Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2010, 3

Siseministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 09.11.2010 nr 56

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–9 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Siseministri 3. veebruari 2004. a määruse nr 14 „Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike eeluurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm” (RTL 2004, 16, 244; 2005, 74, 1054) lisa I osa punktis 9 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 2. Siseministri 8. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Arestimaja sisekorraeeskiri” (RTL 2008, 6, 66; 2009, 95, 1408) § 43 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „saja krooni” sõnadega „6,40 euro”.

§ 3. Siseministri 20. mai 2008. a määruses nr 33 „Meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine” investeeringute kava koostamise ja toetuse andmise tingimused ja kord” (RTL 2008, 43, 592; 2009, 95, 1402) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „450 000 krooni” sõnadega „28 760,24 eurot”, sõnad „440 000 000 krooni” sõnadega „28 121 125,36 eurot”;

2) paragrahvi 9 punktis 1 asendatakse sõna „Piirivalveamet” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõna „Piirivalveameti” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

4) paragrahvi 17 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja viimane lause;

6) paragrahvi 20 lõike 1 punktist 7 jäetakse välja sõnad „tasumata või”;

7) määruse lisa osas V asendatakse lühend „EEK” lühendiga „EUR”.

§ 4. Siseministri 26. augusti 2009. a määruses nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” (RTL 2009, 99, 1481) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „1380 krooni” sõnadega „88,20 eurot”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „1564 krooni” sõnadega „99,96 eurot”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „1840 krooni” sõnadega „117,60 eurot”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „2024 krooni” sõnadega „129,36 eurot”.

§ 5. Siseministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 88 „Politseiametniku sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatus ja kord” (RTL 2009, 97, 1446) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „4 krooni” sõnadega „0,26 eurot”.

§ 6. Siseministri 18. veebruari 2010. a määruses nr 5 „Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend” (RTL 2010, 20, 364) tehakse järgmised muudatused:

1) lisas 2 asendatakse sõnad „0–9 miljonit krooni” sõnadega „0–575 204,84 eurot”, sõnad „10–49 miljonit krooni” sõnadega „639 116,49–3 131 670,80 eurot”, sõnad „50–199 miljonit krooni” sõnadega „3 195 582,40–1 271 841,80 eurot”, sõnad „200–799 miljonit krooni” sõnadega „1 278 233,00–5 106 540,70 eurot”, sõnad „üle 800 miljoni krooni” sõnadega „üle 5 112 931,90 euro”;

2) lisa 5 punktis 2 asendatakse sõnad „50 mln EEK” sõnadega „3 195 582,43 eurot”.

§ 7. Siseministri 11. juuli 2010. a määruses nr 19 „Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise korra ning isikutelt sissenõutavate kulude loetelu ja määrade kehtestamine” (RT I 2010, 61, 433) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „200 krooni” sõnadega „12,78 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad „üks kroon” sõnadega „0,06 eurot”.

§ 8. Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I 2010, 61, 435) § 13 punktis 4 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 9. Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 24 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse vormide kehtestamine” (RT I 2010, 61, 436) lisa 1 punktis 34 asendatakse sõna „EEK/kuus” sõnaga „eurot/kuus”.

§ 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json