Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruse nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2010, 7

Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruse nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord” muutmine

Vastu võetud 12.11.2010 nr 59

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 324 lõike 4 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruses nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord” (RTL 2009, 64, 941; RT I 2010, 46, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) veekogu on vooluveekogu, maismaa seisuveekogu ning meri;”;

2) paragrahvi 2 punktid 4, 5, 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pinnaveekogum moodustatakse vastavalt „Veeseaduse” § 324 lõikele 2 ning arvestades käesolevas peatükis sätestatud korda.”;

4) paragrahvi 5 lõiked 1–4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse kohaselt hinnatavad veekogud ja nende pinnaveekogumid on jaotatud „Veeseaduse” § 322 lõikes 1 nimetatud kategooriatesse ja sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud alamkategooriatesse määruse lisades 1–3.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks ning lõike 2 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lähtudes „Veeseaduse” § 322 lõikest 3 on vooluveekogude tüübid järgmised:”;

7) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lähtudes „Veeseaduse” § 322 lõikest 3 on maismaa seisuveekogude tüübid järgmised:”;

8) paragrahvi 6 lõike 3 punktid 4–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tüüp IV – veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised (üldaluselisus <80 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus <165 µS/cm), kloriidivaesed (kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega, tumedaveelised (neeldumiskoefitsient 400 nm juures ≥4 m-1, värvus ≥100° Pt-Co skaalal) järved;
5) tüüp V – veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised (üldaluselisus <80 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus <165 µS/cm), kloriidivaesed (kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega, heledaveelised (neeldumiskoefitsient 400 nm juures <4 m-1, värvus <100° Pt-Co skaalal) järved;
6) tüüp VI – Võrtsjärv – veepeegli pindalaga 100–300 km2, vee keskmise karedusega (üldaluselisus 80–240 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus 165–400 µS/cm), kloriidivaene (kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega, heledaveeline (neeldumiskoefitsient 400 nm juures <4 m-1, värvus <100° Pt-Co skaalal) järv;
7) tüüp VII – Peipsi järv – veepeegli pindalaga alates 1000 km2, vee keskmise karedusega (üldaluselisus 80–240 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus 165–400 µS/cm), kloriidivaene (kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega, heledaveeline (neeldumiskoefitsient 400 nm juures <4 m-1, värvus <100° Pt-Co skaalal) järv;”;

9) paragrahvi 6 lõike 4 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lähtudes „Veeseaduse” § 322 lõikest 3 on rannikuvee tüübid järgmised:”;

10) määruse 3. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. jagu
Pinnaveekogumi ökoloogilise ja keemilise seisundi klassid ning tugevasti muudetud veekogumi ja tehisveekogumi ökoloogilise potentsiaali seisundiklassid
”;

11) paragrahvid 8–10 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) hea – pinnavee mis tahes kvaliteedinäitaja aasta keskmine väärtus proovides ei ületa „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel kehtestatud ohtlike ainete aasta keskmist keskkonna kvaliteedi piirväärtust, mis tahes saasteaine sisaldus üksikproovis ei ületa „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel kehtestatud ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi suurimat lubatud piirväärtust või eksperdiarvamuse või muude uuringute kohaselt pinnavee kvaliteedinäitajate väärtused tõenäoliselt ei ületa „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel kehtestatud ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtusi;
2) halb – pinnavee kvaliteedinäitajate väärtused ületavad „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel kehtestatud ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtusi vastavalt käesoleva paragrahvi punktile 1.”;

14) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pinnaveekogumi seisundiklass määratakse vastavalt „Veeseaduse” § 325 lõikele 1 ning arvestades käesolevas jaos sätestatud nõudeid.”;

16) paragrahvi 14 lõikes 6 asendatakse sõnad „§ 38 lõikele 2” sõnadega „§ 317 lõikele 4”;

17) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tugevasti muudetud veekogumi ja tehisveekogumi seisundiklass määratakse vastavalt „Veeseaduse” § 329 lõikele 1 ning arvestades käesolevas jaos sätestatud nõudeid.”;

18) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pinnaveekogumi seisundiklassi määramisel lähtutakse veeuuringute andmetest.”;

20) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõnad „selle määruse § 6 lõikes 1” sõnadega “selle määruse § 6 lõikes 2”;

21) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse sõnad „selle määruse § 6 lõikes 2” sõnadega „selle määruse § 6 lõikes 3”;

22) paragrahvi 29 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõigist kvaliteedinäitajatest, millele on määratud ökoloogiline seisundiklass, valitakse välja 2/3, mille ökoloogiliste seisundiklasside alusel määratakse maismaa seisuveekogumi ökoloogiline seisundiklass. Valiku tegemisel lähtutakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetest. Valikust jäetakse välja need kvaliteedinäitajad, mille ökoloogiline seisundiklass on teiste kvaliteedinäitajatega võrreldes halvem.”;

23) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Bioloogilised kvaliteedielemendid rannikuveekogumi ökoloogilise seisundiklassi määramiseks on fütoplankton, põhjataimestik ning suurselgrootud.”;

24) paragrahvi 34 lõikes 2 asendatakse sõna „Veetaimestiku” sõnaga „Põhjataimestiku”;

25) määruse lisad 1–6 muudetakse ja sõnastatakse vastavalt käesoleva määruse lisadele 1–6.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Pinnaveekogumid Ida-Eesti vesikonnas

Lisa 2 Pinnaveekogumid Lääne-Eesti vesikonnas

Lisa 3 Pinnaveekogumid Koiva vesikonnas

Lisa 4 Vooluveekogude pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside piirid bioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste kvaliteedielementide ja kvaliteedinäitajate järgi

Lisa 5 Maismaa seisuveekogude pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside piirid bioloogiliste, füüsikalis-keemiliste ja hüdromorfoloogiliste kvaliteedielementide ja kvaliteedinäitajate järgi

Lisa 6 Rannikuvee pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside piirid bioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste kvaliteedielementide järgi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json