Teksti suurus:

Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 14

Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded1

Vastu võetud 20.11.2014 nr 103

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 12 lõike 4 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse kohviekstrakti ehk lahustuva kohviekstrakti ehk lahustuva kohvi (edaspidi kohviekstrakt) ja siguriekstrakti ehk lahustuva siguriekstrakti ehk lahustuva siguri (edaspidi siguriekstrakt) kohta.

  (2) Määrust ei kohaldata toote café torrefacto soluble kohta.

§ 2.   Kohviekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Kohviekstrakt koosneb röstitud kohviubade vesiekstrakti kontsentreerimisel saadud lahustuvatest ja aromaatsetest kohvi koostisosadest ning lahustumatutest õlidest ja teistest lahustumatutest ainetest, mida ei ole võimalik tehnoloogiliselt kohviubade vesiekstrakti kontsentreerimisel eraldada.

  (2) Kohviekstrakt saadakse röstitud kohviubade veega ekstraheerimise teel, kusjuures happe või alusega hüdrolüüsimist ei kasutata.

  (3) Kohviekstrakt peab sisaldama kohvikuivainet:
  1) kuivatatud kohviekstrakti puhul vähemalt 95 massiprotsenti;
  2) pastataolise kohviekstrakti puhul 70–85 massiprotsenti;
  3) vedela kohviekstrakti puhul 15–55 massiprotsenti.

  (4) Kuivatatud ja pastataoline kohviekstrakt peab koosnema ainult kohvist ekstraheeritud ainetest.

  (5) Vedel kohviekstrakt võib sisaldada kuni 12 massiprotsenti suhkrut või pruunistatud suhkrut.

§ 3.   Siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Siguriekstrakt on puhastatud, kuivatatud ja röstitud siguri (Cichorium Intybus L.), välja arvatud salatsiguri juurtest veega ekstraheerimise teel valmistatud ekstrakt, kusjuures happe või alusega hüdrolüüsimist ei kasutata.

  (2) Siguriekstrakt peab sisaldama sigurikuivainet:
  1) kuivatatud siguriekstrakti puhul vähemalt 95 massiprotsenti;
  2) pastataolise siguriekstrakti puhul 70–85 massiprotsenti;
  3) vedela siguriekstrakti puhul 25–55 massiprotsenti.

  (3) Kuivatatud ja pastataoline siguriekstrakt võib sisaldada kuni üks massiprotsent aineid, mida ei ole sigurist eraldatud. Vedel siguriekstrakt võib sisaldada kuni 35 massiprotsenti suhkrut või pruunistatud suhkrut.

§ 4.   Kohviekstrakti ja siguriekstrakti toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Kohviekstrakti ja siguriekstrakti toidualase teabe esitamise korral peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Paragrahvis 2 sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastava kohviekstrakti puhul peab kasutama ühte järgmistest nimetustest:
  1) kohviekstrakt;
  2) lahustuv kohviekstrakt;
  3) lahustuv kohv.

  (3) Paragrahvis 3 sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastava siguriekstrakti puhul peab kasutama ühte järgmistest nimetustest:
  1) siguriekstrakt;
  2) lahustuv siguriekstrakt;
  3) lahustuv sigur.

  (4) Pastataolise kohviekstrakti ja siguriekstrakti nimetusele peab lisama sõna „pastataoline” ning vedela kohviekstrakti ja siguriekstrakti nimetusele sõna „vedel”.

  (5) Vedela kohviekstrakti ja siguriekstrakti nimetusele võib lisada sõna „kontsentreeritud” järgmistel juhtudel:
  1) kohviekstrakt sisaldab üle 25 massiprotsendi kohvikuivainet;
  2) siguriekstrakt sisaldab üle 45 massiprotsendi sigurikuivainet.

  (6) Kohviekstrakti nimetusele peab lisama sõna „kofeiinivaba”, kui veevaba kofeiini sisaldus kohvikuivaines on kuni 0,3 massiprotsenti, kusjuures nimetatud sõna peab olema ühes vaateväljas kohviekstrakti nimetusega.

  (7) Vedela kohviekstrakti ja siguriekstrakti puhul, millele on lisatud suhkrut, peab märgistamisel esitama kasutatud suhkru liigi või liigid järgmiselt: „…-ga”, „…-ga konserveeritud”, „lisatud …” või „…-ga röstitud”. Nimetatud teave peab olema samas vaateväljas kohviekstrakti või siguriekstrakti nimetusega.

  (8) Vedela ja pastataolise kohviekstrakti märgistamisel peab esitama minimaalse kohvikuivaine sisalduse ning vedela ja pastataolise siguriekstrakti puhul peab esitama minimaalse sigurikuivaine sisalduse protsentides. Nimetatud kogused peavad väljendama kuivainesisaldust tarbijale müüdavas tootes.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/4/EÜ kohvi- ja siguriekstraktide kohta (EÜT L 066, 13.03.1999, lk 26–29), muudetud määrustega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53), nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), nr 1021/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 1–4).

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json