Teksti suurus:

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 25.10.2018, 5

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord

Vastu võetud 20.12.2017 nr 63
RT I, 21.12.2017, 43
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2018RT I, 25.10.2018, 428.10.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõike 5 alusel.

§ 1.   Koolituse korraldamine ja läbiviimine

  (1) Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolitust (edaspidi koolitus) korraldab Sotsiaalministeerium oma hallatava teadus- ja arendusasutuse (edaspidi koolitusasutus) kaudu.

  (2) Koolituse läbiviimisele kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 2.   Koolituse õppekava

  (1) Koolitusasutus hindab perioodiliselt last vahetult kasvatavate isikute koolitusvajadust ja koostab selle alusel koolituse õppekava, mis avalikustatakse koolitusasutuse kodulehel.

  (2) Eraldi õppekavad luuakse hoolduspere vanemale ning perevanemale ja kasvatajale.

  (3) Koolituse õppekava peab tagama asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatavale isikule vajaliku ettevalmistuse ning toetama talle seaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmist, lapse heaolu ja arengu tagamist, lapse õiguste ja huvide kaitsmist ning lapse kasvatamiseks ja abistamiseks vajalike meetmete pakkumist.

  (4) Koolituse õppekava peab sisaldama teoreetilist ja praktilist osa auditoorse ning iseseisva töö vormis lõikes 3 sätestatud eesmärkide täitmiseks.
[RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

§ 3.   Koolituse läbimise tunnistus

  (1) Koolituse läbimisel väljastab koolitusasutus koolituse läbinule tunnistuse.

  (2) Hoolduspere vanema koolituse läbimisel lisatakse tunnistusele kaaskiri, milles on sisuline hinnang koolituse läbinu valmisoleku kohta saada hoolduspere vanemaks.

§ 4.   Rakendussäte

  Hoolduspere vanema koolituse läbinuks loetakse ka isikud, kes on läbinud koolituse, mis oli enne 1. jaanuari 2018. a kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooni alusel kohustuslik perekonnas hooldajatele ning mille kohta on koolituse läbinud isikule väljastatud tunnistus.
[RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa 1 Hoolduspere vanema täienduskoolituse õppekava
[Kehtetu - RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava
[Kehtetu - RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

/otsingu_soovitused.json