Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 12

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.11.2014 nr 52

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

(1) Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 7, 10 ja 16 tunnistatakse kehtetuks;

3) lisas esitatud Koolma, Kullikünka, Männikvälja, Rihula ja Pohlaaru püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruses nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud Sae püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

  (1) Metsise püsielupaikade kaitse-eeskirja muutmise kohta on seletuskirjas esitatud põhjendused Koolma, Kullikünka, Männikvälja, Rihula ja Pohlaaru metsise püsielupaiga kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

  (2) Lendorava püsielupaikade kaitse-eeskirja muutmise kohta on seletuskirjas esitatud põhjendused Sae lendorava püsielupaiga kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.  Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 25. augusti 2004. a käskkirjaga nr 776 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 4.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json