Teksti suurus:

Taimekaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.11.2011 otsus nr 17

Taimekaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.11.2011

§ 1.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2010, 72, 542) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Põllumajandusminister võib oma pädevuse piires kehtestada taimetervisenõuete ning taimekaitsevahendite ja -seadmete ning nende kasutamise kohta esitatavate nõuete kohaldamiseks õigusakti küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil.”;

2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sellise ohtliku taimekahjustaja avastamisest, taimekaitsevahendi loast, taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijast ja järelevalvetoimingust, millest teavitamine on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktis, teavitab Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ning Põllumajandusministeeriumi kirjalikult Põllumajandusamet.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Pädev asutus

Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artikli 3 punkti 30 tähenduses on Põllumajandusamet, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

4) paragrahvi 35 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

5) paragrahvi 441 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „identsuse ja”;

6) seaduse 3. peatüki 1. jagu tunnistatakse kehtetuks;

7) seaduse 3. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jagu
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergist
”;

8) paragrahvid 60 ja 601 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 60. Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmiseks taotluse esitamine

(1) Taotleja esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 2 ning lõike 3 punktides a ja b määratletud toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotlemiseks sama määruse artiklis 7 sätestatud nõuete kohase kirjaliku taotluse Põllumajandusametile.

(2) Põllumajandusamet kontrollib taotluse nõuetekohasust ning saadab taotlejale kirjaliku teate taotluse kättesaamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõike 1 kohaselt.

(3) Põllumajandusamet jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus ei ole nõuetekohane, ning saadab selle kohta teate taotlejale, teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikes 2 sätestatud alusel ja korras.

(4) Põllumajandusamet hindab toimeaine vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud toimeaine heakskiitmise kriteeriumitele ning edastab esialgse hindamisaruande viivitamata Euroopa Komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile.

(5) Kui taotleja soovib toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiidu kehtivuse pikendamist, esitab ta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 14 nimetatud taotluse sama määruse artiklis 15 sätestatud korras Põllumajandusametile.

§ 601. Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse läbivaatamise tasu

(1) Käesoleva seaduse §-s 60 nimetatud taotleja tasub Põllumajandusametile toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise eest.

(2) Taotleja tasub lisaks taotluse nõuetekohasuse kontrollimisele toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste, analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste, kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise eest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu makstakse tunnitasuna, mille määra arvutamise aluseks võetakse Põllumajandusameti taimekaitse valdkonnaga seotud personali- ja majandamiskulud eelmisel kalendriaastal.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tasude määrad kehtestab igaks aastaks põllumajandusminister määrusega.

(5) Põllumajandusamet teeb otsuse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu suuruse kohta kümne tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 60 lõikes 4 nimetatud hindamisaruande edastamisest arvates ning edastab otsuse ärakirja taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Kui Põllumajandusamet jätab käesoleva seaduse § 60 lõike 3 kohaselt taotluse läbi vaatamata, teeb ta otsuse taotluse nõuetekohasuse kontrollimise eest võetava tasu suuruse kohta kümne tööpäeva jooksul taotlejale sellekohase teate edastamisest arvates.

(6) Taotleja kannab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuses määratud summa otsuses näidatud pangakontole kümne kalendripäeva jooksul otsuse ärakirja saamisest arvates. Kui taotleja ei maksa käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu ettenähtud tähtaja jooksul, on Põllumajandusametil õigus anda tasu maksmiseks kohustav otsus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”;

9) paragrahv 61 tunnistatakse kehtetuks;

10) seaduse 3. peatüki 3. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. jagu
Taimekaitsevahendi turulelaskmine, turustamine ja kasutamine
”;

11) paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Taimekaitsevahendi turulelaskmise nõuded

(1) Taimekaitsevahendi võib Eestis turule lasta, kui selle kohta on antud taimekaitsevahendi luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt.

(2) Taimekaitsevahendi luba ei pea olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 28 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

(3) Kemikaaliseaduse kohaselt mürgiseks, väga mürgiseks, kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud taimekaitsevahendi loal määrab Põllumajandusamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 31 lõike 4 punktis d nimetatud kasutajarühmaks taimekaitsevahendi professionaalse kasutaja.

(4) Taimekaitsevahendi professionaalne kasutaja (edaspidi professionaalne kasutaja) käesoleva seaduse tähenduses on isik, eelkõige füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja ning sellisel tegevusalal tegutseva juriidilise isiku juhatuse liige, juriidilist isikut juhtima õigustatud muu isik või ettevõtte töötaja, kes oma majandus- ja kutsetegevuses kasutab taimekaitsevahendit, ostab seda ning otsustab selle valiku ja kasutamise üle.”;

12) paragrahv 63 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 64. Taimekaitsevahendi efektiivsuskatse

(1) Taimekaitsevahendi efektiivsuskatse tehakse põllumajanduslikes, taimetervise- ja keskkonnatingimustes, mis on asjakohased taimekaitsevahendi kasutamiseks ning mis on iseloomulikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 I lisas sätestatud tsoonis A valitsevatele tingimustele.

(2) Efektiivsuskatse teeb käesoleva seaduse alusel tunnustatud katseüksus.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

§ 641. Katseüksuse tunnustamine

(1) Isik või asutus, kes soovib tegutseda tunnustatud katseüksusena, esitab katseüksuse tunnustamise taotluse Põllumajandusametile.

(2) Tunnustatud katseüksusena tegutsemiseks peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse katseüksus vastama komisjoni määruse (EL) nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega (ELT L 155, 11.06.2011, lk 67–126), lisa punktis 2 sätestatud nõuetele.

(3) Põllumajandusamet hindab katseüksuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Põllumajandusamet teeb hindamistulemustest lähtudes otsuse katseüksuse tunnustamise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

(4) Katseüksuse tunnustamise otsus kehtib viis aastat otsuse tegemisest arvates.

(5) Isik või asutus, kes soovib tunnustatud katseüksusena tegutsemist jätkata, esitab hiljemalt kolm kuud enne katseüksuse tunnustamise otsuse kehtivuse lõppemist Põllumajandusametile katseüksuse tunnustamise taotluse.

(6) Tunnustatud katseüksus esitab iga aasta 15. juuniks taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete kohta asjakohased andmed Põllumajandusametile. Tunnustatud katseüksus säilitab katsetega seotud andmeid komisjoni määruse (EL) nr 545/2011 lisa punkti 2 alapunktis 2.2 sätestatud tähtaja jooksul.

(7) Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

15) paragrahv 65 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 65. Taimekaitsevahendi loa taotlus

(1) Taimekaitsevahendi turulelaskmiseks esitab isik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 47, 51 ja 53 nimetatud loa saamiseks kirjaliku taotluse Põllumajandusametile ning tasub riigilõivu. Riigilõivu ei tule tasuda artiklis 51 nimetatud taotluse esitamise eest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 asjakohase taotluse kohta sätestatud nõuetele.”;

16) paragrahvid 66 ja 67 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 68 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 68. Taimekaitsevahendi loa andmise otsustamine

Põllumajandusamet vaatab käesoleva seaduse § 65 lõikes 1 nimetatud taotluse läbi ja otsustab taimekaitsevahendi loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud alusel ja korras.”;

18) seadust täiendatakse §-dega 681 ja 682 järgmises sõnastuses:

§ 681. Teadus- ja arendustegevuseks loa andmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 54 nimetatud teadus- või arendustegevuseks loa saamiseks esitab isik Põllumajandusametile kirjaliku taotluse, milles märgib järgmised andmed:
1) taotleja nimi, asukoht ja aadress, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) katseid tegeva teadus- ja arendusasutuse nimi, aadress ja registrinumber;
3) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine nimetus, toime liik, preparatiivne vorm ja kogus;
4) taimekaitsevahendi päritoluriigi nimi ning tootja nimi ja aadress;
5) taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk ja koht.

(2) Põllumajandusamet otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 54 lõikes 1 sätestatud juhtudel 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 682. Paralleelse kaubanduse loa andmine

(1) Isik, kes soovib Eestis turustada teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendit, mis on identne Eestis turule lastud taimekaitsevahendiga, esitab paralleelse kaubanduse loa saamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 52 lõikes 4 sätestatud nõuete kohase taotluse Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu.

(2) Põllumajandusamet otsustab paralleelse kaubanduse loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 sätestatud alusel ja korras.”;

19) paragrahvid 69–72 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahv 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 73. Taimekaitsevahendi loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Taimekaitsevahendi loa muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks esitab taimekaitsevahendi loa omaja Põllumajandusametile taotluse koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 43 lõikes 2 või artikli 45 lõikes 1 sätestatud teabega ning tasub riigilõivu.

(2) Põllumajandusamet otsustab taimekaitsevahendi loa muutmise, sellest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 43–45 sätestatud alusel ja korras.”;

21) seadust täiendatakse §-ga 731 järgmises sõnastuses:

§ 731. Taimekaitsevahendi loa omaja kohustused

(1) Taimekaitsevahendi loa omaja koostab taimekaitsevahendi kohta ohutuskaardi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), artiklis 31 sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Taimekaitsevahendi loa omaja klassifitseerib taimekaitsevahendi kemikaaliseaduse kohaselt. Taimekaitsevahendi loa omaja ajakohastab taimekaitsevahendi märgistuse viivitamata pärast iga muudatust taimekaitsevahendi klassifikatsioonis ja märgistuses kemikaaliseaduse ja komisjoni määruse (EL) nr 547/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega (ELT L 155, 11.06.2011, lk 176–205), kohaselt ning teavitab sellest kirjalikult Põllumajandusametit.

(3) Taimekaitsevahendi loa omaja teavitab Põllumajandusametit taimekaitsevahendi võimalikust kahjulikust või lubamatust mõjust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 56 sätestatud nõuete kohaselt.”;

22) paragrahv 74 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 74. Taimekaitsevahendi pakendamine, esitlemine ja märgistamine

(1) Taimekaitsevahendi pakendamine ja esitlemine peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 64 ning kemikaaliseaduse alusel sätestatud nõuetele.

(2) Taimekaitsevahendi märgistamine peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 547/2011 ning teistes asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele.”;

23) paragrahv 75 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 76 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Professionaalsele kasutajale ettenähtud taimekaitsevahendi turustamise korral tagab taimekaitsevahendi turustaja, et tema juures töötab piisavalt taimekaitsetunnistust omavaid töötajaid, kes annavad professionaalsele kasutajale teavet taimekaitsevahendi kasutamise ning ohutuskaartide, tervise- ja keskkonnariskide kohta.

(2) Mitteprofessionaalsele kasutajale ettenähtud taimekaitsevahendi turustamise korral annab taimekaitsevahendi turustaja ostjale üldist teavet taimekaitsevahendi kasutamise, eelkõige taimede töötlemise, nõuetekohase hoiustamise ja ohutu kõrvaldamise kohta ning taimekaitsevahendi kasutamisega seotud tervise- ja keskkonnariskide ning madalama riskiastmega taimekaitsevahendite kohta.

(3) Taimekaitsevahendi turustaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas hulgimüüja, jaemüüja, edasimüüja ja tarnija, kes laseb taimekaitsevahendi turule.

(4) Selle isiku andmed, kes soovib tegeleda taimekaitsevahendi turustamisega, peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.”;

25) paragrahvi 77 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ruum, kus hoitakse turustatavat taimekaitsevahendit, peab vastama kemikaaliseaduse ja käesoleva seaduse nõuetele. Turustatavat taimekaitsevahendit hoitakse ja turustatakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.

(2) Turustatava taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid. Hoiu- ja turustuskohas on keelatud taimekaitsevahendit ümber pakendada. Taimekaitsevahend, mille pakend on purunenud, kõrvaldatakse viivitamata turustamiselt ja kahjutustatakse kemikaaliseaduses sätestatud korras.

(3) Taimekaitsevahendi turustaja esitab enne turustamise alustamist Põllumajandusametile taotluse hoiu- ja turustuskoha kandmiseks taimekaitsevahendite registrisse.

(4) Taimekaitsevahendi turustaja peab hoiu- ja turustuskohas taimekaitsetunnistuse alusel turustatava taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või elektrooniliselt. Arvestuses näidatakse ära turustamise kuupäev, taimekaitsevahendi ostja nimi, taimekaitsetunnistuse number ning turustatud taimekaitsevahendi nimetus ja kogus. Taimekaitsevahendi turustaja säilitab arvestust viie aasta jooksul turustamise päevast arvates.”;

26) paragrahv 78 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 78. Taimekaitsevahendi kasutamise nõuded

(1) Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel, arvestades head taimekaitsetava. Professionaalne kasutaja arvestab ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

(2) Taimekaitsevahendit kasutatakse veeseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Integreeritud taimekaitse on kasutatavate taimekaitseabinõude kaalumine ning sellele järgnev kahjulike organismide populatsioonide arengut tõkestavate sobivate meetmete integreerimine selliselt, et taimekaitsevahendi ja muude abinõude kasutamine püsiks majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning oht inimese tervisele ja keskkonnale oleks vähendatud või viidud miinimumini.

(4) Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viisi kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(5) Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.

(6) Isik, kes kasutab taimekaitsevahendit oma majandustegevuses, peab kasutatud taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või elektrooniliselt. Arvestuses näidatakse ära kasutatud taimekaitsevahendi nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati. Taimekaitsevahendi kasutamise teenuse tellimise korral peab teenuse saaja lisaks arvestust teenuse osutaja kohta.

(7) Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada õhusõidukilt.

(8) Taimekaitsevahendi jääke ja pakendijäätmeid käideldakse jäätmeseaduses ja pakendiseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

(9) Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

27) seadust täiendatakse §-ga 781 järgmises sõnastuses:

§ 781. Taimekaitsevahendi kasutamise erinõuded

(1) Avalikus kohas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 14 nimetatud haavatava elanikkonnarühma kasutataval alal, nagu avalik park ja aed, spordi-, puhke- ja kooliala, laste mänguväljak ning tervishoiuasutuse vahetus läheduses asuv ala, võib taimekaitsevahendit kasutada üksnes professionaalne kasutaja.

(2) Taimekaitsevahendi kasutamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alal eelistatakse madalama riskiastmega taimekaitsevahendit ja bioloogilise tõrje meetodit.”;

28) seadust täiendatakse §-ga 782 järgmises sõnastuses:

§ 782. Taimekaitsetunnistus

(1) Taimekaitsevahendi turustaja, professionaalne kasutaja ja nõustaja peavad olema läbinud taimekaitsekoolituse ning neil peab olema selle läbimist tõendav taimekaitsetunnistus.

(2) Taimekaitsetunnistus on dokument, mis tõendab, et isik võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid peale väga mürgiste.

(3) Nõustaja on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 75 lõikes 3 nimetatud isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse.

(4) Kui taimekaitsevahendi turustaja on juriidiline isik, siis piisab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks, kui tema heaks tegutseb lepingu alusel käesoleva seaduse § 76 lõikes 1 nimetatud isik.

(5) Taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandusamet. Taimekaitsetunnistus kehtib viis aastat.

(6) Põllumajandusametil on õigus tunnistada taimekaitsetunnistus kehtetuks, kui:
1) isik on korduvalt rikkunud asjakohase Euroopa Liidu õigusakti, käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud taimekaitsevahendi pakendi, märgistuse, turustamise või kasutamise nõudeid;
2) isik on korduvalt jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks kõrvaldamata.”;

29) paragrahv 79 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 79. Taimekaitsekoolitus

(1) Taimekaitsekoolitust korraldab Põllumajandusameti heakskiidetud taimekaitsekoolituse programmi alusel täiskasvanute koolitusasutus (edaspidi koolitusasutus) täiskasvanute koolituse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja käesoleva seaduse nõuete kohaselt.

(2) Koolitusasutus koostab taimekaitsekoolituse programmi, arvestades taimekaitsevahendi professionaalse kasutaja, turustaja või nõustaja ülesannetest ja vastutusest tulenevaid erisusi, ning esitab selle Põllumajandusametile heakskiitmiseks. Põllumajandusamet otsustab taimekaitsekoolituse programmi heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise 20 tööpäeva jooksul taimekaitsekoolituse programmi saamisest arvates. Põllumajandusamet jätab taimekaitsekoolituse programmi heaks kiitmata, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele.

(3) Taimekaitsekoolitus koosneb aluskoolitusest ja täienduskoolitusest. Aluskoolitus läbitakse taimekaitsetunnistuse esmakordse taotlemise korral. Täienduskoolitus läbitakse uue taimekaitsetunnistuse taotlemise korral kolm kuud enne taimekaitsetunnistuse kehtivuse lõppemist.

(4) Taimekaitsekoolitus lõpeb eksamiga. Koolitusasutus edastab Põllumajandusametile koolituse läbinud isikute andmed kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest arvates.

(5) Isikul, kes ei sooritanud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam kolme kuu jooksul. Isik, kes ei sooritanud korduseksamit, läbib taimekaitsekoolituse uuesti.

(6) Täpsemad nõuded taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse kohta kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

30) seadust täiendatakse §-dega 793 ja 794 järgmises sõnastuses:

§ 793. Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava

(1) Põllumajandusministeerium koostab taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava, milles määratakse kindlaks inimese tervisele ning keskkonnale taimekaitsevahendi kasutamisest tuleneva ohu ja mõju vähendamiseks kasutatavad abinõud ja nende rakendamise ajakava ning millega soodustatakse integreeritud taimekaitse põhimõtete ja muude abinõude väljatöötamist ja kasutusele võtmist, et vähendada sõltuvust taimekaitsevahendite kasutamisest.

(2) Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava koostamisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sätteid.

(3) Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava kinnitab põllumajandusminister.

§ 794. Avalikkuse teadlikkuse parandamine

(1) Põllumajandusamet avalikustab mürgistusjuhtumite ennetamiseks teabe taimekaitsevahendi kasutamisest tingitud ohu ning võimaliku ägeda ja kroonilise mõju kohta inimese tervisele ja keskkonnale ning bioloogilise taimekaitsevahendi ja muu abinõu kasutamise kohta viisil, mis tagab selle teabe arusaadavuse, täpsuse, võrreldavuse ja ajakohasuse ning avalikkuse tõhusa teavituse.

(2) Põllumajandusametil on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe avalikustamiseks õigus kasutada andmeid taimekaitsevahendi toimeaine kohta ning taimekaitsevahendi toimikus esitatud taimekaitsevahendi koostise ning selle tervise- ja keskkonnaohtlike omaduste kohta.”;

31) paragrahvi 80 lõikes 1 asendatakse sõnad „turule lubatud” sõnadega „turule lastud”;

32) paragrahvi 81 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taimekaitsevahendite registri põhimääruses sätestatud andmed turule lastud taimekaitsevahendite kohta kantakse taimekaitsevahendite registrisse isiku taotluseta käesoleva seaduse §-s 68, § 681 lõikes 2, § 682 lõikes 2 ja §-s 73 nimetatud otsuste alusel.”;

33) paragrahvi 81 lõikest 3 jäetakse välja kolmas lause;

34) paragrahvi 81 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põllumajandusamet avalikustab oma veebilehel teabe taimekaitsevahendi loa ja kehtetuks tunnistatud taimekaitsevahendi loa kohta, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 57 sätestatud nõudeid.”;

36) paragrahvi 83 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taimekaitseseade käesoleva seaduse tähenduses on taimekaitsevahendi kasutamiseks ettenähtud seade, sealhulgas selle tõhusaks toimimiseks esmatähtis osa nagu pihusti, manomeeter, filter, sõel ja paagi puhastusseade.”;

37) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Professionaalne kasutaja kontrollib tema kasutuses oleva taimekaitseseadme toimimist korrapäraselt ning vajaduse korral reguleerib selle toimimiseks olulisi osasid.”;

38) paragrahvi 87 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits, peab olema läbinud korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel. Puhtimisseade ja udutaja peavad olema läbinud korralise tehnilise kontrolli iga viie aasta järel.”;

39) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Põllumajandusamet edastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 68 sätestatud aruande Euroopa Komisjonile ja Põllumajandusministeeriumile.”;

40) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Integreeritud taimekaitse põhimõtteid kohaldatakse alates 2014. aasta 1. jaanuarist.

(5) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud ripp-, poolripp-, haake- ja iseliikuv taimekaitseprits, peab olema läbinud esimese korralise tehnilise kontrolli 2016. aasta 26. novembriks.”;

41) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86).”

§ 2.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduse (RT I, 06.01.2011, 18) § 26 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taimekaitsevahendi reklaam peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 66 sätestatud nõuetele.”

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I, 04.07.2011, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 228 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 228. Taimekaitsevahendi turulelaskmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 33 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) taimekaitsevahendi Eestis turulelaskmise puhul 1555 eurot;
2) taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turulelaskmise puhul 8235 eurot.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 40 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 915 eurot.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 43 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1647 eurot.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 30 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1555 eurot.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1555 eurot.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 183 eurot.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 45, 47 ja 52 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 146 eurot.”;

2) paragrahvi 229 lõiked 1, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 230 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 231 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taimepassi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot iga 100 taimepassi kohta.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 28 ja 29 jõustuvad 2013. aasta 26. novembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json