Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 2

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.11.2014 nr 65

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 ning § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kiirabikaart on kiirabi osutamist tõendav dokument, mis vormistatakse iga väljakutse ja iga patsiendi kohta, kellele osutatakse kiirabiteenust.”;

2) paragrahvi 73 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 731 järgmiselt:

§ 731. Kiirabikaardi vormistamine

(1) Kiirabikaardi koostab kiirabibrigaadi juht.

(2) Kiirabikaart vormistatakse elektrooniliselt vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel sätestatud andmekoosseisule.

(3) Kiirabikaardi võib vormistada paberkandjal kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik tervise infosüsteemi kasutada. Paberkandjal kiirabikaart vormistatakse isekopeeruval paberil vastavalt käesoleva määruse lisas 29 toodud andmekoosseisule. Kiirabiteenuse osutamise käigus patsiendile tehtud elustamiskatse korral vormistatakse paberkandjal kiirabikaardi täiendava dokumendina isekopeeruval paberil elustamiskaart vastavalt määruse lisas 30 toodud andmekoosseisule.

(4) Paberkandjal vormistatud kiirabikaardi ja elustamiskaardi andmed tuleb kiirabibrigaadi juhi poolt pärast objektiivsete põhjuste äralangemist mõistliku aja jooksul edastada tervise infosüsteemi. Andmed edastatakse tervise infosüsteemi vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel sätestatud andmekoosseisule.

(5) Kui patsient keeldub edasisest abist, siis vormistatakse kiirabikaart paberkandjal. Kiirabikaardile tehakse sellekohane kanne, mida kinnitab patsiendi allkiri.

(6) Kiirabibrigaadi juhi poolt surma fakti tuvastamisel on surnu veo ja hoidmise korraldamise aluseks kiirabikaardi väljavõte järgmises andmekoosseisus:
1) kiirabikaardi number;
2) kiirabikaardi kinnitamise aeg;
3) kiirabikaardi koostaja andmed (tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, tervishoiuasutuse nimi, tervishoiuasutuse kontaktandmed);
4) patsiendi andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi);
5) surma andmed (surma kuupäev ja kelleaeg).”;

4) paragrahvi 74 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektrooniliselt vormistatud kiirabikaart säilitatakse tervise infosüsteemis vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõikes 2 sätestatud tingimustes ja korras. Kiirabibrigaadi pidaja säilitab paberkandjal vormistatud kiirabikaardi ja elustamiskaardi 5 aastat.

(2) Paberkandjal vormistatud kiirabikaardi ja elustamiskaardi esimene leht jääb kiirabibrigaadi pidajale. Paberkandjal kiirabikaardi ja elustamiskaardi koopia on saatekirjaks haiglale või väljavõtteks perearstile, patsiendile, korduvate väljakutsete puhul ka kiirabile.

(3) Kui kiirabibrigaadi pidaja on koostanud paberkandjal kiirabikaardi ja elustamiskaardi ning kiirabi teenuse osutamisele järgneb haiglaravi, siis säilitab tervishoiuteenuse osutaja paberkandjal vormistatud kiirabikaardi ja elustamiskaardi koopia haiglas koos haiguslooga.”;

5) paragrahvid 75–77 ning määruse 3. peatüki 7 jagu tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 6 järgmiselt:

„(6) Käesoleva määruse § 731 lõige 4 jõustub 1. juulil 2015. a.”;

7) määruse lisad 29 ja 30 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2;

8) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu peetakse kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega». Andmeid kogutakse, salvestatakse, korrastatakse, säilitatakse, muudetakse, tehakse päringuid ja väljavõtteid, kasutatakse, antakse üle, ühendatakse, andmekogu likvideeritakse asjaomase andmekogu põhimääruses sätestatud korras.

(2) Käesoleva määrusega kehtestatud dokumentidesse kantavate isiku terviseseisundi andmete ja muu teabe töötlemiseks peab tervishoiuteenuse osutaja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 3 lõikega 4 ja § 5 lõikega 1 ning «Isikuandmete kaitse seaduse» § 17 lõikega 1 taotlema andmekaitse järelevalveasutuselt loa andmekogu asutamiseks ning registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise andmekaitse järelevalveasutuses.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruses nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) koostab kiirabikaardi ning vastutab dokumenteeritud andmete õigsuse eest.”;

2) paragrahvi 5 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„5) annab tervishoiuteenuse osutajale üle patsiendile kuuluvad isiklikud asjad ning märgib sellekohase teabe kiirabikaardile;
6) edastab tervishoiuteenuse osutajale asjakohase suusõnalise teabe patsiendi ja väljasõidu kohta ning täidetud kiirabikaardi ning patsiendi ja haigusega seotud muud dokumendid.”.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Kiirabikaart

Lisa 2 Elustamiskaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json