.12.2015, 41
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2016RT I, 27.08.2016, 501.09.2016
21.12.2017RT I, 29.12.2017, 1301.01.2018
30.10.2018RT I, 02.11.2018, 505.11.2018
12.12.2018RT I, 19.12.2018, 1301.01.2019, osaliselt 01.07.2019, 01.01.2020.
12.09.2019RT I, 18.09.2019, 301.10.2019, osaliselt 01.01.2020
23.09.2020RT I, 25.09.2020, 301.10.2020
21.12.2021RT I, 29.12.2021, 701.01.2022
25.04.2022RT I, 28.04.2022, 1701.05.2022
11.05.2023RT I, 16.05.2023, 319.05.2023
28.09.2023RT I, 04.10.2023, 401.11.2023

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 21, 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.
[RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) abivahendite loetelu, kuhu on kantud sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõikes 3 nimetatud andmed (määruse lisa);
  2) abivahendi müügi või üürimise korral tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemisel taotlusele kantavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu;
  3) abivahendi kasutamise nõustamise täpsustatud kord ja ulatus;
  4) enne isiku kasutuses oleva abivahendi kasutusaja lõppemist tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise täpsustatud tingimused, juhud ja kord;
  5) abivahendi omaosaluse vähendamise täpsustatud tingimused, juhud ja kord;
  6) abivahendi kaardi andmekoosseis;
  7) isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalike, isiku igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu.
[RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 2.   Taotlusele kantavad andmed ja taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Isik esitab abivahendi eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemisel järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3) otsuse kättesaamise viis (postiaadress, e-posti aadress).

  (2) Isik, välja arvatud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik uriini absorbeerivate abivahendite puhul, esitab abivahendi müüja või üürija poole pöördumisel arsti, õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, logopeedi või tegevusterapeudi tõendi või rehabilitatsiooniplaani abivahendi vajaduse kohta. Tõendil või rehabilitatsiooniplaanis on märgitud toote ISO-kood, selle puudumise korral nimetus või kirjeldus, mis võimaldab abivahendi ISO-koodi täpsusega kindlaks määrata.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

  (21) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada füsioterapeut või tegevusterapeut, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni- või tervishoiuteenuse osutaja juures.
[RT I, 29.12.2017, 13 - jõust. 01.01.2018]

  (22) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada õde või ämmaemand, kes on läbinud abivahendi vajaduse tuvastamise koolituse või õe või ämmaemanda õppekava alates 2020/2021. õppeaastast.
[RT I, 25.09.2020, 3 - jõust. 01.10.2020]

  (23) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada logopeed, kellel on logopeedi 7. või 8. taseme kutse.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Erandi taotlemisel lisab isik taotlusele:
  1) abivahendite loetelus abivahendile kehtestatud piirhinna ühekordse tõstmise või loeteluvälise abivahendi taotlemisel või kui abivahendile ei ole kehtestatud piirhinda, vähemalt kaks ühestel alustel võrreldavat hinnapakkumust;
  2) enne abivahendi kasutusaja lõppu sama ISO-koodi ja nimetusega abivahendi taotlemisel selgitused ja põhjendused uue abivahendi vajaduse kohta;
  3) abivahendi omaosaluse vähendamiseks selgitused ja põhjendused omaosaluse vähendamise vajaduse kohta;
  4) lõikes 2 nimetatud tõendi abivahendi vajaduse kohta;
[RT I, 02.11.2018, 5 - jõust. 05.11.2018]
  5) loeteluvälise abivahendi taotlemisel eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi abivahendi vajaduse kohta.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.   Abivahendi kaart

  (1) Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantakse järgmised elektroonilise abivahendikaardi andmed:
  1) abivahendi saaja isikukood;
  2) abivahendi saaja ees- ja perekonnanimi;
  3) tehingu sooritaja isikukood;
  4) abivahendi saaja õigustatuse alus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule;
  5) märge täiendava kontrolli vältimiseks;
  6) märge toimetulekutoetuse saamise kohta (jah/ei);
  7) tehingu ID;
  8) abivahendi ISO-kood;
  9) abivahendi nimetus ja mudel;
  10) tellimusmeditsiiniseadme identifitseerimisandmed;
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  11) abivahendi näidustus ja kitsendus;
  12) üüritava või individuaalselt valmistatud abivahendi seerianumber;
  13) märge, kas tegu on müügi- või üüritehinguga;
  14) abivahendi ISO-koodi limiidid (samasse limiidigruppi kuuluvate abivahendite ISO-koodid, välistavad ja eelduslikud ISO-koodid, limiidiperioodil tehtud tehingute nimekiri, koguseline limiit, kasutatud limiit, vaba limiit, limiidiarvestuse periood);
  15) abivahendite kogus;
  16) märge kehapoole kohta teatud abivahendite puhul;
  17) abivahendi kasutusaeg kuudes;
  18) abivahendi piirhind;
  19) abivahendi piirmäär;
  20) abivahendi kogumaksumus;
  21) riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisega tasutav summa käibemaksuga;
  22) isiku omaosaluse summa käibemaksuga;
  23) erimenetluse otsus;
  24) märge tehingu teostamise kohta erimenetluse otsuse alusel;
  25) tehingu tegemise kuupäev;
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  26) märge tõendi vajaduse kohta;
  27) abivahendi kasutamise vajaduse tuvastanud tervishoiutöötaja registreerimiskood või tervishoiuteenust või rehabilitatsiooniteenust osutava asutuse registrikood;
[RT I, 16.05.2023, 3 - jõust. 19.05.2023]
  28) abivahendi määramise kuupäev;
  29) üüritehingu lõpetamisel üüri loomise (esimese tehingurea) ID ja üüritehingu tehingurea muud andmed (abivahendi grupi ISO-kood, tehingu kuupäev, seadme seerianumber);
  30) üüri lõpetamise kuupäev ja kellaaeg;
  31) tehingurea tühistamiseks tehingurea ID ja muud tehingu andmed (abivahendi grupi ISO-kood, tehingu kuupäev, seadme seerianumber, kogumaksumus);
  32) tehingurea tühistamise põhjus ja tühistamise aeg (kuupäev ja kellaaeg).

  (2) Abivahendi müüja või üürija esitab sotsiaalkaitse infosüsteemi elektroonilise kanali kaudu lõike 1 punktides 1, 3, 5, 8–10, 12, 13, 15, 16, 20–22, 24, 25 ja 27–32 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Abivahendi müüjale või üürijale võimaldatakse elektroonilise abivahendikaardi andmete esitamisel kontrollida sotsiaalkaitse infosüsteemist lõike 1 punktides 2, 4, 6, 7, 11, 14, 17–19, 23 ja 26 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Abivahendi üürimine

  (1) Teenuseosutaja säilitab abivahendi üürimisel hoolduse raames välja vahetatud elektroonilisi komponente ja muid osi, mille maksumus ületab 100 eurot, kolm kuud. Garantiiremondi käigus ja muude kui riigieelarveliste vahendite eest välja vahetatud osi ei ole vaja säilitada.

  (2) Teenuseosutaja tagab liikumisabivahendit kasutavale isikule üürimise ajal tehtavate hooldustööde ajaks asendustoote.

  (3) Abivahendi üürimisel kinnitab isik hooldustööde tegemist teenuseosutaja poolt allkirjaga.

  (4) Teenuseosutaja säilitab käesolevas määruses abivahendile kehtestatud kasutusaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üüritava abivahendi hooldustööde kohta järgmised andmed:
  1) hoolduse raames tehtud tööd;
  2) tööde teostamise kuupäev;
  3) isiku allkiri.

§ 5.   Abivahendi sobitamine ja kohandamine

  (1) Teenuseosutaja on kohustatud sobitama ja kohandama abivahendi vastavalt kasutaja individuaalsetele eripäradele.

  (2) Vaidluse korral on teenuseosutajal ja kasutajal õigus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole eksperdiarvamuse saamiseks, et tagada kasutajale sobivad ja kulutõhusad abivahendi kohandused.

§ 6.   Abivahendi kasutamise nõustamine

  Teenuseosutaja on kohustatud kasutajale või tema esindajale selgitama:
  1) õigeid ja eesmärgipäraseid abivahendi kasutamise tingimusi;
  2) abivahendi hooldamise tingimusi;
  3) abivahendi kasutamisega seotud ohutingimusi;
  4) üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.

§ 7.   Erandjuhtudel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmine

  (1) Isikul on õigus taotleda tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel erandi tegemist, kui isik taotleb:
  1) omaosaluse vähendamist;
  2) uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu;
  3) abivahendit, mis ei ole kantud ISO-koodi täpsusega käesoleva määruse lisasse;
  4) piirlimiidi suurendamist;
  5) abivahendile kehtestatud piirhinna ühekordset muutmist;
  6) abivahendile kehtestatud müügi- või üüritehingu nõude ühekordset muutmist.
[RT I, 29.12.2017, 13 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Sotsiaalkindlustusamet vähendab omaosalust, kui üksi elavale isikule või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul makstud toimetulekutoetust.

  (3) Enne kasutusaja lõppu on isikul õigus sama ISO-koodiga abivahendi eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisele, kui abivahend on muutunud kasutajale ebasobivaks:
  1) tervislikel põhjustel (näiteks kuulmise või nägemise halvenemine);
  2) kasutajast mitteolenevatel põhjustel (näiteks kasvamine lapseeas või hävimine õnnetusjuhtumi tagajärjel).

  (4) Sotsiaalkindlustusamet võib erandkorras abivahendi kasutusaja jooksul piirlimiiti suurendada, kui isikul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus piirlimiidist suurema koguse kasutamiseks.

  (5) Käesoleva määruse lisas sätestatud juhtudel võtab Sotsiaalkindlustusamet pärast määruse lisas ette nähtud esimese kasutusaja lõppu tasu maksmise kohustuse üle ilma abivahendi vajaduse tuvastamiseta.
[RT I, 18.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

§ 71.   Igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu

  Isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalikud, isiku igapäevaelus toimetulekut toetavad abivahendid on:
  1) rinnaproteesid;
  2) silmaproteesid;
  3) kuulmisabivahendid ja heli ülekandesüsteemid juhul, kui isikul on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist;
  4) ala- ja ülajäsemeproteesid;
[RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]
  5) juukseproteesid.
[RT I, 04.10.2023, 4 - jõust. 01.11.2023]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 18.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) 2016. aasta 1. jaanuari seisuga laenutuses olevatele abivahenditele kohaldatakse üürimise nõudeid järgmiste erisustega:
  1) pärast 2013. aasta 1. jaanuari laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajaga, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
  2) ajavahemikul 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 31. detsembrini laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajast 3/4 möödumisel, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
  3) ajavahemikul 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2009. aasta 31. detsembrini laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajast poole möödumisel, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
  4) 2006. aasta jooksul laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb 2018. aasta 1. jaanuaril, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
  5) enne 2006. aasta 1. jaanuari laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb 2017. aasta 1. jaanuaril, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega.
[RT I, 27.08.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

  (3) Seoses elektroonilisele abivahendikaardile üleminekuga esitab abivahendi müüja või üürija alates 1. oktoobrist 2020. a kuni vajaduse äralangemiseni, kuid kõige kauem 31. detsembrini 2020. a lisaks § 3 lõikes 2 nimetatud andmetele ka paberil abivahendikaardil käesoleva määruse kuni 30. septembrini 2020. a kehtinud redaktsiooni § 3 lõikes 2 nimetatud andmed. Andmete paberil abivahendikaardile kandmise vajaduse otsustab Sotsiaalkindlustusamet, hinnates andmete laekumist ja terviklikkust.
[RT I, 25.09.2020, 3 - jõust. 01.10.2020]

  (4) Kui isikule on väljastatud abivahendi tõend ISO-koodiga 06.03 (lülisambaortoosid), 06.04 (abdominaalortoosid), 06.06 (ülajäsemeortoosid), 06.12 (alajäsemeortoosid), 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid) või 09.27 (uriinikogujad) tähistatud abivahendi kohta käesoleva määruse enne 1. jaanuari 2022. a kehtinud redaktsiooni kohaselt ja isik pöördub sotsiaalhoolekande seaduse § 51 lõike 4 kohaselt abivahendi müüja poole abivahendi ostmiseks, võtab Sotsiaalkindlustusamet tasu maksmise kohustuse üle kuni 31. jaanuarini 2022. a.
[RT I, 29.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Määruse § 2 lõike 2 punkt 2 jõustub 1. juulil 2016. a.

Lisa Abivahendite loetelu
[RT I, 04.10.2023, 4 - jõust. 01.11.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json