Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.10.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.10.2012 otsus nr 175

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.10.2012

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Vald ja linn võivad vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatule sõlmida Maksu- ja Tolliametiga halduslepingu, millega kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksu- ja Tolliametile.”;

2) paragrahvi 18 lõigetes 1, 11 ja 2, § 19 lõikes 1, § 201 lõigetes 1 ja 2, § 21 lõigetes 1 ja 3, § 211 lõikes 1, § 22 lõikes 1 ning § 23 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Maksusaladusele juurdepääsu õigus on maksuhalduri tegevust auditeerival isikul.”;

4) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad „piirkondliku struktuuriüksuse juhatajale” sõnadega „asjaomase struktuuriüksuse juhatajale”;

5) seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

§ 491. Menetlustoimingu sooritamine maksuhalduri ametiruumides

(1) Menetlustoiming sooritatakse maksuhalduri neis ametiruumides, mis paiknevad maksukohustuslase või kolmanda isiku elu- või asukohale kõige lähemal, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Isiku kutsumisel ametiasutusse suuliste seletuste andmiseks võib selle menetlustoimingu sooritada maksuhalduri ametiruumides telefonitsi või sellise tehnilise lahenduse abil, et samal ajal erinevates haldusüksustes asuvad menetleja ja seletuste andja teineteist otseülekandena vahetult näevad ja kuulevad. Suuliste seletuste protokolli tehakse vastav märge.”;

6) paragrahvi 74 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 75 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „, revisjoni tähtaeg ning revisjoni läbiviiva ametniku nimi” sõnadega „ja revisjoni tähtaeg”;

8) paragrahvi 106 lõike 2 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsuse allkirjastab maksuhalduri juht või tema volitatud ametnik.”;

9) paragrahvi 1361 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „maksuhalduri juht või tema volitatud ametnik”;

10) paragrahvi 1361 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse halduskohtule, mille tööpiirkonnas maksukohustuslase elu- või asukoht on.”;

11) paragrahvi 137 lõike 3 teine lause jäetakse välja;

12) paragrahvi 144 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliameti tehtud vaide tagastamise otsuse peale võib vaide esitaja esitada kaebuse Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul selle otsuse teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast arvates.”;

13) paragrahv 145 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 147 lõike 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 148 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „rahuldada vaie” sõnadega „rahuldada vaie kas täielikult või osaliselt”;

16) paragrahvi 148 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) panna asjaomasele struktuuriüksusele ülesanne anda haldusakt, sooritada toiming või otsustada asi uuesti;”;

17) paragrahvi 148 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „toimingu sooritanud haldusorganile” sõnadega „asjaomasele struktuuriüksusele”;

18) paragrahvi 149 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vaide rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise korral peab vaideotsus lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele olema põhjendatud ja sisaldama selgitust edasikaebamise korra kohta.”

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõikes 2 ja § 30 lõikes 3 asendatakse sõnad „tema aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

2) paragrahvi 25 lõikes 21 asendatakse sõnad „tema tegevuse üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

3) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse sõnad „tema üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

4) paragrahvi 25 lõikes 7 ja § 37 lõikes 1 asendatakse sõnad „tema aktsiisilao üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

5) paragrahvi 25 lõikes 71 asendatakse sõnad „tema tegevuskoha üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

6) paragrahvi 30 lõike 2 teises lauses ja § 695 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõnad „piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „peadirektor või tema volitatud ametnik” vastavas käändes;

7) paragrahvi 36 lõike 1 punktis 18 asendatakse sõnad „oma aktsiisilao üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

8) paragrahvi 361 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba kao avastamisel teavitama viivitamata sellest Maksu- ja Tolliametit ning koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega Maksu- ja Tolliametile.”;

9) paragrahvi 40 lõikes 3 ja § 44 lõikes 1 asendatakse sõnad „aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik” vastavas käändes;

10) paragrahvi 41 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja sõna „piirkondliku”;

11) paragrahvi 443 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

12) paragrahvi 50 lõikes 4 asendatakse sõnad „taotleja elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik”;

13) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõnad „isiku või asutuse poolt elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

14) paragrahvi 52 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikul struktuuriüksusel” sõnadega „Maksu- ja Tolliametil”;

15) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „alkoholi aktsiisivabastuse luba andva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”;

16) paragrahvi 54 lõike 1 esimeses lauses ning lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik”;

17) paragrahvi 54 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõnad „elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku”;

18) paragrahvi 55 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „alkoholi aktsiisivabastuse loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

19) paragrahvi 693 lõikes 1 asendatakse sõnad „isiku elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

20) paragrahvi 695 lõike 1 esimeses lauses ning lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „Isiku elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik”;

21) paragrahvis 6911 asendatakse sõnad „elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

22) paragrahvi 6913 punktis 6 asendatakse sõnad „jäätmetest kütuse tootmise loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 3.  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 4.  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 5.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustiku § 8 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui vastustaja on Maksu- ja Tolliamet, esitatakse kaebus kaebaja elu- või asukoha järgi.”

§ 6.  Keskkonnajärelevalve seaduse muutmine

Keskkonnajärelevalve seaduse § 16 lõikes 6 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikult struktuuriüksuselt” sõnadega „Maksu- ja Tolliametilt”.

§ 7.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduse § 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses” sõnadega „Maksu- ja Tolliametis”.

§ 8.  Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida kohaliku maksu kogumiseks halduslepingu. Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulud kaetakse valla- või linnaeelarvest.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Volikogul on õigus kehtestada teede ja tänavate sulgemise maksu deklaratsiooni vorm.”

§ 9.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust (edaspidi maksuhaldur)” sõnadega „Maksu- ja Tolliametit”;

2) paragrahvi 22 lõikes 5, § 23 lõikes 4, § 27 lõikes 4, § 29 lõikes 4, § 32 lõikes 3 ning § 33 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad „maksuhalduri juht” sõnaga „maksuhaldur” vastavas käändes.

§ 10.  Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõigetes 3 ja 4 asendatakse läbivalt sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad „maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust” sõnadega „Maksu- ja Tolliametit”.

§ 11.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduse § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses” sõnadega „Maksu- ja Tolliametis”.

§ 12.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduse § 421 lõikes 5 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 13.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 8, § 9 lõike 1 punktis 4 ja lõikes 51 ning §-s 12 asendatakse läbivalt sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes.

§ 14.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduse § 544 lõike 2 esimene lause jäetakse välja.

§ 15.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 9, § 43 lõikes 2, § 44 lõigetes 1 ja 5, § 46 lõikes 1, § 54 lõikes 1 ning § 571 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 44 lõikes 11 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas”.

§ 16.  Turvaseaduse muutmine

Turvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”;

2) paragrahvi 53 punktis 5 asendatakse sõna „Maksuamet” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet”.

§ 17.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 18.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 19.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku § 59 lõikes 4 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” sõnadega „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 20.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. detsembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json