Teksti suurus:

Narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise tuvastamiseks kasutatava indikaatorvahendi kasutamise ning selle dokumenteerimise kord

Narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise tuvastamiseks kasutatava indikaatorvahendi kasutamise ning selle dokumenteerimise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 16

Narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise tuvastamiseks kasutatava indikaatorvahendi kasutamise ning selle dokumenteerimise kord

Vastu võetud 20.11.2014 nr 48

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 41 lõike 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise tuvastamisel indikaatorvahendiga juhindutakse käesolevast määrusest ja indikaatorvahendi kasutusjuhendist. Käesoleva määruse ja indikaatorvahendi kasutusjuhendi vastuolu korral juhindutakse käesolevast määrusest.

  (2) Indikaatorvahendiga tuvastatakse prooviandjalt võetud uriini- või süljeproovi alusel isiku organismis narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine esinemine.

  (3) Indikaatorvahendid jagunevad ühekordseteks ja korduvkasutatavateks.

  (4) Kontrollimisel tohib kasutada indikaatorvahendit või selle osa, mille tootja määratud kehtivusaeg või kalibreerimisel määratud kasutamisaeg ei ole möödunud.

  (5) Indikaatorvahendi kasutamiseks vajalik osa ja ühekordne indikaatorvahend peavad olema pakendatud hermeetilisse pakendisse. Pakend avatakse prooviandja juuresolekul.

  (6) Enne narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise tuvastamist selgitab ametiisik prooviandjale korrakaitseseaduse § 41 lõikes 6 sätestatud õigusi.

§ 2.   Indikaatorvahendi kasutamine

  (1) Prooviandjalt võetakse uriiniproov vastavalt korrakaitseseaduse § 41 lõike 15 alusel kehtestatud korrale, välja arvatud uriinitopsile ja uriinitopsi markeerimisele sätestatud nõuded.

  (2) Prooviandjalt võetakse süljeproov vastavalt indikaatorvahendi kasutusjuhendile.

  (3) Kui indikaatorvahendi kasutamisel esineb viga, korratakse kontrolli. Ühekordse indikaatorvahendiga kontrollimisel kasutatakse kontrolli kordamisel uut ühekordset indikaatorvahendit.

  (4) Prooviandjale tutvustatakse kontrollimisel saadud indikaatorvahendi näitu.

  (5) Prooviandjalt võetud proov ja kontrollimisel kasutatud ühekordne indikaatorvahend hävitatakse pärast kasutamist ning saadud näidu protokollimist.

  (6) Korrakaitseorgan ei hävita võetud uriiniproovi juhul, kui ta peab vajalikuks selle edastamist riiklikule ekspertiisiasutusele korrakaitseseaduse § 41 lõikes 11 sätestatud eesmärgil.

§ 3.   Indikaatorvahendi kasutamise dokumenteerimine

  (1) Indikaatorvahendi kasutamine ja näit protokollitakse:
  1) haldusmenetluse seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud alustel;
  2) indikaatorvahendi näidu kasutamiseks tõendina.

  (2) Indikaatorvahendi kasutamine protokollitakse, kasutades käesoleva määruse lisas esitatud protokolli näidisvormi. Protokolli koopia väljastatakse prooviandjale tema nõudmisel.

  (3) Protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kontrollimise asukoht, kuupäev ja kellaaeg;
  2) korrakaitseorgani nimetus, kontrolli teostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi;
  3) prooviandja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, elukoht;
  4) kasutatud indikaatorvahendi tüüp;
  5) kontrollimisel saadud indikaatorvahendi näit;
  6) uriiniproovi edastamine riiklikule ekspertiisiasutusele.

  (4) Korrakaitseorgan lisab indikaatorvahendi kasutamise protokolli süüteomenetluse materjalidele või säilitab selle vastavalt tema asjaajamiskorrale.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Indikaatorvahendi kasutamise protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json