Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 23

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.11.2014 nr 174

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kaitsealal on lubatud jahipidamine arvestades järgmisi tingimusi:
1) linnujaht on keelatud aasta läbi kogu alal;
2) jahipidamine on keelatud loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndis § 11 lõikes 3 sätestatud juhtudel;
3) jahipidamine Endla järve ja Sinijärve, Kanamatsi, Kirikumäe, Mardimäe, Männikjärve, Nava–Kaerasaare, Põllusaare, Rummallika, Tamsi, Toodiksaare, Tulijärve ja Vahisoo sihtkaitsevööndis ning Nahkanuia, Oostriku, Piibearu, Puna, Selli, Tõivere ja Vanajaagu piiranguvööndis on keelatud 1. veebruarist 31. augustini.”.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 17. septembri 2008. a käskkirjaga nr 1273 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Mati Raidma
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json