Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 6

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.11.2014 nr 66

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kehtestab teadustöötaja valimise konkursi tingimused ja korra ning valib TAI teadustöötajad;”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kehtestab teadustöötajate atesteerimise tingimused ja korra;”;

3) paragrahvi 11 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Direktor võib konkurssi välja kuulutamata täita teadustöötaja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastava teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 9 lõigetele 3 ja 4.”.

§ 2. Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler